Svenska regler om plastpartiklar i kosmetiska produkter

Sedan 2018 gäller ett svenskt förbud mot små plastpartiklar, så kallade mikroplaster, i vissa kosmetiska produkter. Syftet med regeln är att begränsa tillförseln av mikroplaster till sjöar och hav.

Förbud mot små plastpartiklar i kosmetiska produkter

Mikroplast är mycket små plastpartiklar som bryts ner väldigt långsamt i miljön. När mikroplast hamnar i sjöar och hav finns det risk för negativa effekter på exempelvis musslor, kräftdjur och fiskar. När de vattenlevande djuren får i sig mikroplast kan det exempelvis leda till minskat födointag, inflammationer och påverkan på fortplantningen. Mikroplasten kan också innehålla farliga ämnen som riskerar att tas upp av vattenlevande organismer.

För att minska spridningen av mikroplaster i miljön finns ett svenskt förbud mot att sälja kosmetiska produkter som innehåller plastpartiklar med rengörande, skrubbande eller polerande effekt. Förbudet omfattar sådana produkter som är avsedda att sköljas av eller spottas ut efter att de använts på hud, hår, slemhinnor eller tänder. Det kan till exempel vara tvål med skrubbande effekt eller tandkräm med polerande effekt.

Förbudet gäller plastpartiklar i fast form som är mindre än 5 millimeter i någon dimension och som är olösliga i vatten. Det finns ingen nedre gräns för storleken på partiklarna vilket betyder att även plastpartiklar i nanoform omfattas.

Plastpartiklar som enbart består av naturligt förekommande polymerer, till exempel cellulosa, omfattas inte av förbudet.

Förordning (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter, 4-4b §§ Länk till annan webbplats.

Dispens från förbudet

Kemikalieinspektionen får bevilja dispens från förbudet i enskilda fall. Ansökningsavgiften är 15 000 kronor. Vi kan ge dispens för kosmetiska produkter som tillverkats med naturligt förekommande polymerer som råvara och som snabbt bryts ner till monomerer i vattenmiljö och inte innebär någon risk för skada på vattenlevande organismer. I din dispensansökan måste du skicka in ett skriftligt underlag och visa att kraven i 4b§ i förordningen är uppfyllda.

Läs mer om bakgrunden till förbudet i Kemikalieinspektionens rapport 2/16 ”Förslag till nationellt förbud mot mikroplaster i kosmetiska produkter”

Merparten av de regler som gäller för kosmetiska produkter, till exempel märkningsregler, finns i lagstiftningen för kosmetiska produkter.

Läs mer hos Läkemedelsverket som är ansvarig myndighet för kosmetikalagstiftningen Länk till annan webbplats.

Kommande begränsning av mikroplaster i kemiska produkter inom EU

Det pågår ett arbete med att ta fram en begränsning av mikroplaster på EU-nivå. Exempel på produkter som kan komma att omfattas av förbudet är kosmetiska produkter (både sådana som sköljs av och de som inte sköljs av), tvätt- och rengöringsmedel, målarfärger och fyllnadsmaterial i konstgräsplaner. Enligt förslaget kommer reglerna att införas i bilaga XVII till Reach-förordningen.

Läs mer om mikroplaster och Echas förslag till begränsning på Echas webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 22 februari 2022