Långlivade organiska föroreningar - POP

POPs-förordningen förbjuder eller begränsar användningen av långlivade organiska föroreningar i både kemiska produkter och varor. POPs-ämnen har särskilt allvarliga hälso- och miljöfarliga egenskaper. POPs står för Persistent Organic Pollutants.

Läs mer om vad POPs-förordningen handlar om.

Konsoliderad förordningstext 2019/1021

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2019/1021 om långlivade organiska föroreningar (POPs) (omarbetning)

 

Ändringsförordningar och rättelser

Ändringar som inte finns med i den konsoliderade versionen:

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/784 om ändring av bilaga I vad gäller förteckning av perfluoroktansyra (PFOA), PFOA-salter och PFOA-besläktade föreningar

 

Alla ändringsförordningar och rättelser till POPs-förordningen finns i EUR-Lex, portalen till EU-rätten.

 

Grundförordning

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2019/1021 om långlivade organiska föroreningar (POPs)

Tidigare förordningstext 850/2004 har upphävts

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 om långlivade organiska föroreningar (POPs)
(Senast konsoliderade 2016-09-30)

Förtydligande om de olika förordningarna

Den 15 juli 2019 ersatte förordning (EU) 2019/1021 om långlivade organiska föroreningar den ursprungliga förordning (EG) nr 850/2004. Den nya förordningen innehåller anpassningar av definitioner till Reach-förordningen, anpassningar till Lissabon-fördraget med införande av ändringar genom delegerade akter samt uppdatering av vissa bilagor. I bilaga I har dekaBDE införts. Det innebär att POPs-förordningen begränsar användningen av dekaBDE i varor och kemiska produkter. Den nya förordningen ger även den europeiska kemikaliemyndigheten Echa vissa administrativa uppgifter.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Ja Nej