Guide för ansökan – växtskyddsmedel

Om du vill importera, sälja eller på annat sätt överlåta ett kemiskt växtskyddsmedel eller ett biologiskt växtskyddsmedel som innehåller mikroorganismer behöver produkten vara godkänd av Kemikalieinspektionen. Du ansöker enligt reglerna i EU:s växtskyddsmedelsförordning. Den här guiden visar de olika typerna av ansökningar som du kan göra.

Om du vill släppa ut ett växtskyddsmedel på den svenska marknaden måste produkten vara godkänd av Kemikalieinspektionen.

För att få ett växtskyddsmedel godkänt kan du kan ansöka om

 • nytt produktgodkännande genom zonsamarbete
  eller
 • nytt produktgodkännande genom ömsesidigt erkännande.

Använd blanketten MIP-0031-E för att ansöka om ett nytt produktgodkännande (på engelska, dotx 96 kB) , 93.2 kB.

Använd blanketten MIP-0033-E för att ansöka om ett ömsesidigt erkännande (på engelska, dotx 97 kB) , 87.6 kB.

Här kan du läsa mer om att ansöka om nytt produktgodkännande

Om du är innehavare eller representerar en innehavare av ett produktgodkännande kan du behöva ansöka om ett förnyat produktgodkännande. När ett verksamt ämne i din godkända produkt har förnyats inom EU måste du ansöka om ett förnyat produktgodkännande för att få fortsätta att släppa ut din produkt på den svenska marknaden. Ansökan måste göras inom tre månader efter att det förnyade godkännandet för ämnet ska tillämpas. För att din ansökan ska vara så komplett som möjligt från början är det viktigt att inleda en dialog med den myndighet som ska utvärdera ansökan redan innan ämnets godkännande har förnyats.

Använd blanketten MIP-0032-E för att ansöka om ett förnyat produktgodkännande, (på engelska, dotx 93 kB) , 92.2 kB.

Här kan du läsa mer om att ansöka om förnyat produktgodkännande


Om du är innehavare eller representerar en innehavare och vill ändra villkoren i produktgodkännandet måste du ansöka om en ändring. Ändringar av produktgodkännanden kan i allmänhet delas in i två kategorier. Större ändringar som kräver en riskbedömning hanteras via zonförfarande och mer administrativa ändringar som hanteras nationellt.

Exempel på villkorsändringar som kräver en zonbedömning:

 • ändring av produktens sammansättning,
 • tillägg av alternativa co-formulanter,
 • utökning eller ändring av användningsområdet.

Exempel på villkorsändringar som hanteras nationellt:

 • ändring av tillverkare av produkten,
 • tillägg av ytterligare källa verksamt ämne (som redan är ekvivalensbedömd),
 • ändring av produktnamn,
 • ändrad klassificering,
 • ändring av förpackning (storlek och/eller material),
 • ändrad innehavare eller permanent ombud.

Använd blanketten MIP-0034-E för att ansöka om ändring av ett produktgodkännande (på engelska, dotx 82 kB) , 79.6 kB.

Om du är innehavare eller representerar en innehavare av ett produktgodkännande kan du behöva ansöka om en administrativ förlängning av ditt produktgodkännande.

Produktgodkännanden för växtskyddsmedel är tidsbegränsade och beror av de verksamma ämnenas godkännanden. Det är EU-kommissionen som beslutar om godkännandeperioden för verksamma ämnen. Om EU-kommissionen har beslutat att förlänga godkännandet för det verksamma ämnet kan du ansöka om en administrativ förlängning av ditt produktgodkännande. Ansökan om administrativ förlängning kan skickas in så snart som EU-kommissionen har fattat sitt beslut.

Använd blanketten MIP-0034-E för att ansöka om administrativ förlängning av ett produktgodkännande (på engelska, dotx 82 kB). , 79.6 kB.

Om du är innehavare eller representerar en innehavare och vill återkalla ditt produktgodkännande måste du meddela oss detta. Det gör du genom att mejla till Kemikalieinspektionen på kemi@kemi.se och tala om vilken produkt som du vill ska återkallas. Ange även skälen till att du begär att produktgodkännandet ska återkallas.

Om produkten redan är godkänd, men inte för den aktuella användningen, kan du om användningen är av mindre omfattning ansöka om utvidgning av produktgodkännandet för ett mindre användningsområde (UPMA).

Använd blanketten MIP-0023-S för att ansöka om UPMA (dotx, 65 kB) , 81.3 kB.

Här kan du läsa mer om UPMA

Om din produkt är godkänd i en annan medlemsstat inom EU och den är identisk med en produkt som redan är godkänd i Sverige finns möjligheten att ansöka om parallellhandelstillstånd i Sverige.

Använd blanketten MIP-0017-E för att ansöka om parallellhandelstillstånd (på engelska, dotx 80 kB) , 73.2 kB.

Här kan du läsa mer om parallellhandelstillstånd

Om du vill begära uppgiftsskydd i samband med din ansökan om produktgodkännande ska du skicka in en förteckning där det framgår för vilka test- och studierapporter som du begär uppgiftsskydd. Du kan begära uppgiftsskydd för dokumentation som krävs för ansökan om produktgodkännande, förnyelse av produktgodkännande eller ändring av produktgodkännande som gäller tillägg av ytterligare gröda.

När du begär uppgiftsskydd ska du ange följande uppgifter:

 • Skälen till att de inlämnade test- och studierapporterna behövs för godkännandet
 • Intyg att test- och studierapporterna är i överensstämmelse med principerna om god laboratoriesed (GLP) eller god försökssed (GEP)
 • En bekräftelse på att en uppgiftsskyddsperiod aldrig tidigare har beviljats.

Här kan du läsa mer om uppgiftsskydd för test- och studierapporter

Kemikalieinspektionen kan i särskilda fall bevilja undantag från kravet på produktgodkännande för växtskyddsmedel. Det finns därför möjlighet att ansöka om ett tillstånd för försöksändamål i forsknings- eller utvecklingssyfte.

Använd blanketten MIP-0020-S för att ansöka om tillstånd för forskning och utveckling (docx 58 kB) , 57.6 kB.

Här kan du läsa mer om att ansöka om tillstånd för forskning och utveckling

Kemikalieinspektionen kan i särskilda fall bevilja undantag från kravet på produktgodkännande för växtskyddsmedel. Det finns därför möjlighet att ansöka om dispens vid nödsituation.

Använd blanketten MIP-0019-S för att ansöka om dispens vid nödsituation (dotx 64 kB) , 83.7 kB.

Vägledning för ansökan om dispens vid nödsituation (PDF 217 kB) , 216.6 kB.

Här kan du läsa mer om att ansöka om dispens vid nödsituation

Om du vill ansöka om godkännande av ett verksamt ämne som ska användas i växtskyddsmedel kan du hitta information om hur du ska göra på EU-kommissionens webbplats.

Se information om ansökan hos EU:s direktorat för hälsa och livsmedelssäkerhet (på engelska) Länk till annan webbplats.

Här kan du läsa mer om verksamma ämnen i växtskyddsmedel

För växtskyddsmedel finns flera olika avgifter. Om du exempelvis ansöker om att få ett växtskyddsmedel godkänt ska du betala en avgift för prövning av ansökan. Om du har fått ett växtskyddsmedel godkänt ska du också betala en årsavgift baserat på värdet av din försäljning.

Hjälp att beräkna ansökningsavgift Länk till annan webbplats.

Här kan du läsa mer om avgifter i samband med växtskyddsmedel

När vi utvärderar din ansökan gör vi det enligt lagstiftningen och tillhörande vägledningsdokument. Vägledningsdokumenten är i många fall framtagna på EU-nivå. Underlaget för vår bedömning är sökandens information om hur produkten ska användas och inskickad dokumentation. Vi samarbetar med Jordbruksverket och Livsmedelsverket i frågor som rör effektivitet och resthalter samt risken för konsumenter.

Här kan du läsa mer om hur vi hanterar din ansökan

Senast uppdaterad 29 februari 2024