Distributör av varor

En cykelsadel är ett exempel på en vara som kan innehålla mjukgörare och den kan vara målad med färg.

En cykelsadel är ett exempel på en vara som kan innehålla mjukgörare och den kan vara målad med färg.

Innehållsförteckning:

Om du är distributör av varor ansvarar du för att varorna uppfyller kraven i olika lagstiftningar. Här ser du vad som gäller för dig.

Kemikalieregler för varor finns i många olika regelverk och en och samma vara kan omfattas av flera regelverk. Vissa typer av varor, till exempel leksaker, är strängt reglerade och omfattas av många olika regler.

Du som är distributör av varor behöver veta att dina varor uppfyller kemikaliereglerna, eftersom du är ansvarig för de varor du säljer. Därför behöver du ställa kemikaliekrav på dina leverantörer.

Läs mer om hur du ställer kemikaliekrav på dina leverantörer – några tips till dig som säljer varor

Vad är en vara?

En vara ett föremål vars form, yta eller design har större betydelse för föremålets funktion än dess kemiska innehåll. Exempel på varor är kläder, cyklar, möbler och hemelektronik.

Informera om särskilt farliga ämnen

Om du säljer varor ansvarar du för att informera konsumenter och yrkesmässiga användare om de innehåller särskilt farliga ämnen (SVHC). Europeiska kemikaliemyndigheten Echa har en lista över ämnen som är särskilt farliga för hälsa och miljö. Listan kallas kandidatförteckningen.

Läs mer om kandidatförteckningen och kravet på information

Läs mer i vårt faktablad "Informera dina kunder om farliga ämnen i varor"

Informera via Kemikalieappen

Kemikalieappen är en ny app som riktar sig till konsumenter. Via Kemikalieappen kan du hjälpa dina kunder att snabbt få veta om det finns några särskilt farliga ämnen i dina varor eller om varorna är fria från dessa.

Läs mer om Kemikalieappen

Anmäla ämnen till SCIP-databasen

Från och med 5 januari 2021 måste alla som levererar varor som innehåller över 0,1% av ämnen på kandidatförteckningen anmäla dessa varor till en databas (SCIP) hos Echa. Bestämmelsen gäller inte för återförsäljare som enbart säljer varor direkt till konsument, till exempel butiker. Regeln finns i EU:s direktiv om avfall.

Läs mer om att anmäla ämnen i varor enligt Avfallsdirektivet

Är varorna behandlade med biocider?

Om du säljer en biocidbehandlad vara inom EU ansvarar du för att den uppfyller kraven i EU:s biocidförordning. Exempel på biocidbehandlade varor är sporttröjor som mark­nadsförs som luktfria eller skärbrädor som påstås vara antibakteriella. Du behöver kontrollera att kraven på märkning av varorna är uppfyllda och att de verksamma ämnena i biocidprodukten är godkända.

Läs mer om reglerna för biocidbehandlade varor

Faktablad om biocidbehandlade varor

Innehåller varorna ämnen som är begränsade i Reach?

Vissa ämnen är begränsade eller helt förbjudna i varor. Det innebär att du som distributör måste kontrollera att varorna uppfyller kraven i begränsningsreglerna för att få sälja dem. Exempel på ämnen som omfattas av begränsningar är nickel och bly i smycken och azofärgämnen i textil. Uppgifter om vilka ämnen det gäller finns i bilaga XVII i Reach-förordningen.

Läs mer om begränsningar enligt Reach

Ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning – RoHS

Regler för elektrisk och elektronisk utrustning som innehåller kvicksilver, bly, kadmium, sexvärt krom, flamskyddsmedlen PBB eller PBDE samt mjukgörarna DEHP, BBP, DBP och DIBP finns i det så kallade RoHS-direktivet. Där finns också krav på teknisk dokumentation och CE-märkning.

Läs mer om reglerna för elektrisk och elektronisk utrustning (RoHS)

Ämnen som är förbjudna i varor – POPs

Ett antal långlivade organiska ämnen med allvarliga hälso- och miljöfarliga egenskaper är förbjudna att användas i varor. Sådana ämnen är till exempel högfluorerade ämnen, PFOS samt kortkedjiga klorparaffiner , SCCP, som används som mjukgörare och flamskyddsmedel i plast.

Reglerna om sådana ämnen finns i EU-förordningen om långlivade organiska föreningar (POPs).

Läs mer om POPs-förordningen

Regler om leksaker

Det finns många EU-gemensamma regelverk som reglerar kemiska ämnen i leksaker. Reglerna innebär bland annat förbud mot ämnen som kan ge cancer, skada arvsmassan eller påverka reproduktionen. Det finns också regler som gäller vissa doftämnen samt krav på teknisk dokumentation och CE-märkning.

Läs mer om reglerna för leksaker

Produktsäkerhetslagen

Varor och kemiska produkter som säljs till konsumenter ska vara säkra för människors hälsa. Detta är en övergripande princip i produktsäkerhetslagen som gäller när det inte finns någon specifik lagstiftning som reglerar riskerna.

Läs mer om produktsäkerhetslagen på Konsumentverkets webbplatslänk till annan webbplats

Omfattas varan av ytterligare regler

Beroende på vilken typ av vara du säljer kan det finnas krav i ytterligare specifika EU-gemensamma regler. Exempel på produkttyper som omfattas av sådana regler är batterier och förpackningar.

Läs mer på sidan Ytterligare EU-regler

Det finns även ett antal nationella regler som begränsar förekomsten av vissa ämnen i varor. Dessa nationella begränsningar eller förbud gäller endast i Sverige. Exempel på sådana svenska regler är begränsning av formaldehyd i träbaserade skivor och kvicksilver i vissa varor.

Läs mer om regler som endast gäller i Sverige

Regler hos andra myndigheter

För vissa varor finns ytterligare kemikalieregler hos andra myndigheter, till exempel:

Din produkt kan även omfattas av EU-lagstiftningar som andra myndigheter ansvarar för, till exempel regler om avfall, transport av farligt gods och livsmedel. EUCLEF (European Union Chemical Legislation Finder) är en databas som ger dig samlad information om ett 40-tal olika EU-lagstiftningar på kemikalieområdet. Du kan söka efter information om hur ämnena i dina varor är reglerade inom EU. EUCLEF ger dig även information om tillämpningsområde, skyldigheter och undantag för respektive lagstiftning.

Länk till EUCLEF på den Europeiska kemikaliemyndighetens Echa webbplatslänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 16 juni 2020