Vi genomför just nu en enkätundersökning

Kemikalieinspektionen genomför just nu en enkätundersökning. Företag och andra organisationer som varit i kontakt med oss eller berörs av vår verksamhet har fått ett mejl med enkäten från undersökningsföretaget Origo Group.

Stäng meddelande

Förbud mot viss användning av växtskyddsmedel

Innehållsförteckning:

Regeringen har beslutat om förbud mot användning av växtskyddsmedel i vissa områden. Kemikalieinspektionen får föreslå undantag från förbudet för verksamma ämnen som innebär begränsad risk och har därför beslutat vilka ämnen som ska undantas.

Den här sidan riktar sig till dig som är yrkesverksam. För dig som är privatperson hänvisar vi till våra sidor med råd och information till privatpersoner. Där kan du också hitta information om vilka typer av medel du fortfarande får använda, samt en länk till information om vilka medel som du som privatperson inte längre får använda.

Här kan du som privatperson läsa mer om det nya förbudet mot växtskyddsmedel

Regeringens förbud mot användning i vissa områden

Regeringen beslutade den 24 mars 2021 om en ändring i förordning (2014:425) om bekämpningsmedel. Ändringen innebär ett förbud mot användning av växtskyddsmedel inom följande områden;

  • på skolgårdar eller gårdar till förskolor eller på lekplatser som allmänheten har tillträde till,
  • i parker eller trädgårdar eller andra områden som i första hand är avsedda att vara rekreationsområden som allmänheten har tillträde till,
  • inom koloniträdgårdsområden eller i växthus som inte används yrkesmässigt,
  • på tomtmark för bostadshus eller på krukväxter i hemträdgårdsmiljö,
  • på växter inomhus utom i produktionslokaler, lagerlokaler och liknande.

Förbudet börjar att gälla den 1 oktober 2021.

Regeringen har också beslutat att Kemikalieinspektionen får föreskriva om undantag från förbudet. Undantag får bara ges för verksamma ämnen i växtskyddsmedel som bedöms ha begränsade risker för människors hälsa och miljön. Förslaget remitterades under sommaren 2020. I oktober 2020 notifierades ett efter remissomgången omarbetat förslag till EU-kommissionen.

Läs mer om förbudet i regeringens pressmeddelande. Länk till annan webbplats.

Läs mer om ändringarna i SFS 2014:425 på regeringens webbplats. Länk till annan webbplats.

Ändringar av Kemikalieinspektionens föreskrifter

I enlighet med regeringens förordningsändring har Kemikalieinspektionen beslutat om ändringar i föreskrifterna (KIFS 2022:3) om bekämpningsmedel. De nya reglerna finns i bilaga 1 till KIFS 2022:3 och innebär dels undantag av verksamma ämnen med begränsade risker, dels nya kriterier för placering av växtskyddsmedel i behörighetsklasser.

Här hittar du KIFS 2022:3 med bilaga 1.

Läs mer om de nya reglerna i Kemikalieinspektionens pressmeddelande.

I Kemikalieinspektionens pressmeddelande hittar du även en lista på de växtskyddsmedel i behörighetsklass 3 som inte omfattas av undantagen, och som därför blir förbjudna för användning i de utpekade områdena från den 1 oktober 2021.

Undantag från förbudet

Kemikalieinspektionen har beslutat att följande ämnen ska undantas från regeringens förbud:

  • verksamma ämnen som godkänts som ämnen med låg risk i enlighet med artikel 22 i växtskyddsmedelsförordningen
  • verksamma ämnen som har förtecknats i bilaga 1 till KIFS 2022:3.

Ämnena som omfattas av artikel 22 finns i del D i bilagan till EU:s förordning 540/2011 med förteckning över godkända verksamma ämnen. Övriga undantagna ämnen finns i bilaga 1 till KIFS 2022:3 med verksamma ämnen som bedöms innebära en begränsad risk för människors hälsa och miljön. Många av ämnena på listan finns ännu inte i godkända växtskyddsmedel på den svenska marknaden.

Här hittar du sammanfattande tabeller över alla de verksamma ämnen som är undantagna.

Behörighetsklasser

Kemikalieinspektionen har även beslutat att ändra kriterierna för placering av växtskyddsmedel i behörighetsklass 3. Det är den klass som innehåller medel som även privatpersoner får använda. Ändringen innebär att bara växtskyddsmedel med verksamma ämnen med låg risk kan placeras i klass 3. De ämnen som förekommer i produkter i klass 3 blir därmed desamma som de som undantas från förbudet.  

De beslutade kriterierna kommer att tillämpas vid nya produktgodkännanden och när det blir dags att förnya befintliga produktgodkännanden i klass 3. Det innebär att under en övergångsperiod kommer det att finnas sedan tidigare godkända växtskyddsmedel i klass 3 som får säljas, men som inte får användas inom de områden som omfattas av regeringens förbud.

Regeländringar hos andra myndigheter

Naturvårdsverket har regler för anmälan och tillstånd inför spridning av växtskyddsmedel. Även dessa regler påverkas av regeringens ändringar i förordningen om bekämpningsmedel, SFS 2014:425, om förbud för användning i vissa områden.

Läs mer om ändrade regler för anmälan och tillstånd för spridning hos Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Regeringens beslut ger Naturvårdsverket möjlighet att meddela föreskrifter om undantag från förbuden för att förhindra introduktion, etablering och spridning av invasiva främmande arter på de flesta typer av områden som förbudet omfattar.

Läs mer hos Naturvårdsverket om möjlighet till undantag för bekämpning av invasiva arter Länk till annan webbplats.

Statens jordbruksverk får möjlighet att meddela föreskrifter om undantag från förbuden för att förhindra introduktion, etablering och spridning av invasiva främmande arter på ängs- och betesmark. 

Regeringen har även beslutat att Statens jordbruksverk får meddela föreskrifter om undantag från förbuden för att stoppa karantänskadegörare eller för odlandet av växter som bevaras i Nationella genbanken eller i Nordiskt genresurscenter.

Senast uppdaterad 10 maj 2022