The pretty girl with soap bubbles. A  blue background

Handlingsplan för en giftfri vardag – avslutat uppdrag

Innehållsförteckning:

Kemikalieinspektionen hade mellan 2010 och 2020 i uppdrag att ta fram och genomföra en handlingsplan för en giftfri vardag. Målet var att minska de kemiska riskerna i vardagen. Uppdraget har gett goda resultat och vi har haft möjlighet att bygga upp kompetens, etablera nya samarbeten och genomföra insatser nationellt, i EU och internationellt.

Den första programperioden löpte under 2011–2014. Uppdraget förlängdes därefter i perioderna 2015–2017 och 2018–2020. Vi lämnade den tredje och sista slutredovisningen till regeringen i december 2020.

Läs slutrapporten från uppdraget, Rapport 4/20: Vägen mot en giftfri vardag.

Minska riskerna med farliga kemiska ämnen

Handlingsplanen för en giftfri vardag har framförallt handlat om att skydda barn och unga i alla de miljöer de vistas. Vi har tagit fram förslag på åtgärder som stärker kemikaliekontrollen i Sverige, i EU och internationellt. Sverige har genom Kemikalieinspektionen blivit ett av de ledande länderna i EU när det gäller att föreslå begränsningar, klassificeringar och andra regleringar av farliga kemiska ämnen.

För att öka skyddet för människor och miljön har vi i EU även arbetat för:

  • Gruppvis bedömning av ämnen. Genom att gruppvis bedöma och reglera snarlika ämnen sparas tid och resurser. Detta leder till ett bättre skydd för människors hälsa och miljön eftersom det minskar risken för att ett farligt ämne byts ut mot ett annat liknande ämne. Vi har i samarbete med andra EU-länder föreslagit begränsningar för 1 000 allergiframkallande ämnen i kläder och skor och har påbörjat arbetet med underlag till förbud mot alla PFAS-kemikalier utom sådana som är har en samhällsnödvändig funktion. Över 4700 PFAS-kemikalier skulle beröras.
  • Förbättringar i gränsytorna mellan de olika regelverken för kemikalier, produkter och avfall. Vi har under flera år betonat att information om farliga kemiska ämnen i material och varor behöver överföras och finnas tillgänglig genom hela leverantörskedjan ända fram till avfallsledet. Våra synpunkter speglas nu i EU-kommissionens handlingsplan för cirkulär ekonomi, som publicerades 2020.
  • Kemikalieinspektionen har länge arbetat för en strategi för en giftfri miljö på EU-nivå. I oktober 2020 publicerade EU-kommissionen sin Kemikaliestrategi för hållbarhet på väg mot en giftfri miljö Länk till annan webbplats.. Strategin ligger väl i linje med miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och innehåller initiativ som rör hormonstörande ämnen, farliga ämnen i varor, kombinationseffekter och PFAS-kemikalier.

Genom detta arbete har vi bidragit till en gemensam utveckling inom EU, så att spridningen av många farliga ämnen som kan påverka barn och vuxna i deras vardag har minskat.

Internationellt arbete

Internationellt har Kemikalieinspektionen bidragit till att utveckla och förstärka de globala överenskommelserna om kemikalier. Det handlar bland annat om Stockholmskonventionen som reglerar långlivade organiska ämnen. Vi medverkade till beslutet om global utfasning av det högfluorerade ämnet PFOA. Vi medverkade också till att undantagen från förbudet av PFOS i stort sett helt tagits bort. Totalt är nu 30 farliga ämnen begränsade globalt. Kvicksilver är sedan 2017 begränsat genom Minamatakonventionen och den globala utfasningen har börjat.

Ökat samarbete och dialog

Kemikalieinspektionen har arbetat nationellt för att främja substitution så att företag och andra aktörer i ökad utsträckning ska byta ut farliga kemiska ämnen i sina produkter och vid inköp. Vi har drivit flera dialoger med olika branscher och vi har vidareutvecklat Kemikalieinspektionens digitala verktyg PRIO för att ge företag och offentlig sektor ett skarpare verktyg i arbetet med att byta ut farliga ämnen. Kemikalieinspektionen har vidare etablerat ett samarbete om substitution med det under perioden nybildade Substitutionscentrum vid Research Institutes of Sweden Holding AB (RISE) och med Internationella kemikaliesekretariatet (ChemSec).

Tillsammans med stiftelsen Håll Sverige Rent har vi tagit fram filmer och undervisningsmaterial till elever i skola och förskola och skolmaterialet har fått stor spridning.

Vi har initierat ett nätverk för kommuner för att stödja deras arbete med att minska riskerna med kemikalier i vardagsmiljön. I nätverket delar kommunerna erfarenheter och tips. Kemikalieinspektionen har bidragit med information och vi har tillsammans med regionerna och Upphandlingsmyndigheten haft flera seminarier runt om i Sverige för att öka kunskapen om hur kommunerna kan ställa kemikaliekrav vid upphandling. Tillsammans med Upphandlingsmyndigheten har vi även utvecklat nya upphandlingskriterier för förskolan.

Med anledning av spridningen av den högfluorerade ämnesgruppen PFAS har vi stärkt vårt samarbete med andra myndigheter, forskare, näringsliv och olika intresseorganisationer. Vi har startat ett nätverk för att sprida information och vi har samlat information om PFAS från flera myndigheter i en PFAS-guide på Kemikalieinspektionens webbplats.

Läs mer om PFAS-nätverket.

Medel inom handlingsplanens ram har använts för bidrag till Akademiskt forskningscentrum inom kemikalier, hälsa och miljö (Swetox) för att vidareutveckla en plattform för säker hantering av nanomaterial samt till Naturvårdsverket för att bidra till att uppnå giftfria och resurseffektiva kretslopp.

Mer än 6000 analyserade varor

Kemikalieinspektionen har under tiden med handlingsplanen ökat tillsynen av konsumentvaror, till exempel leksaker, och hemelektronik, men också varor som är tillverkade av kända riskmaterial såsom mjuka plaster. Vi har analyserat drygt 6 200 varor och vår tillsyn av förbjudna ämnen i varor har lett till att många varor har tagits bort från marknaden. De erfarenheter vi har fått har gjort oss tongivande i den europeiska tillsynssamverkan.

Kemikalieinspektionen har också varit drivande i att utveckla tillsynen av e-handel och vi har utvecklat vårt arbetssätt för att göra kontroller av det varuflöde till den svenska marknaden som e-handel innebär.

Information till allmänheten

Inom handlingsplanen har vi utvecklat vårt stöd till allmänheten och vår information till konsumenter. Vi har använt digitala kanaler och skapat nya tjänster tillsammans med andra aktörer. Nu finns Instagramkontot ”textilsmart” som ger kunskap om hållbar konsumtion av textilier. Vi har också startat Kemikaliepodden som i december 2020 hade publicerats i 14 avsnitt och sammanlagt hade laddats ned över 32 000 gånger.

Senast uppdaterad 11 oktober 2022