Giftfritt från början

Innehållsförteckning:

Produkter som innehåller hälso- och miljöfarliga kemikalier kan vara olämpliga att återvinna och återanvända. För att minska mängden avfall och konsumtionens klimatpåverkan behöver varor och material redan från start vara designade för en cirkulär ekonomi.

Kemikalieinspektionen har under 2021-2022 haft i uppdrag av regeringen att stärka arbetet för en giftfri cirkulär ekonomi i Sverige, inom EU och globalt.

I regeringsuppdraget "Giftfritt från början" har vi arbetat med utfasning av särskilt farliga ämnen och minskade risker med andra farliga ämnen, giftfri design och produktion, utveckling av tillsyn samt information och vägledning. Vi redovisade uppdraget till regeringen i februari 2023. Inom ramen för "Giftfritt från början" har vi även haft ett uppdrag om att utreda vilka ämnen som hindrar eller är problematiska för att plast ska kunna återvinnas. Den utredningen redovisades till regeringen i november 2023.

Läs rapport 1/23: Regeringsuppdraget Giftfritt från början

Läs pressmeddelandet: Insatser mot farliga kemikalier stärker möjligheterna att nå en cirkulär ekonomi

Renare flöden av plast

I dag materialåtervinns mindre än 10 procent av all plast i Sverige. En av flera orsaker är att vissa plaster innehåller miljö- eller hälsofarliga ämnen. Det handlar främst om tillsatser som blandas i plastmassan, exempelvis mjukgörare, flamskyddsmedel, färgämnen eller stabilisatorer. Det finns också ämnen som kan utgöra tekniska hinder för återvinning av plast.

Kemikalieinspektionen har utrett vilka ämnen som hindrar eller är problematiska för att plast, skummad plast och plastliknande material ska kunna återvinnas. Utredningen redovisades till regeringen den 1 november 2023. I rapporten beskriver vi förekomsten av farliga ämnen i förpackningar, byggprodukter, fordon och däck, elutrustning och vindturbinblad.

Läs rapport 3/23: Problematiska ämnen i plast som hindrar återvinning

PM 2/23: Ämnen som hindrar eller försvårar återvinning av plast i prioriterade produktgrupper inom byggsektorn

Läs pressmeddelandet: Farliga kemikalier hindrar återvinning av plast Länk till annan webbplats.

Utfasning och riskminskning

Vi har arbetat för att fasa ut särskilt farliga ämnen genom nya initiativ inom EU och globalt. Framför allt har vi fokuserat på kemikalier som har stor spridning i samhället och miljön.

En av insatserna har varit att arbeta för ett förbud mot alla PFAS-kemikalier i EU för all användning som inte är nödvändig för samhället. Detta har vi gjort tillsammans med myndigheter i fyra andra europeiska länder. Vi har även arbetat för begränsningar av flera särskilt farliga ämnen på global nivå, bland annat PFAS-ämnet PFHxS. PFAS är en stor grupp av syntetiskt framställda ämnen som är mycket svåra att bryta ner. Vissa PFAS-ämnen kan skada både människor och miljön.

Vi har också varit med och utformat kriterier för att identifiera hormonstörande ämnen, bland annat för att göra det möjligt att fasa ut sådana ämnen i konsumentprodukter. Dessutom har vi samarbetat med andra EU-länder om informationskrav vid registrering av hormonstörande ämnen enligt EU:s Reach-lagstiftning.

Vi har även arbetat för att minska riskerna med andra farliga ämnen. På EU-nivå har vi arbetat för att införa en så kallad bedömningsfaktor som kan användas vid riskbedömning av blandningar av kemiska ämnen för att ta hänsyn till kombinationseffekter. Vi har också arbetat för ökade informationskrav på det stora antalet kemiska ämnen som i dag används i låga volymer, för att kunna minska risker redan innan ämnen börjar användas mer utbrett.

Giftfri design och produktion

Vi har arbetat för att främja att varor och material är giftfria från början, det vill säga redan i design- och produktionsledet. Vi har gjort insatser som ska bidra till giftfria kretslopp genom att täcka flera steg i kretsloppet: utvecklingsstadiet i en produktion, vid inköp av varor och material och i återanvändnings- och återvinningsledet. Arbetet har bland annat handlat om att använda patentdata för att identifiera kemikalierisker, om kemikaliekrav vid offentliga upphandlingar och att underlätta för företag att använda information från den EU-gemensamma SCIP-databasen Länk till annan webbplats..

Kunskap om kemikalieregler är en viktig förutsättning för att företag ska kunna arbeta för att varor och material är giftfria från början. Vi har därför arbetat med att klargöra regelverket, särskilt för små och medelstora företag.

Läs pressmeddelande: Patentdata kan få bort farliga kemikalier från produkter

Läs PM 1/22: Dataanalys av patentinformation med hjälp av artificiell intelligens

Läs PM 1/23: Evaluation of the SCIP database

Utveckling av tillsynen

Vi har utvecklat metoderna för tillsyn av ämnen i varor och kemiska produkter, särskilt för att bättre kunna hantera utmaningar till följd av den ökade e-handeln. I detta arbete har det ingått insatser för att stärka samarbetet med Tullverket och med myndigheter i andra EU-länder. Vi har också genomfört tillsynsprojekt om återvunnet material.

Information och vägledning

Vi har arbetat för att stärka information och vägledning när det gäller användning av återvunnen råvara, med syfte att bidra till en giftfri cirkulär ekonomi och främja användningen av återvunnet material.

Vi har tagit fram en vägledning som riktar sig till företag som använder eller vill använda återvunnen råvara och till företag som tillverkar återvunnen råvara av avfall. Vi har också arbetat för att tydliggöra gränsdragningen och förbättra samordningen mellan avfalls- och kemikalielagstiftningarna.

I denna del av uppdraget har vi samarbetat med Naturvårdsverket.

Läs vägledningen till återvinnare och användare av återvunna material

 


Senast uppdaterad 21 november 2023