Fraktskepp i en hamn.

Om du levererar marint bränsle till fartyg ska du anmäla det till Kemikalieinspektionen.

Kort om reglerna för svavel i marint bränsle

Innehållsförteckning:

Utsläpp av svaveloxider bidrar bland annat till försurningen av våra hav och skogar. Sjöfarten står för en betydande del av de globala svavelutsläppen. För att minska utsläppen av svaveloxider från fartyg finns EU:s svaveldirektiv som begränsar halten svavel i marint bränsle. Enligt reglerna ska du som yrkesmässigt levererar marint bränsle till ett fartyg anmäla sådan bunkerverksamhet till Kemikalieinspektionen.

Se regler för svavel i marint bränsle

Kraven som gäller svavelhalten i bränsle som används ombord på fartyg är reglerade både genom EU-lagstiftning och genom den internationella sjöfartsorganisationen IMO:s regelverk, den så kallade MARPOL-konventionen.

Reglerna om saluföring, överlåtelse och användning av marina bränslen finns i EU:s svaveldirektiv. Direktivet är infört i svensk lagstiftning genom svavelförordningen (2014:509).

Sedan 1 januari 2015 gäller skärpta gränsvärden för hur mycket svavel som får förekomma i bränsle som används på fartyg. Gränsvärdena skiljer sig åt beroende på var fartyget befinner sig. Ett marint bränsle med en svavelhalt som överstiger 0,1 viktprocent får inte användas i svenskt inre vatten, Östersjöområdet, Nordsjöområdet eller i Nordamerikaområdena. Saluföring, överlåtelse eller användning av ett marint bränsle vars svavelhalt överstiger gällande gränsvärden är inte tillåtet.

Anmälningskrav för bunkerleverantörer

Med bunkerleverantör menar vi den som yrkesmässigt levererar ett marint bränsle till sådana fartyg som definieras i 34 § svavelförordningen. Om du är en bunkerleverantör som levererar marint bränsle till ett fartyg ska du anmäla verksamheten till Kemikalieinspektionen. Det gör du genom att skicka in en bunkeranmälan till Kemikalieinspektionen. Anmälan ska innehålla företagets namn, organisationsnummer, adress och andra kontaktuppgifter.

Blankett för anmälan av bunkerleverantör (PDF 438 kB) , 437.3 kB.

Register över bunkerleverantörer

Kemikalieinspektionen ska föra ett offentligt register över lokala bunkerleverantörer som anmält sin verksamhet till myndigheten.

Bunkerleverantörer som anmält sin verksamhet till Kemikalieinspektionen

Bunkerleverantörers skyldigheter vid leverans

Bunkerleverantören ska uppge svavelhalten i bränslet för köparen i en så kallad bunkerspecifikation. Leverantören ska också se till att bunkerspecifikationen och ett förseglat prov på bränslet lämnas till fartygets befälhavare eller dess representant i samband med leverans av bränslet. Bunkerspecifikationen ska vara skriven på engelska och bland annat innehålla uppgifter om bränslets svavelhalt.

Mottagarens skyldigheter vid leverans

Befälhavaren på ett fartyg som tar emot en leverans av marint bränsle ska se till att bunkerspecifikationen och bränsleprovet tas emot och att provet signeras. Provet ska därefter finnas tillgängligt för tillsyn i minst tolv månader.

Om Transportstyrelsen får kännedom om att en bunkerleverantör inte har uppfyllt kraven i svavelförordningen ska de rapportera detta till Kemikalieinspektionen som har tillsynsansvar över primärleverantörer av marina bränslen.

Mer information

Mer information kring svavelbestämmelserna, utsläppsminskningsmetoder och protest mot för hög svavelhalt hittar du på Transportstyrelsens webbplats.

Gå till Transportstyrelsens webbplats. Länk till annan webbplats.

Läs mer om MARPOL-konventionen på IMO:s webbplats. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 3 november 2022