Trä

Innehållsförteckning:

Träskyddsmedel och tryckimpregnerat virke kan innehålla giftiga ämnen såsom kreosot, arsenik, krom och koppar och kan skada både människors hälsa och miljön. Om du ska bygga något för barn, exempelvis en sandlåda, är det bra att använda obehandlat virke och förstärka träet med olja istället för träskyddsmedel.

Gör så här för att minska risken för skador på hälsan och miljön:

  • Om du ska bygga något för barn, exempelvis en sandlåda, är det bra att använda obehandlat virke och förstärka träet med olja istället för träskyddsmedel.
  • Använd inte träskyddsbehandlat virke inomhus.
  • Förvara träskyddsmedel utom syn- och räckhåll för barnen.
  • Titta efter varningsmärkningen och läs den tillhörande informationen så att du känner till faran med produkten och vet hur du ska hantera den på ett säkert sätt.

Om du ska köpa träskyddsbehandlat virke

När du ska handla träskyddsbehandlat virke ska den som säljer varan kunna lämna skriftlig information om följande:

  • Verksamma beståndsdelar i träskyddsmedlet.
  • Begränsningar i användningen.
  • Hur virket lämpligen bearbetas.
  • Hälsorisker och skyddsåtgärder.
  • Hur avfall från virket ska tas om hand.

Om du behöver använda ett träskyddsmedel ska du bara köpa de medel som är godkända av Kemikalieinspektionen. Godkända medel har alltid ett fyrsiffrigt registreringsnummer och är indelade i tre behörighetsklasser. Produkter märkta med klass 3 får användas av alla. I registret över bekämpningsmedel Länk till annan webbplats. kan du kontrollera registreringsnumret och se om medlet är godkänt, vilken klass det tillhör och hitta annan viktig information.

Läs vårt informationsblad om impregnerat virke Öppnas i nytt fönster.

Kreosotbehandlat trä

Kreosotbehandlat trä är svart eller brunt och luktar tjära. Kreosot framställs ur stenkolstjära och innehåller fler än 200 ämnen varav flera kan vara allergi- och cancerframkallande. I solsken kan virket svettas och de farliga ämnena läcka ut.

Det kan finnas kvar kreosotbehandlat virke på gamla lekplatser och i privata trädgårdar. Sådant virke, exempelvis gamla järnvägssliprar och ledningsstolpar, får inte längre användas på lekplatser. Som privatperson får du bara använda kreosotvirke som är behandlat före 2003. Det får inte heller användas till behållare för odling, i parker, trädgårdar eller anläggningar för friluftsliv där det finns risk för att det ofta kan komma i kontakt med huden.

Överblivet kreosotbehandlat virke betraktas som miljöfarligt avfall. Hör med din kommun vad som gäller för sådant avfall.

Här kan du läsa mer om träskydd med kreosot

Senast uppdaterad 24 maj 2021