Så hanterar vi din ansökan – växtskyddsmedel

Innehållsförteckning:

Ansökningar om godkännande av ett växtskyddsmedel ska bland annat innehålla en riskbedömning för både hälsa och miljö. Du som ansöker behöver visa att användningen är säker och att produkten är effektiv. Det gör du genom att skicka in vetenskaplig dokumentation och en riskbedömning för produkten och hur den ska användas.

Vi utvärderar varje enskild ansökan

Vi utvärderar varje ansökan som kommer in till oss. Bedömningen av en produkt utgår från lagstiftning med tillhörande vägledningsdokument. Vägledningsdokumenten är i många fall framtagna inom EU. Underlaget för vår bedömning är sökandens information om hur produkten ska användas och annan inskickad dokumentation. I vissa ärenden är flera andra myndigheter delaktiga i prövningen, till exempel Jordbruksverket och Livsmedelsverket.
Det är viktigt att din ansökan är så komplett som möjligt när du skickar in den till oss. Du ska också betala en ansökningsavgift.

Läs mer om hur du ansöker

Läs mer om om avgifter och hjälpmedel att räkna ut avgifter

Hantering av ett ärende

När en ansökan kommer in till Kemikalieinspektionen diarieför vi den som ett ärende. Ärendet får sedan en nummerlapp utifrån vilken typ av ärende som ansökan gäller för. Varje ärendetyp bildar en egen kö som handläggs utifrån det datum då ansökan kom in till oss alternativt då underlag för handläggning kommit in. Hanteringen av ett ärende delas in i tre olika steg:

  1. Kö: Ett ärende som är i kö väntar på att bli utdelat för handläggning.
  2. Utdelad: Ett ärende som är utdelat har ett planerat datum för start av handläggning och är fördelat till ett handläggningsteam.
  3. Handläggning pågår: Ett ärende vars handläggning pågår har ett planerat beslutsdatum och en ansvarig handläggare, som är kontaktperson.

Viktigt med en komplett ansökan

För att vi ska kunna handlägga ärenden på mest effektiva sätt är det viktigt att din ansökan är så komplett som möjligt när den kommer in till oss. Annars tar handläggningen längre tid eftersom vi behöver vänta på kompletteringar. Se därför till att bifoga ett korrekt Letter of Access (LoA) och underlag för uppgiftsskydd till ansökan. För cMS-ärenden (ärenden där Sverige är berört medlemsland av ett annat lands utvärdering) behövs även en uppdaterad GAP-tabell (föreslagna användningsvillkor) och etikett.

Var noga med att följa de vägledningar och mallar som finns, till exempel vägledningen för den norra zonen. Om information utelämnas, behöver det motiveras varför. Ta hänsyn till all relevant tillgänglig data, exempelvis uppgifter från EU-utvärderingen av det verksamma ämnet.

Riskbedömningen ska baseras på den dos och användning som ansökan gäller för. Hänsyn behöver tas till effekten av hela produkten om den innehåller flera verksamma ämnen eftersom effekterna av de olika ämnena måste läggas ihop. Riskbedömningen ska vara relevant för produkten, den zon och de medlemsländer där produkten ska användas. Om riskbedömningen inte är relevant riskerar handläggningen att ta längre tid.

Principer för turordning

Vi handlägger som grundregel ärenden utifrån en först-in-först-ut-princip. Det innebär att det ärende som kommit in först till oss också handläggs först, när det gäller ärenden av samma typ. I vissa fall behöver vi frångå den principen. För att vara effektiva handlägger vi ibland liknande ärenden vid samma tillfälle. Turordningen kan också påverkas av det datum då antingen produktens godkännande eller godkännandet för det verksamma ämnet löper ut. Dessutom behöver vi ibland vänta in sökandens komplettering av ansökan innan handläggning kan påbörjas.

Startpunkt för turordningen är i de flesta fall det datum då ansökan har kommit in till oss. Det gäller de ärenden där Sverige är utvärderande land (zonrapportör, zRMS). Det gäller också för ärenden som är av mindre riskbedömningskaraktär, det vill säga ansökningar om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA), villkorsändringar, dispenser och parallellhandelstillstånd. För ärenden där Sverige är berört medlemsland av ett annat lands utvärdering (cMS) är istället startpunkten det datum då underlag för vår prövning har kommit in till oss (registreringsrapport och beslutsunderlag).

Handläggning av fortsatta produktgodkännanden enligt artikel 43 i EU:s växtskyddsmedelsförordning nr 1107/2009 prioriteras. Detta gäller både zRMS- och cMS-ärenden. Vi prioriterar också att handlägga de fåtal ansökningar som fortfarande finns enligt de äldre reglerna (91/414) och ansökningar om ömsesidigt erkännanden (mutual recognition).

Ärenden som är ansökningar om administrativ förlängning på grund av att godkännandet för det verksamma ämnet har fått en administrativ förlängning, handläggs som regel när slutdatum för godkännande börjar närma sig för den givna produkten.

Olika typer av fortsatta godkännanden

Produktgodkännanden för växtskyddsmedel är alltid tidsbegränsade och bygger på det verksamma ämnets godkännande. Det är EU-kommissionen som beslutar om godkännandeperioden för verksamma ämnen. Ett ämnesgodkännande kan antingen förlängas eller förnyas. På motsvarande sätt kan ett produktgodkännande förlängas administrativt eller förnyas.

En ansökan om administrativ förlängning av ditt produktgodkännande kan du skicka in så fort EU-kommissionen har beslutat om förlängning av ett ämnesgodkännande. Hur du gör för att ansöka om en administrativ förlängning kan du läsa om i vår guide till olika ansökningstyper.

Gå till webbsidan Guide för ansökan - växtskyddsmedel.

En ansökan om förnyat produktgodkännande ska skickas in inom tre månader efter att EU-kommissionens beslut om förnyelse av verksamt ämne ska tillämpas. Hur du gör för att ansöka om förnyat produktgodkännande kan du läsa om på webbsidan Förnyat produktgodkännande och i artikel 43 till EU:s växtskyddsmedelsförordning.

Gå till webbsidan Förnyat produktgodkännande.

Om ni har ansökt om ett förnyat produktgodkännande hos oss och vi inte hinner handlägga klart ärendet innan produktens godkännande löper ut, förlänger vi produktgodkännandet utan att ni behöver skicka in ytterligare en ansökan.

Vi håller kontakt med dig

Det är ganska vanligt att vi får in ansökningar där det saknas något dokument, någon uppgift eller att handlingarna inte är underskrivna. Då måste du komplettera din ansökan och skicka in dokumentationen i efterhand. Detta fördröjer handläggningen av ditt ärende. Vi kontaktar dig om det finns oklarheter i din ansökan.

I de fall vi i utvärderingen kommer fram till att din ansökan bör avslås kommer vi att informera dig innan vi fattar beslut. Detta gäller även när vi kommer fram till att produkten bör godkännas med strängare villkor än vad du ansökte om. Du får då en viss tid på dig att komma med eventuella synpunkter.

Beslut i ärendet

När vi har utvärderat din ansökan fattar vi beslut i ärendet. Om vi godkänner produkten kommer det av beslutet att framgå vilka villkor som gäller för produkten och hur den får användas. När vi utvärderat din ansökan och inte kan se att det finns en säker och effektiv användning av produkten så kan vi inte godkänna den. Du får i sådant fall ett beslut om avslag.

När beslut fattats i ditt ärende skickar Kemikalieinspektionen ut en kopia på det signerade beslutet med email. När beslutet väl mottagits vill myndigheten ha svar på detta email som en bekräftelse på att mottagaren blivit delgiven.

Sedan 2017-11-30 skickas inte längre det signerade originalet ut med vanlig post. Denna förändring är ett led i myndighetens digitaliserings- och förenklingsarbete. En papperskopia på beslut kan fortfarande skickas men då efter särskild förfrågan.

Hur lång tid tar det att handlägga ditt ärende?

I EU-lagstiftningen för växtskyddsmedel framgår det hur lång tid handläggningen av ansökningar får ta. Du hittar dessa tidsfrister i EU:s växtskyddsmedelsförordning.

Gå till EU:s växtskyddsmedelsförordning.

Senast uppdaterad 30 mars 2022