Neonikotinoider

Innehållsförteckning:

De tre neonikotinoiderna imidakloprid, klotianidin eller tiametoxam har inte fått förnyat godkännande som verksamma ämnen i växtskyddsmedel inom EU. Därför återkallades det sista medlet med imidakloprid i Sverige i december 2020.

EU-förbud mot tre neonikotinoider

EU-kommissionen har beslutat att inte förnya godkännandena för de tre verksamma ämnena imidakloprid, klotianidin eller tiametoxam för användning i växtskyddsmedel inom EU. Ämnena tillhör gruppen neonikotinoider, och innebär oacceptabla risker för pollinerande insekter som till exempel bin.

Ämnena ingår även i några biocidprodukter som är godkända i Sverige. Dessa produkter berörs inte av EU-förbudet.

I Sverige återkallades de flesta växtskyddsmedel som innehöll ämnena 2018, efter att EU-kommissionen förbjudit användning för växtskyddsändamål utomhus. Det enda kvarvarande medlet i Sverige innehöll imidakloprid och var godkänt för användning i fasta växthus. Medlet har nu återkallas av Kemikalieinspektionen.

Återkallande 2020 av medel med imidakloprid

För imidakloprid har det sökande företaget valt att inte längre stödja ansökan om förnyat ämnesgodkännande. Eftersom den ordinarie godkännandeperioden upphörde 2019 ska ämnesgodkännandet nu upphöra så snart som möjligt. Medlemsstaterna ges dock tid att återkalla de växtskyddsmedel som innehåller imidakloprid.

Som en följd av EUs beslut har Kemikalieinspektionen i december 2020 återkallat Confidor WG 70, regnr 5564, som innehåller ämnet imidakloprid. Medlet används i odlingar av tomat, gurka och paprika i fasta växthus. Återkallelsen gäller från och med den 2 december 2020.

För anståndsperioder, se Confidor WG 70 i Bekämpningsmedelsregistret Länk till annan webbplats.

Här kan du läsa mer i EUs beslut att inte förnya imidakloprid som verksamt ämne Länk till annan webbplats.
Här kan du läsa mer om neonikotinoider hos EU-kommissionen (på engelska) Länk till annan webbplats.

Tidigare förbud och återkallanden

Utomhusanvändning av ämnena för växtskyddsändamål förbjöds inom EU år 2018. EU-kommissionen beslutade den 29 maj 2018 att växtskyddsmedel som innehåller något av de tre ämnena imidakloprid, klotianidin och tiametoxam endast fick användas i permanenta växthus, eller för behandling av utsäde och plantor som är i permanenta växthus under hela sin livscykel.

I vissa blommande grödor förbjöds användning av ämnena inom EU redan 2013. EU-kommissionen beslutade i maj 2013 att begränsa användningen klotianidin, imidakloprid och tiametoxam genom användningsförbud i odling av blommande grödor som är lockande för bin, exempelvis raps.

Kemikalieinspektionen återkallade 2018 produktgodkännandena för sex växtskyddsmedel med imidakloprid och ett med tiametoxam. Anståndsperioden för att överlåta och använda medlen sattes till den 19 december 2018. Det utökade förbudet för redan behandlat utsäde och plantor gäller från den 19 december 2018.

Följande medel med imidakloprid återkallades i Sverige 2018:

  • Gaucho WS 70 (regnr 4288)
  • Merit Forest WG (regnr 4605)
  • Amigo FS 350 (regnr 5250)
  • Prestige FS 370 (regnr 5376 + tidigare återkallat regnr 4570)
  • Merit Turf (regnr 5366)
  • Warrant 700 WG (regnr 4758)
  • Confidor WG 70 under regnr 4455. Produkten fick ett nytt godkännande under annat registreringsnummer för användning endast i vissa grönsaksodlingar i permanenta växthus

Följande medel med tiametoxam återkallades i Sverige 2018:

  • Cruiser 600 FS SB (regnr 5028)
Senast uppdaterad 30 november 2023