Dispens vid nödsituation

Kemikalieinspektionen kan besluta om dispens från kravet på produktgodkännande för ett växtskyddsmedel vid en nödsituation. En dispens vid nödsituation får endast gälla för begränsad och kontrollerad användning i högst 120 dagar.

Dispensmöjligheten är ett undantag som endast får användas i särskilda fall när vissa förutsättningar är uppfyllda. En förutsättning för att kunna bevilja en dispens är att medlet är nödvändigt på grund av en fara har uppstått. Om du ska söka om en dispens måste du kunna visa att en fara föreligger och att faran inte kan avvärjas på annat rimligt sätt än genom att använda ett specifikt växtskyddsmedel. Om medlet ska användas på ätliga grödor eller fodergrödor behöver du också redovisa data om resthalter.

När Kemikalieinspektionen prövar en dispensansökan ska vi ta ställning till följande:

  • Ansökan ska röra sig om ett särskilt fall.
  • Det ska föreligga en fara.
  • Åtgärden att bevilja en dispens ska vara nödvändig för att avvärja faran.
  • Faran ska inte kunna avvärjas på annat rimligt sätt än genom en dispens.

Använd blanketten MIP-0019-S för att ansöka om dispens vid nödsituation (dotx 64 kB) , 83.7 kB.

Vägledning för ansökan om dispens vid nödsituation (PDF 217 kB) , 216.6 kB.

Normalt kan en nöddispens bara beviljas en gång för samma ändamål och medel, eller i särskilda fall ett fåtal gånger. En nöddispens ska vara en kortsiktig lösning på ett akut problem. Möjligheten för Kemikalieinspektionen att bevilja upprepade dispenser är begränsad och ska undvikas så långt det är möjligt. Upprepade dispenser riskerar att underminera syftet med lagkravet att växtskyddsmedel ska vara godkända.

Det finns andra möjligheter att mer långsiktigt åtgärda återkommande problem. Exempelvis kan både leverantörer och andra aktörer inom växtproduktionen istället ansöka om ett ömsesidigt erkännande eller ett så kallat utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA).

Här kan du läsa mer om ömsesidigt erkännande

Här kan du läsa mer om UPMA

Även andra än den som sökt om dispensen får använda medlet i motsvarande situationer som den beslutade dispensen gäller för.

En dispens kan ges för ett växtskyddsmedel som inte är produktgodkänt, men också för en gröda eller ett användningsområde som inte ingår i ett redan befintligt produktgodkännande.

Senast uppdaterad 17 maj 2022