Förbud mot viss användning av växtskyddsmedel

Innehållsförteckning:

Regeringen har beslutat om förbud mot användning av växtskyddsmedel i vissa områden. Kemikalieinspektionen får föreslå undantag från förbudet och kommer inom kort att besluta om undantag för växtskyddsmedel med verksamma ämnen som innebär låg risk.

Regeringens förbud mot användning i vissa områden

Regeringen beslutade den 24 mars 2021 om en ändring i förordning (2014:425) om bekämpningsmedel. Ändringen innebär ett förbud mot användning av växtskyddsmedel inom följande områden;

  • på skolgårdar eller gårdar till förskolor eller på lekplatser som allmänheten har tillträde till,
  • i parker eller trädgårdar eller andra områden som i första hand är avsedda att vara rekreationsområden som allmänheten har tillträde till,
  • inom koloniträdgårdsområden eller i växthus som inte används yrkesmässigt,
  • på tomtmark för bostadshus eller på krukväxter i hemträdgårdsmiljö,
  • på växter inomhus utom i produktionslokaler, lagerlokaler och liknande.

Förbudet börjar att gälla den 1 oktober 2021.

Regeringen har också beslutat att Kemikalieinspektionen får föreskriva om undantag från förbudet. Undantag får bara ges för verksamma ämnen i växtskyddsmedel som bedöms ha begränsade risker för människors hälsa och miljön. Förslaget remitterades under sommaren 2020. I oktober 2020 notifierades ett efter remissomgången omarbetat förslag till EU-kommissionen.

Läs mer om förbudet i regeringens pressmeddelande.länk till annan webbplats

Läs mer om ändringarna i SFS 2014:425 på regeringens webbplats.länk till annan webbplats

Ändring av Kemikalieinspektionens föreskrifter

Till följd av det nya förbudet kommer Kemikalieinspektionen inom kort att besluta om ändringar i föreskrifterna (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel. Kemikalieinspektionen har föreslagit ändringar i sina föreskrifter som remitterades under 2020. De föreslagna ändringarna kommer innebära dels undantag av lågriskämnen från regeringens förbud, dels nya kriterier för placering av växtskyddsmedel i behörighetsklasser.

Läs mer om Kemikalieinspektionens remiss om ändrade föreskrifter om bekämpningsmedel.

Undantag från förbudet

Kemikalieinspektionen har föreslagit att följande ämnen ska undantas från regeringens förbud;

  • verksamma ämnen som godkänts som ämnen med låg risk i enlighet med artikel 22 i växtskyddsmedelsförordningen ,
  • verksamma ämnen som ingår i EU-kommissionens förteckning över verksamma ämnen med eventuell låg risk ,
  • ättiksyra och järn(II)sulfat.

Behörighetsklasser

Kemikalieinspektionen har även föreslagit att ändra kriterierna för placering av växtskyddsmedel i behörighetsklass 3. Det är den klass som innehåller medel som även privatpersoner får använda. Ändringen innebär att bara växtskyddsmedel med verksamma ämnen med låg risk kan placeras i klass 3. De ämnen som förekommer i produkter i klass 3 blir därmed desamma som de som undantas från förbudet.

De föreslagna kriterierna kommer att tillämpas vid nya produktgodkännanden och när det blir dags att förnya befintliga produktgodkännanden i klass 3. Det innebär att under en övergångsperiod kommer det att finnas godkända växtskyddsmedel i klass 3 som får säljas, men som inte får användas inom de områden som omfattas av regeringens förbud.

Övriga möjligheter till undantag från förbudet

Regeringens beslut ger Statens jordbruksverk möjlighet att meddela föreskrifter om undantag från förbuden för att förhindra introduktion, etablering och spridning av invasiva främmande arter på ängs- och betesmark. Naturvårdsverket får motsvarande möjlighet för övriga typer av områden som förbudet omfattar.

Regeringen har även beslutat att Statens jordbruksverk får meddela föreskrifter om undantag från förbuden för att stoppa karantänskadegörare eller för odlandet av växter som bevaras i Nationella genbanken eller i Nordiskt genresurscenter.

Senast uppdaterad 1 april 2021