Förbud mot viss användning av växtskyddsmedel

Innehållsförteckning:

Regeringen har föreslagit förbud mot användning av växtskyddsmedel i vissa områden. Enligt förslaget får Kemikalieinspektionen föreslå undantag från förbudet och vi har remitterat ett förslag med undantag för växtskyddsmedel som innebär låg risk.

Regeringens förslag till förbud mot viss användning

Våren 2020 föreslog regeringen en ändring i förordning (2014:425) om bekämpningsmedel. Förslaget innebär ett förbud mot användning av växtskyddsmedel inom vissa områden. Det berör till exempel områden som lekplatser, skolgårdar, parker, tomtmark, koloniträdgårdsområden och krukväxter i hemmiljö. Förslaget innehåller även ett bemyndigande för Kemikalieinspektionen att föreskriva om undantag från förbudet. Förslaget har remitterats under sommaren och remissinstansernas svar går att läsa på Regeringens webbplats. I oktober notifierades ett efter remissomgången omarbetat förslag, som föreslås träda i kraft den 1 februari 2021.

Läs mer om förslaget till förbud mot viss användning av växtskyddsmedel och hitta remissvaren på regeringens webb.länk till annan webbplats

Kemikalieinspektionens remiss om ändrade föreskrifter

Med anledning av bemyndigandet i regeringens förslag har Kemikalieinspektionen remitterat ett förslag till ändringar av myndighetens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel. Ändringarna innebär dels nya kriterier för placering av växtskyddsmedel i behörighetsklasser och dels undantag från det av regeringen föreslagna förbudet. Det föreslagna undantaget innebär att växtskyddsmedel som endast innehåller ämnen som bedöms ha låga risker kan få användas i de av regeringen utpekade områdena.

Remisstiden gick ut den 22 september och Kemikalieinspektionen arbetar nu vidare med förslaget. Det är dock först när Regeringen har beslutat om ändringarna i förordning (2014:425) om bekämpningsmedel som Kemikalieinspektionen kan besluta om sina föreskrifter.

Läs mer om Kemikalieinspektionens remiss om ändrade föreskrifter om bekämpningsmedel.

Senast uppdaterad 1 december 2020