Tillstånd för forskning och utveckling

Det finns möjlighet att ansöka om tillstånd för försöksändamål för ett växtskyddsmedel i forsknings- eller utvecklingssyfte.

Du kan ansöka om tillstånd antingen för enstaka försök eller för ett experiment- eller testprogram. För enstaka försök ges tillstånd normalt för en period på maximalt två år och för experiment- eller testprogram för en period på maximalt fem år. Vanligtvis tillåts inte behandling av större arealer än 10 ha per försök och gröda.

Ett tillstånd kan innehålla begränsningar av de mängder som får användas och de områden som får behandlas. Det kan också innehålla andra villkor för att minska risken för skadliga effekter på människors och djurs hälsa eller på miljön. Ett exempel är att gröda behandlad enligt försökstillståndet inte får användas till föda eller foder. Skälet är att förhindra att livsmedel och foder med otillåtna resthalter kommer in i livsmedelskedjan. Livsmedelsverket ansvarar för frågor om resthalter i behandlad gröda.

Försöken ska i så stor utsträckning som möjligt göras i enlighet med:

Den som utför försök enligt tillstånd för experiment- eller testprogram av växtskyddsmedels effektivitet, resistens eller fytotoxicitet bör vara ackrediterad av SWEDAC eller ha motsvarande ackreditering från en annan medlemsstat inom EU, alternativt vara underleverantör till ackrediterat organ.

Tillstånd för försöksändamål för experiment eller tester som innebär att genetiskt modifierade organismer släpps ut i miljön kräver särskild prövning.

Använd blanketten MIP-0020-S för att ansöka om tillstånd för forskning och utveckling (DOCX 58 kB) , 57.6 kB.

Senast uppdaterad 12 augusti 2022