Färger och lacker - VOC

VOC-direktivet, eller färgdirektivet, syftar till att begränsa utsläppen av ämnen som bidrar till ökad bildning av marknära ozon. Direktivet reglerar utsläppen av flyktiga organiska föreningar (VOC) genom att begränsa innehållet av sådana ämnen i vissa färger och lacker samt i produkter för reparationslackering av vägfordon. VOC står för Volatile organic compounds.

Läs mer om VOC-direktivet och reglerna för färger och lacker.

Konsoliderad direktivtext 2004/42/EG

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/42/EG om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa färger och lacker samt i produkter för fordonsreparationslackering och om ändring av direktiv 1999/13/EG.
(senast konsoliderad 2019-07-26)

Ändringsdirektiv och rättelser

Det finns inga ändringar eller rättelser som inte finns med i den konsoliderade direktivtexten.

Alla ändringsdirektiv och rättelser till VOC-direktivet 2004/42/EG finns i EUR-Lex, portalen till EU-rätten.

Grunddirektiv

Direktiv 2004/42/EG av den 21 april 2004.

Genomfört i svensk lagstiftning

Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7) om kemiska produkter och biotekniska organismer, kapitel 6.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Ja Nej