Kartläggning av farliga ämnen – avslutat uppdrag

Innehållsförteckning:

Kemikalieinspektionens uppdrag att kartlägga farliga ämnen som finns i varor och kemiska produkter och som ännu inte är begränsade i EU:s kemikalie­lagstiftning är avslutat. Kartläggningsuppdraget redovisades till regeringen den 1 december 2020.

Syftet med uppdraget var att ta reda på om det finns farliga kemiska ämnen i varor och kemiska produkter där allmänheten riskerar att bli exponerade för farliga ämnen. På så sätt kan vi bättre prioritera åtgärder för farliga ämnen i framtiden.

I uppdraget har vi också bidragit till substitutionsarbetet i näringsliv och offentlig sektor genom att publicera resultat från kartläggningsuppdraget.

Finns det farliga kemiska ämnen i produkter som allmänheten kommer i kontakt med?

En stor del av uppdraget handlade om att undersöka och samla in uppgifter om potentiellt farliga kemikalier i varor och kemiska produkter. Vi har arbetat parallellt med två olika angreppssätt:

  • Övergripande kartläggning av material, branscher och kemiska ämnesgrupper:
    Här har vi kartlagt kemiska ämnen i olika materialslag och ämnesgrupper som förekommer i konsumentprodukter för att skapa en överblick. I arbetet har vi samlat in information om bland annat funktioner, volymer av kemiska ämnen samt information om hälso- eller miljöfarliga egenskaper hos ämnena. Materialslag som vi har prioriterat är papper och papp, gummi och silikon samt plast.
  • Specifik kartläggning av varugrupper:
    Här har vi undersökt olika varugrupper som allmänheten kan komma i kontakt med. Syftet var att kartlägga kända och ej tidigare kartlagda farliga kemiska ämnen. För att få ökad kunskap genomförde vi noggranna kemiska analyser på utvalda varugrupper som kan innehålla farliga kemiska ämnen som allmänheten kan exponeras för via direktkontakt eller inandning. Vi har prioriterat att kartlägga intimhygienprodukter, textilier samt livsmedelsförpackningar. Rapporterna om textilier och livsmedelsförpackningar kommer att publiceras under 2021.

I uppdraget har inte ingått att göra fullständiga riskbedömningar. Däremot har vi i vissa delprojekt gjort uppskattningar av risker med exponering av farliga ämnen för den produktgrupp som har kartlagts.

Läs mer om hur vi har arbetat i Rapport 3/20 Regeringsuppdraget om kartläggning av farliga ämnen 2017-2020, slutredovisning.

Rapporter

Varje rapport är fristående och innehåller inte alltid svar på alla frågeställningar som vi har jobbat med inom uppdraget som helhet.

Publicerade rapporter och PM inom uppdraget

Publikation

Titel

Datum för utgivning

Rapport 5/21

Kartläggning av farliga kemiska ämnen i livsmedelsförpackningar

Juni 2021

Rapport 4/21

Kartläggning av farliga kemiska ämnen i textil

Mars 2021

Rapport 3/20

Regeringsuppdraget om kartläggning av farliga ämnen 2017-2020 Slutredovisning

December 2020

PM 4/19

Chemical Substances in Paper and Paperboard

Oktober 2019

PM 2/19

Survey on substances in plastics in the Swedish Products Register

Oktober 2019

Report 8/18

Survey of hazardous chemicals in feminine hygiene products

December 2018

Rapport 5/18

Regeringsuppdraget om kartläggning av farliga ämnen 2017—2020: Delredovisning 2018

September 2018

PM 4/18

Chemical substances in elastomer materials.

September 2018

Rapport 3/18

Kartläggning av farliga kemiska produkter i intimhygienprodukter

Juni 2018

PM 3/18

Kartläggning av polymerpartiklar i kosmetiska och kemiska produkter

Mars 2018

PM 1/18

Kartläggning av kriterier för farliga ämnen i miljömärkningssystem

Juni 2018

Senast uppdaterad 23 oktober 2023