Utvidgning av produktgodkännande för mindre användningsområde – UPMA

Innehållsförteckning:

Enligt EU:s växtskyddsmedelsförordning finns det möjlighet att få godkännande för ytterligare användning av ett växtskyddsmedel genom att ansöka om ett utvidgat produktgodkännande för ett mindre användningsområde, en så kallad UPMA.

Ansökan

Det finns möjlighet att ansöka om att utvidga ett produktgodkännande för ett eller flera mindre användningsområden, som produktgodkännandet inte redan omfattar. En sådan utvidgning kallas UPMA, vilket står för utvidgning av produktgodkännande för mindre användningsområde. Reglerna för ansökan om en UPMA finns i artikel 51 i EU:s växtskyddsmedelsförordning.

Du kan ansöka om UPMA om du är eller representerar

  • den som innehar produktgodkännandet
  • ett officiellt eller vetenskapligt organ på jordbruksområdet
  • en jordbruksorganisation
  • en yrkesmässig användare.

En ansökan om UPMA behöver innehålla allt det underlag som krävs för en vanlig ansökan om ett produktgodkännande förutom det underlag som visar produktens effektivitet, fytotoxicitet eller resistens. I ett fullständigt underlag ska det ingå en GAP-tabell och en utförlig bruksanvisning som beskriver den tänkta användningen.

Här hittar du en mall för GAP-tabell att bifoga till UPMA-ansökan , 35.5 kB.

Här hittar du mall för bruksanvisning att bifoga till UPMA-ansökan , 29.2 kB.

Om den användning som du söker för är lik en för medlet redan godkänd användning, kan det vara möjligt att extrapolera från den riskbedömning som redan är gjord. Extrapolering innebär att riskbedömningen som redan är gjord även täcker in riskbedömning för din sökta användning. Då behöver du inte skicka in ett eget nytt underlag. Du bör däremot motivera varför du anser att det inte behövs ett nytt underlag.

Ibland är det möjligt att extrapolera delar av den befintliga bedömningen men inte alla delar. Du måste då komplettera med de delar som inte går att extrapolera. Till exempel är det vanligt att underlag för resthalter behöver skickas in om du tänker dig att produkten ska användas i en ny gröda som ska användas till livsmedel eller foder.

Använd blanketten MIP-0023-S för att ansöka om UPMA (dotx 64 kB) , 81.3 kB.

Ansvar vid användning av UPMA

En beviljad UPMA får användas av alla yrkesmässiga användare som behöver. Användningen av växtskyddsmedel enligt en UPMA har av Kemikalieinspektionen bedömts vara acceptabel för hälsa och miljö, precis som för ett vanligt produktgodkännande. Däremot sker ingen bedömning av effektivitet, fytotoxicitet och resistens när en UPMA blir godkänd. Du som använder ett medel enligt en UPMA gör det därför på egen risk när det gäller effektivitet och fytotoxicitet, vilket innebär att du själv behöver ta ansvar för om medlet ger skador på grödan.

Märkning av UPMA

Det finns inget krav på att ett UPMA ska finnas med i märkningen för produkten, det vill säga stå med på etiketten eller i bruksanvisningen för produkten. Innehavaren av det ursprungliga produktgodkännandet uppmanas att ta med UPMA i sin märkning, men har ingen skyldighet att göra det.

Om användningen enligt UPMA-godkännandet finns med på produktens etikett eller i bruksanvisning ska du följa det som står där.

Om ett UPMA inte framgår av produktens etikett eller bruksanvisning måste du som användare följa de användningsvillkor som framgår av beslutet för UPMAn, i kombination med produktens märkning i övrigt. Alla beslut om UPMA hittar du i vårt Bekämpningsmedelsregister.

Ömsesidigt erkännande för UPMA

Det finns också möjlighet att ansöka om ett UPMA genom ett ömsesidigt erkännande av en användning som är godkänd i ett annat EU-land (referenslandet). En förutsättning för det är att växtskyddsmedlet redan är godkänt i Sverige och att användningen är av mindre omfattning även här. Dessutom ska de jordbruksmässiga förhållandena vara jämförbara mellan referenslandet och Sverige. Det kan innebära att underlaget från referenslandet kan behöva kompletteras med dokumentation om att förhållandena är jämförbar.

Vad är mindre användningsområde?

Ett mindre användningsområde för växtskyddsmedel kan exempelvis vara grödor som odlas i liten omfattning. Det kan också vara grödor som odlas i stor omfattning, men med ett växtskyddsproblem som uppträder sällan eller i en mycket begränsad del av odlingen.

Antalet möjliga kombinationer av grödor och skadegörare är stort. För att få vägledning om vad som kan betraktats som ett mindre användningsområde går det att ta fram en lista på alla gällande beslut om UPMA. Du kan ta fram listan i vårt bekämpningsmedelsregister genom att använda sökingången ”UPMA” och söka på ”Alla”. Träfflistan som du får går att exportera till Excel-format.

Gå till bekämpningsmedelsregistret Länk till annan webbplats.

Det finns också en lista över vanliga växtskyddsproblem i grödor som odlas i stor omfattning. Listan kan ge vägledning om vilka användningar som inte kan betraktas som mindre användningsområden. Observera att listan inte betyder att alla andra användningar per automatik betraktas som mindre användningsområden.

Lista över stora användningsområden (pdf 902 kB) , 902.5 kB.

Senast uppdaterad 17 maj 2022