Långlivade organiska föroreningar - POP

POPs-förordningen förbjuder eller begränsar användningen av långlivade organiska föroreningar i både kemiska produkter och varor. POPs-ämnen har särskilt allvarliga hälso- och miljöfarliga egenskaper. POPs står för Persistent Organic Pollutants.

Läs mer om vad POPs-förordningen handlar om.

Konsoliderad förordningstext

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 om långlivade organiska föroreningar (POPs)
(senast konsoliderad 2016-09-30).

Ändringsförordningar och rättelser

Ändringsförordningar och rättelser som inte finns med i den konsoliderade versionen:

Alla ändringsförordningar och rättelser finns i den konsoliderade versionen.

Alla ändringsförordningar och rättelser till POPs-förordningen finns i EUR-Lex, portalen till EU-rätten.

Grundförordning

Förordning (EG) nr 850/2004 av den 29 april 2004.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Ja Nej