Batterier

Batteridirektivet innehåller regler om förbud mot att släppa ut batterier och ackumulatorer på marknaden om de innehåller över en viss halt av tungmetallerna kvicksilver och kadmium.

Konsoliderad direktivtext

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/66/EG om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer och om upphävande av direktiv 91/157/EEG.     (Senast konsoliderad den 2018-07-04).

Ändringsdirektiv och rättelser

Alla ändringsdirektiv till batteridirektivet finns i EUR-Lex, portalen till EU-rätten.

Grunddirektiv

Direktiv 2006/66/EG av den 26 september 2006.

Genomfört i svensk lagstiftning

Batteridirektivet är infört i svensk lagstiftning genom förordning (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter.

Batteridirektivet innehåller även särskilda regler för insamling, återvinning och bortförande av förbrukade batterier och ackumulatorer.
Läs mer på Naturvårdverkets webbplats.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Ja Nej