Långlivade organiska föroreningar - POP

POPs-förordningen förbjuder eller begränsar användningen av långlivade organiska föroreningar i både kemiska produkter och varor. POPs-ämnen har särskilt allvarliga hälso- och miljöfarliga egenskaper. POPs står för Persistent Organic Pollutants.

Läs mer om vad POPs-förordningen handlar om.

Konsoliderad förordningstext 2019/1021

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1021/2019 om långlivade organiska föroreningar (POPs) (omarbetning)

Ändringsförordningar och rättelser

Det finns inga ändringsförordningar och rättelser som inte finns med i den konsoliderade versionen.

Alla ändringsförordningar och rättelser till POPs-förordningen finns i EUR-Lex, portalen till EU-rätten.

Grundförordning

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1021/2019 om långlivade organiska föroreningar (POPs)

Tidigare förordningstext 2004/850 har upphävts

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 om långlivade organiska föroreningar (POPs)
(Senast konsoliderade 2016-09-30)

Förtydligande om de olika förordningarna

Den 15 juli 2019 ersatte förordning (EU) 2019/1021 om långlivade organiska föroreningar den ursprungliga förordning (EG) nr 2004/850. Den nya förordningen innehåller anpassningar av definitioner till Reach-förordningen, anpassningar till Lissabon-fördraget med införande av ändringar genom delegerade akter samt uppdatering av vissa bilagor. Den nya förordningen ger även den europeiska kemikaliemyndigheten Echa vissa administrativa uppgifter. Den nya förordningen är en omarbetning av den gamla förordningen och innebär inga nya ämnesbegränsningar.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Ja Nej