Leverantör av varor

Du som är leverantör av varor ansvarar för att varorna du säljer är säkra för människor och miljö. Därför är det viktigt att du har kunskap om vilka farliga ämnen som finns i dina varor och hur riskerna med ämnena kan hanteras. PRIO hjälper dig att hitta farliga ämnen i dina varor som du bör undvika eller byta ut.

Alla varor, såsom möbler, leksaker och elektronik, innehåller kemiska ämnen. Du som är leverantör av varor ansvarar för att varorna du säljer är säkra för människor och miljö. För vissa ämnen som finns listade på den så kallade kandidatförteckningen i EU har du också informationsplikt gentemot dina kunder. Därför är det viktigt att du har kunskap om vilka farliga ämnen som finns i dina varor. Vissa ämnen bör du undvika helt eller byta ut om de redan finns i dina varor.

Läs mer om dina skyldigheter som leverantör av varor på Kemikalieinspektionens hemsida.

Läs mer om kandidatförteckningen och din informationsplikt på Kemikalieinspektionens hemsida.

Du som är leverantör av varor är ofta också inköpare.

Läs mer om hur du kan använda PRIO när du ställer krav på dina leverantörer.

Vad kan PRIO hjälpa mig med?

PRIO är ett verktyg som hjälper dig att söka efter farliga ämnen i dina varor som du bör undvika eller byta ut. Du får också hjälp att prioritera vilka ämnen du bör byta ut i första hand. Väljer du att ligga steget före lagstiftningen och undviker ämnen som är på väg att begränsas eller förbjudas kommer dina varor hålla längre över tid. Det kan spara både tid och pengar för ditt företag. Om varorna är giftfria från början ökar dessutom möjligheten att de kan återvinnas till nya kemikaliesäkra produkter.

Genom att söka i PRIO får du snabbt information om

  • ämnen och ämnesgrupper som har farliga egenskaper
  • exempel på farliga ämnen och ämnesgrupper som kan finnas i olika typer av material
  • vilket eller vilka ämnen du bör prioritera att byta ut eller undvika
  • ämnen finns med på kandidatförteckningen i Reach.

Hur kan jag använda PRIO?

Om du inte känner till vilka farliga ämnen som finns i varorna du säljer kan du söka på PRIO-ämnenas förekomst i olika material i PRIO. Alla varor består av olika material, såsom plast, keramik, trä eller textil. Materialen i sin tur innehåller kemiska ämnen. När du söker på ett visst material i PRIO får du exempel på farliga ämnen som kan finnas i materialet. Du får också veta vilka farliga egenskaper ämnena har och du kan göra en vidare sökning för att ta reda på om de är reglerade i kemikalielagstiftningen eller inte.

Sök efter ämnen i material i avancerad sök i PRIO.

Läs mer om ämnen i material.

Om du vet vilka ämnen som förekommer i varorna du säljer kan du söka på de olika ämnena direkt i PRIO för att få information om vilka farliga egenskaper ämnena har. Utifrån resultatet kan du sedan bestämma vilka ämnen du vill byta ut eller undvika i varorna.

Sök efter ämnen i PRIO.

Läs mer om hur du söker efter ämnen i PRIO.

Om du inte känner till vilka farliga ämnen som finns i varorna du säljer kan du söka på PRIO-ämnens förekomst i material i PRIO. Alla varor består av olika material, såsom plast, keramik, trä eller textil. Materialen i sin tur innehåller kemiska ämnen. När du söker på ett visst material i PRIO, får du exempel på farliga ämnen som kan finnas i materialet. Du får också veta vilka farliga egenskaper ämnena har.

Sök efter ämnen i material i avancerad sök i PRIO.

Läs mer om ämnen i material.

PRIO hjälper dig att prioritera vilka ämnen du bör fokusera på när du vill undvika eller byta ut farliga ämnen. Det finns två prioriteringsnivåer i verktyget. Ämnen som tillhör gruppen utfasningsämnen bör du helt undvika eller byta ut. För ämnen som tillhör gruppen prioriterade riskminskningsämnen bör du minska risken för människor och miljön så långt som möjligt. Det kan du göra genom att se över hur ämnet används och hur exponeringen ser ut.

Läs mer om PRIO:s kriterier för utfasningsämnen och prioriterade riskminskningsämnen.

När du söker på ett ämne i PRIO får du veta om ämnet finns på kandidatförteckningen i EU:s kemikalielagstiftning Reach. Det är en lista över ämnen där de flesta inte är förbjudna i kemikaliereglerna idag men som kan komma att kräva tillstånd för att få användas eller bli begränsade på annat sätt inom EU i framtiden. Du får också veta om ämnet är ett så kallat utfasningsämne i PRIO. Ett sådant ämne har så pass farliga egenskaper att det uppfyller kriterierna för att kunna föras in på kandidatförteckningen och bli föremål för ytterligare regleringar på kemikalieområdet framöver. Andra ämnen kan också komma att omfattas av begränsningar och förbud i framtiden, om de har en användning som innebär oacceptabla risker för människors hälsa eller miljön.

Läs mer om kandidatförteckningen på Kemikalieinspektionens webbplats.

För ämnen som finns på den kallade kandidatförteckningen i EU råder informationsplikt. Det innebär att du som säljer en vara som innehåller över 0,1 viktprocent av ett ämne på kandidatförteckningen ska ge tillräckligt med information så att kunden kan hantera varan på ett säkert sätt. När du söker på ett ämne i PRIO får du veta om ämnet finns på kandidatförteckningen.

Läs mer om kandidatförteckningen på Kemikalieinspektionens webbplats.

Här hittar du kandidatförteckningen på den europeiska kemikaliemyndighetens Echas webbplats. Länk till annan webbplats.

Du kan söka i databasen i PRIO på enskilda ämnen och grupper av ämnen. Du kan också söka och få fram information om en stor mängd olika ämnen samtidigt. Det är också möjligt att söka på olika typer av material, som plast, keramik eller textil och få exempel på farliga ämnen som kan finnas i materialen.

Läs mer om att söka i PRIO.

Hur kan jag gå vidare med informationen jag får i PRIO?

Sökresultaten som du får i PRIO kan du spara i din dator i till exempel en Excel-fil. Det underlättar när du på ett konkret och överskådligt sätt ska kommunicera om vilka farliga ämnen ni bör byta ut eller undvika. Kommunikationen kan ske både internt på ditt företag och med dina kunder eller leverantörer.

Läs mer om substitution på Kemikalieinspektionens webbplats.

Läs mer om att ställa krav på dina leverantörer på Kemikalieinspektionens webbplats.

Senast uppdaterad 15 augusti 2022