Aktuellt om växtskyddsmedel

Här hittar du aktuell information om växtskyddsmedel. Informationen handlar till exempel om beslut för enskilda produkter, dispenser eller EU-beslut om verksamma ämnen. Det finns även annan information om aktuella frågor och länkar till nyheter om växtskydd.

Dispens för Reglone avslås

(2020-03-20)
Kemikalieinspektionen har avslagit två ansökningar om dispens för växtskyddsmedlet Reglone vid yrkesmässig odling. Medlet har tidigare varit godkänt att användas mot bland annat ogräs i till exempel odlingar av baljväxter, bär, frukt och grönsaker. Anledningen till avslagen är att det finns godkända alternativ som kan användas istället, samt att hänsyn måste tas till de hälso- och miljörisker som finns med användningen. Dikvat, som är det verksamma ämnet i Reglone, är inte längre är godkänt inom EU. Därför har produkter med dikvat tidigare återkallats och finns inte längre på marknaden.  

Läs mer i vår nyhet om Reglone.

Nytt informationsutskick - Aktuellt om växtskyddsmedel

(2020-02-27)
Kemikalieinspektionen har idag skickat ut ett nytt informationsutskick - Aktuellt om växtskyddsmedel. Syftet med utskicken är att ytterligare sprida motsvarande information som ges här på webben. Vi planerar att göra utskick 5-6 gånger per år. Det första utskicket hittar du i länken här nedanför. 

Aktuellt om växtskyddsmedel från Kemikalieinspektionen februari 2020

Du kan anmäla dig för att prenumerera på kommande utskick av Aktuellt om växtskyddsmedel med följande länk.

Prenumerera på Aktuellt om växtskyddsmedel.

Produkter med tiakloprid fasas ut

(2020-03-02)
Kemikalieinspektionen har beslutat om anståndsperioder för de två växtskyddsmedel med tiakloprid som är godkända i Sverige, Biscaya OD 240 (regnr 5437) och Calypso SC 480 (regnr 5427). Anstånd för försäljning gavs till 31 oktober 2020, och för användning, lagring och bortskaffning fram till 3 februari 2021.

Berörda grödor är potatis, raps och rybs (Biscaya) samt jordgubbar, körsbär, plommon, äpple och päron (Calypso). Genom tidigare beviljade utvidgningar för mindre användningsområden (UPMA) berörs också ett flertal trädgårdsgrödor samt åkerböna och klöverfrö av utfasningen.

Bakgrunden till utfasningen är EU-kommissionens beslut att inte förnya godkännandet av det verksamma ämnet tiakloprid. Tiakloprid är cancerogent samt reproduktionstoxiskt, och dess nedbrytningsprodukter kan också ha dessa egenskaper. Ämnet utgår på grund av risker för människors hälsa och miljön.

Dispenser för medel mot granbarkborre

(2020-02-06)
Kemikalieinspektionen beviljar dispens från kravet på produktgodkännande för växtskyddsmedlet Phero-X-Lure IT mot 8-tandad granbarkborre på obarkat virke och i stående granskog. Medlet används i skogsbruket för att locka granbarkborrar till fällor och på så sätt förhindra angrepp på skogen. Dispensen gäller från den 1 april till den 29 juli i Götaland och Svealand, eller i de bekämpningsområden som fastställs av Skogsstyrelsen.

(2020-01-17) 
Kemikalieinspektionen beviljar dispens från kravet på produktgodkännande för växtskyddsmedlet Typosan P306. Medlet används i skogsbruket för att locka granbarkborrar till fällor och på så sätt förhindra angrepp på skogen. Dispensen gäller från den 15 april till den 13 augusti i hela Götaland och Svealand. 

Läs mer i vår nyhet om dispensen.

Information hos EU-kommissionen om utvärderingen av glyfosat

Den 12 december 2019 kom ansökan in till EU-kommissionen om fortsatt godkännande av glyfosat som verksamt ämne i växtskyddsmedel inom EU. Senast den 15 juni 2020 ska den ansökande företagsgruppen lämna in faktaunderlag för utvärderingen.

Information om utvärderingsprocessen finns på EU-kommissionens webbsida om glyfosat. Där finner du även en länk till en ny webbsida för den grupp av medlemsstater som utvärderar ämnet. Sverige ingår i gruppen tillsammans med Frankrike, Nederländerna och Ungern. Minnesanteckningar och presentationer från möten med mera kommer successivt att offentliggöras på sidan.

Läs mer på EU-kommissionens webbplats.

Läs mer om glyfosat hos Kemikalieinspektionen.

Imprid Skog får förlängd period för överlåtelse

(2019-12-18)
Kemikalieinspektionen har tillfälligt förlängt godkännandet för att sälja Imprid Skog fram till och med den 31 mars 2020. Produkten får sedan användas fram till den 31 december 2020. Skälet till förlängningen är avvaktan på beslut från Mark- och miljööverdomstolen.

Skärpta villkor för att använda Confidor WG 70 i växthus

Kemikalieinspektionen ändrar villkoren för att få använda växtskyddsmedlet Confidor WG 70. Beslutet innebär att produkten bara får användas i sådana växthus som uppfyller EU:s definition av fasta växthus. Confidor WG 70 innehåller ämnet imidakloprid, som har allvarliga effekter på pollinatörer och som därför inte får läcka ut i miljön.

Läs mer i vår nyhet om Confidor WG 70.

Nya villkor beslutade för medel med prosulfokarb

Nu har Kemikalieinspektionen beslutat om nya strängare villkor för spridning av medel som innehåller prosulfokarb. Villkoren syftar till att minska risken för otillåtna resthalter i intilliggande odlingar.  Det är tillåtet att följa de nya villkoren redan nu och vi rekommenderar detta.

Här hittar du de medel som får nya villkor och utfasningstider, se tabell 2.b och 2.c

Läs mer i vår nyhet om prosulfokarb.

Biostimulanter undantas från EU:s växtskyddsmedelsförordning

EU:s växtskyddsmedelsförordning nr 1107/2009 har ändrats så att växtbiostimulanter definieras och undantas från reglerna för växtskyddsmedel. Det innebär bland annat att växtbiostimulanter inte längre kan omfattas av krav på produktgodkännande. Ändringarna gäller från den 15 juli 2019.

Här kan du läsa mer om ändringarna av EU:s växtskyddsmedelsförordningen.

Verksamma ämnen som utgår

De verksamma ämnena dikvat, propikonazol, pymetrozin, desmedifam, klorprofam och tiakloprid har inte fått förnyade godkännanden inom EU. Därför beslutar Kemikalieinspektionen om återkallande och perioder för utfasning av de växtskyddsmedel i Sverige som innehåller något av ämnena.

Läs mer om verksamma ämnen som utgår.

Aktuella beslut

Här hittar du information om ett urval av de beslut om växtskyddsmedel som Kemikalieinspektionen fattar. Besluten redovisas i tabeller årsvis med start i mars 2019. 

Läs mer på sidan Aktuella beslut 2020.

Läs mer på sidan Aktuella beslut 2019.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Ja Nej