EU-gödselprodukter

EU:s förordning om EU-gödselprodukter reglerar de gödselprodukter som CE-märks och som saluförs eller tillhandahålls på EU-marknaden. Förutom organiska och oorganiska gödselmedel gäller förordningen också bland annat kalkningsmedel, jordförbättringsmedel, odlingssubstrat, hämmare och växtbiostimulanter. Förordningen ska tillämpas i sin helhet från den 16 juli 2022 och har ersatt förordning (EG) nr 2003/2003 om EG-gödselmedel.

Gödsel som inte CE-märks omfattas inte av förordningen om EU-gödselprodukter, men kan omfattas av nationella regler och av andra EU-regler. I Sverige finns bland annat en regel om maximal tillåten halt av kadmium i mineralgödsel i förhållande till fosforinnehållet.

Senast uppdaterad 8 mars 2023