Svenska regler om plastpartiklar i kosmetiska produkter

Sedan den 1 juli 2018 gäller ett svenskt förbud mot små plastpartiklar i kosmetiska produkter. Syftet med regeln är att begränsa tillförseln av plastpartiklar till sjöar och hav.

Förbud mot små plastpartiklar i kosmetiska produkter

För att minska spridningen av små plastpartiklar i miljön finns ett svenskt förbud mot att sälja kosmetiska produkter som innehåller plastpartiklar med rengörande, skrubbande eller polerande effekt. Förbudet omfattar sådana produkter som är avsedda att sköljas av eller spottas ut efter att de använts på hud, hår, slemhinnor eller tänder. Det kan till exempel vara tvål med skrubbande effekt eller tandkräm med polerande effekt.

Förbudet gäller plastpartiklar i fast form som är mindre än 5 millimeter i någon dimension och som är olösliga i vatten. Det finns ingen nedre gräns för storleken på partiklarna vilket betyder att även plastpartiklar i nanoform omfattas.

Plastpartiklar som enbart består av naturligt förekommande polymerer, till exempel cellulosa, omfattas inte av förbudet.

Förbudet gäller från den 1 juli 2018, men produkter som tillhandahållits på svenska marknaden före detta datum får fortsätta att säljas fram till den 1 januari 2019. Denna övergångsperiod ger företagen möjlighet att sälja ut sina kvarvarande lager.

Förordning (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter, 4-4b §§ Länk till annan webbplats.

Dispens från förbudet

Kemikalieinspektionen får bevilja dispens från förbudet i enskilda fall. Ansökningsavgiften är 15 000 kronor. Vi kan ge dispens för kosmetiska produkter som tillverkats med naturligt förekommande polymerer som råvara och som snabbt bryts ner till monomerer i vattenmiljö och inte innebär någon risk för skada på vattenlevande organismer. I din dispensansökan måste du skicka in ett skriftligt underlag och visa att kraven i 4b§ i förordningen är uppfyllda.

Läs mer om bakgrunden till förbudet i Kemikalieinspektionens rapport 2/16 ”Förslag till nationellt förbud mot mikroplaster i kosmetiska produkter”

Merparten av de regler som gäller för kosmetiska produkter, till exempel märkningsregler, finns i Kosmetikaförordningen (EG) 1223/2009.

Läs mer hos Läkemedelsverket som är ansvarig myndighet för Kosmetikaförordningen Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 24 augusti 2021