Aktuellt om växtskyddsmedel

Här hittar du aktuell information om växtskyddsmedel. Informationen handlar till exempel om beslut för enskilda produkter, dispenser eller EU-beslut om verksamma ämnen. Det finns även annan information om aktuella frågor och länkar till nyheter om växtskydd.

Kemikalieinspektionens remiss om ändrade föreskrifter

(2020-06-23)
Kemikalieinspektionen har remitterat ett förslag till ändringar av myndighetens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel. Ändringarna innebär:

- nya kriterier för placering av växtskyddsmedel i behörighetsklasser

- undantag från det av regeringen föreslagna förbudet, i förordning (2014:425) om bekämpningsmedel, mot användning av växtskyddsmedel inom vissa områden. Det föreslagna förbudet berör till exempel lekplatser, skolgårdar, parker, tomtmark, koloniträdgårdsområden och krukväxter i hemmiljö.

Här hittar du Kemikalieinspektionens remiss.

Aktuellt om glyfosatprodukter i Sverige

(2020-06-23)
Pågående utvärderingar av produkter som innehåller glyfosat är fortfarande inte är klara. Därför blir produktgodkännandena för dessa produkter nu åter administrativt förlängda till den 31 mars 2021. Administrativ förlängning innebär att det är nuvarande produktgodkännanden och deras användningsvillkor som fortsätter att gälla.

För produkterna Jablo (inklusive Spectra) och Roundup Gold ST har företagen återtagit sin ansökan om förlängt godkännande, vilket innebär att de produkterna fasas ut under anståndsperioder.

Här kan du läsa mer om vad som gäller för enskilda produkter. 

Uppdaterad vägledning för norra zonen

(2020-06-18)
Nu finns en uppdaterad vägledningen för ansökan i Norra Zonen. Du hittar vägledningen för år 2020 i vår guide för ansökningar.

Här hittar du den uppdaterade vägledningen.

Ansöka via molntjänst

(2020-06-18)
Om du ska göra en ansökan till Kemikalieinspektionen för ett växtskyddsmedel och har mycket omfattande dokumentation, eller av annat skäl, går det bra att lämna in ansökan via en molntjänst. Du kan använda antingen Kemikalieinspektionens tjänst som heter File-share eller en egen tjänst. Vill du använda Kemikalieinspektionens molntjänst behöver du ett konto, som du får genom att maila kemi@kemi.se och fråga efter det.

Ändrade funktioner i Bekämpningsmedelsregistret

(2020-06-18)
Sökfunktionerna i Bekämpningsmedelsregistret är under utveckling för att förbättra sökmöjligheter och göra registret mer användarvänligt. I samband med det arbetet fungerar tyvärr inte alla sökfunktioner för tillfället. Mer information finns i registrets hjälpfunktion.

Gå till Bekämpningsmedelsregistret.

EU-kommissionens översyn av växtskyddsmedelsförordningen är klar

(2020-05-27)
Översynen visar att växtskyddsmedels- och resthaltsförordningarna inom EU i stort uppfyller sitt syfte, men att genomförandet kan förbättras. Det konstaterar EU-kommissionen i sin utvärdering och föreslår en rad förbättringsåtgärder.

Läs mer i Kemikalieinspektionens nyhet och hitta länkar till kommissionen.

EU begränsar sådd av frö med metalaxyl-M

(2020-05-05)
På grund av risker för fåglar och däggdjur har EU-kommissionen beslutat att begränsa användningen av det verksamma ämnet metalaxyl-M för utsädesbehandling. Från 1 juni 2021 får utsäde betat med metalaxyl-M endast sås i växthus, ej utomhus. Beslutet finns i genomförandeförordningen (EU) nr 2020/617 och är bindande för alla medlemsstater. I Sverige finns ämnet i betningsmedlen Apron XL och Vibrance SB. Det verksamma ämnet metalaxyl berörs inte, utan endast ämnet metalaxyl-M.

Här kan du läsa mer i EU-kommissionens beslut. 

Imprid Skog får förlängd period för överlåtelse

(2020-03-20)
Kemikalieinspektionen har ytterligare förlängt utfasningsperioden för att få sälja Imprid Skog fram till och med den 30 september 2020. Produkten får sedan användas fram till den 30 juni 2021. Skälet till förlängningen är avvaktan på dom från Mark- och miljööverdomstolen.

Information hos EU-kommissionen om utvärderingen av glyfosat

Den 12 december 2019 kom ansökan in till EU-kommissionen om fortsatt godkännande av glyfosat som verksamt ämne i växtskyddsmedel inom EU. Senast den 15 juni 2020 ska den ansökande företagsgruppen lämna in faktaunderlag för utvärderingen.

Information om utvärderingsprocessen finns på EU-kommissionens webbsida om glyfosat. Där finner du även en länk till en ny webbsida för den grupp av medlemsstater som utvärderar ämnet. Sverige ingår i gruppen tillsammans med Frankrike, Nederländerna och Ungern. Minnesanteckningar och presentationer från möten med mera kommer successivt att offentliggöras på sidan.

Läs mer på EU-kommissionens webbplats.

Läs mer om glyfosat hos Kemikalieinspektionen.

Verksamma ämnen som utgår 

De verksamma ämnena dikvat, propikonazol, pymetrozin, desmedifam, klorprofam och tiakloprid har inte fått förnyade godkännanden inom EU. Därför beslutar Kemikalieinspektionen om återkallande och perioder för utfasning av de växtskyddsmedel i Sverige som innehåller något av ämnena.

Läs mer om verksamma ämnen som utgår.

Aktuella beslut

Här hittar du information om ett urval av de beslut om växtskyddsmedel som Kemikalieinspektionen fattar. Besluten redovisas i tabeller årsvis med start i mars 2019. 

Läs mer på sidan Aktuella beslut 2020.

Läs mer på sidan Aktuella beslut 2019.

Här hittar du utskicken Aktuellt om växtskyddsmedel

Aktuellt om växtskyddsmedel från Kemikalieinspektionen juni 2020

Aktuellt om växtskyddsmedel från Kemikalieinspektionen april 2020

Aktuellt om växtskyddsmedel från Kemikalieinspektionen februari 2020

Du kan anmäla dig för att prenumerera på kommande utskick av Aktuellt om växtskyddsmedel med följande länk.

Prenumerera på Aktuellt om växtskyddsmedel.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Ja Nej