Aktuellt om växtskyddsmedel

Här hittar du aktuell information om växtskyddsmedel. Informationen handlar till exempel om beslut för enskilda produkter, dispenser eller EU-beslut om verksamma ämnen. Det finns även annan information om aktuella frågor och länkar till nyheter om växtskydd.

Uppdaterade vägledningar för ansökan

Nu finns det uppdaterade vägledningar för ansökan i Norra Zonen och för för ansökan om ömsesidigt erkännande i Sverige. Du hittar vägledningarna i vår guide för ansökan.

Här hittar du vägledningarna.

Produkter med kaliumfosfit

Under åren 2018-2019 har det genomförts ett tillsynsprojekt av växtskyddsmedel på golfbanor. I projektet har det uppmärksammats att produkter med kaliumfosfit används som gödselmedel. Produkter med kaliumfosfit har en växtskyddande effekt mot svampangrepp snarare än effekt som ett gödselmedel. Produkterna betraktas därför som växtskyddsmedel och måste vara godkända som sådana. 

Läs mer om produkter som innehåller kaliumfosfit.

Ny nationell handlingsplan för växtskyddsmedel

Regeringen beslutade den 11 april om en ny nationell handlingsplan för hållbar användning av växtskyddsmedel för perioden 2019–2022. Nytt i handlingsplanen är bland annat ett särskilt mål som syftar till att begränsa växtskyddsmedel som är skadliga för pollinerande insekter. Det övergripande målet i den svenska handlingsplanen är att riskerna för människa och miljö från användning av växtskyddsmedel ska minska.

Jordbruksverket ansvarade för arbetet med att ta fram förslaget till handlingsplan. Kemikalieinspektionen och flera andra myndigheter har lämnat synpunkter på förslaget och därefter har regeringskansliet behandlat samtliga synpunkter.

Sveriges nationella handlingsplan för hållbar användning av växtskyddsmedel finns på regeringens webbplats.

Återkallande av växtskyddsmedel

De verksamma ämnena dikvat, propikonazol och pymetrozin har inte fått förnyat godkännande inom EU. Därför har Kemikalieinspektionen under våren 2019 beslutat om återkallande och perioder för utfasning av de växtskyddsmedel i Sverige som innehåller något av ämnena.

Läs mer om återkallande av växtskyddsmedel.

Uppdaterad förteckning av produkter som fasas ut

Förteckningen i bilaga 3 till Kemikalieinspektionens föreskrifter KIFS 2008:3 har uppdaterats. Det handlar om produktgodkännanden som har upphört eller där registreringsnummer har ändrats och de anståndstider som har beviljats. Uppdateringarna finns i ändringsföreskriften 2019:1 och omfattar beslut fattade fram till 31 oktober 2018.

Läs mer och hitta ändringsföreskriften 2019:1.

Aktuella beslut

Här hittar du information om ett urval av de beslut om växtskyddsmedel som Kemikalieinspektionen fattat under de senaste månaderna. Observera att listan inte är fullständig.

Läs mer om aktuella beslut.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Ja Nej