Så hanterar vi din ansökan – växtskyddsmedel

Innehållsförteckning:

Ansökningar om godkännande av ett växtskyddsmedel ska bland annat innehålla en riskbedömning för både hälsa och miljö. Du som ansöker behöver visa att risken för användningen är acceptabel och att produkten är effektiv. Det gör du genom att skicka in vetenskaplig dokumentation och en riskbedömning för produkten, baserat på hur den ska användas.

När vi utvärderar din ansökan gör vi det enligt lagstiftningen och tillhörande vägledningsdokument. Vägledningsdokumenten är i många fall framtagna på EU-nivå. Vi samarbetar med Jordbruksverket och Livsmedelsverket i frågor som rör effektivitet och resthalter samt risken för konsumenter.

Alla som ansöker ska betala en ansökningsavgift.

Läs mer om hur du ansöker

Läs mer om om avgifter och hjälpmedel att räkna ut avgifter

Viktigt med en komplett ansökan

För att vi ska kunna handlägga ärenden effektivt är det viktigt att din ansökan är så komplett som möjligt när den kommer in till oss. Vi ser ofta att vissa delar av ansökan inte är kompletta. Det kan till exempel handla om att det saknas referenslistor och begäran om uppgiftsskydd eller att Letter of Access (LoA) inte är acceptabelt.

Var noga med att följa de vägledningar och mallar som finns, till exempel vägledningen för den norra zonen. Om information utelämnas, behöver det motiveras. Ta hänsyn till alla relevanta tillgängliga data, exempelvis uppgifter från EU-utvärderingen av det verksamma ämnet.

Riskbedömningen ska baseras på den användning som ansökan gäller för. Riskbedömningen ska vara relevant för produkten, den zon och de medlemsländer där produkten ska användas.

Hur lång tid tar det att handlägga ditt ärende?

Vi handlägger som grundregel ärenden utifrån en först-in-först-ut-princip. Det innebär att det ärende som kommit in först till oss också handläggs först. I EU-lagstiftningen för växtskyddsmedel framgår det hur lång tid handläggningen av ansökningar maximalt får ta. Du hittar dessa tidsfrister i EU:s växtskyddsmedelsförordning.

Gå till EU:s växtskyddsmedelsförordning.

Olika typer av fortsatta godkännanden

Produktgodkännanden för växtskyddsmedel är alltid tidsbegränsade och bygger på det verksamma ämnets godkännande. Det är EU-kommissionen som beslutar om godkännandeperioden för verksamma ämnen. Ett ämnesgodkännande kan antingen förlängas eller förnyas. På motsvarande sätt kan ett produktgodkännande förlängas administrativt eller förnyas.

En ansökan om administrativ förlängning av ditt produktgodkännande kan du skicka in så fort EU-kommissionen har beslutat om förlängning av ett ämnesgodkännande. Hur du gör för att ansöka om en administrativ förlängning kan du läsa om i vår guide till olika ansökningstyper.

Gå till webbsidan Guide för ansökan - växtskyddsmedel.

En ansökan om förnyat produktgodkännande ska skickas in inom tre månader efter att EU-kommissionens beslut om förnyelse av verksamt ämne ska tillämpas. Hur du gör för att ansöka om förnyat produktgodkännande kan du läsa om på webbsidan Förnyat produktgodkännande och i artikel 43 till EU:s växtskyddsmedelsförordning.

Gå till webbsidan Förnyat produktgodkännande.

Om ni har ansökt om ett förnyat produktgodkännande hos oss och vi inte hinner handlägga klart ärendet innan produktens godkännande löper ut, förlänger vi produktgodkännandet utan att ni behöver skicka in ytterligare en ansökan.

Vi håller kontakt med dig

Vi kontaktar dig om din ansökan inte är komplett eller om det finns oklarheter i ansökan. Du kommer då få möjlighet att komplettera din ansökan. I de fall vi i utvärderingen kommer fram till att din ansökan inte kan godkännas kommer vi att informera dig och du får möjlighet att komma med synpunkter innan vi fattar beslut. Även i de fall då vi kommer fram till att produkten kan godkännas kommer du få möjlighet lämna synpunkter på förslag till villkor innan vi fattar beslutet. 

Beslut i ärendet

När vi har utvärderat din ansökan fattar vi beslut i ärendet. Om vi godkänner en produkt kommer det av beslutet att framgå vilka villkor som gäller för produkten och hur den får användas. När beslut fattats i ditt ärende skickar Kemikalieinspektionen ut en kopia på det signerade beslutet med email. Det är viktigt att mejlet besvaras så att vi vet att du fått beslutet.

Senast uppdaterad 28 mars 2023