PRIOs kriterier för utfasningsämnen och prioriterade riskminskningsämnen

Innehållsförteckning:

Alla ämnen i PRIO-databasen har tilldelats en prioriteringsnivå utifrån dess allvarligaste inneboende egenskaper, utfasningsämne på den högre nivån eller prioriterat riskminskningsämne på den lägre nivån. För att kunna bedöma om ett ämne uppfyller någon eller några egenskaper för utfasnings- och prioriterade riskminskningsämnen finns det kriterier.

Utfasningsämnen

De ämnen som har de allvarligaste egenskaperna för hälsa och miljö och som är viktigast att prioritera att byta ut eller undvika kallas för utfasningsämne i PRIO. Utfasningsämnen är ämnen som kan komma att bli identifierade som SVHC-ämnen och därmed successivt bli föremål för tillståndsprövning i EU:s kemikalielagstiftning Reach. En del av utfasningsämnena är redan idag förbjudna eller begränsade i vissa användningar.

För utfasningsämnen gäller generellt:

 • Det är ett ämne med särskilt allvarliga egenskaper.
 • Användningen av särskilt farliga ämnen ska så långt det är möjligt upphöra enligt miljökvalitetsmålet Giftfri miljö, som är en del av Sveriges miljömål.
 • I EU-lagstiftningen Reach kan sådana ämnen bli identifierade som SVHC-ämnen och successivt bli föremål för tillståndsprövning.
 • En del av dessa ämnen är redan förbjudna i olika användningar.
 • Undantag finns för verksamma ämnen som är bekämpningsmedel och är godkända, alternativt under utvärdering för godkännande, för användning i annan lagstiftning inom EU (EU:s biocidförordning nr 528/2012 eller EU:s växtskyddsmedelsförordning nr 1107/2009).
 • Undantag finns för ämnen inom ämnesgruppen komplexa kolväten om halten av exempelvis bensen eller polycykliska aromatiska kolväten (PAH) understiger vissa gränsvärden för att ämnena ska kunna klassificeras som CMR kategori 1 enligt CLP-förordningen (EG) 1272/2008.

Läs mer om egenskaperna för utfasningsämnen.

Kriterier för utfasningsämnen

För att fastställa om ett ämne uppfyller kriterierna görs en jämförelse mot dessa baserat på tillgänglig information som är relevant för att avgöra om ämnet medför en miljö- eller hälsofara. Informationen kan exempelvis utgöras av data från epidemiologiska studier, djurtester (in vivo), djurfria tester (in vitro/in chemico), datormodelleringar (QSAR) (in silico) eller komma från överläsning av information hos liknande ämnen (read-across)

Kriterier för utfasningsämnen

Egenskap

Kriterier

Cancerframkallande

Ämnen som uppfyller kriterierna för att klassificeras som cancerframkallande i kategori 1A eller 1B enligt CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008

(Carc. 1A/1B, H350: Kan orsaka cancer)

Mutagent

Ämnen som uppfyller kriterierna för att klassificeras som könscellsmutagent i kategori 1A eller 1B enligt CLP-förordningen CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008

(Muta. 1A/1B, H340: Kan orsaka genetiska defekter)

Reproduktionsstörande

Ämnen som uppfyller kriterierna för att klassificeras som reproduktionstoxiskt i kategori 1A eller 1B enligt CLP-förordningen

(Repr. 1A/1B, H360: Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet)

Fluorerade växthusgaser (F-gaser)

Kigalitillägget om fluorkolväten (HFC) i den internationell konventionen Montrealprotokollet

Hormonstörande

Ämnen som uppfyller kriterierna för att klassificeras som hormonstörande för människors hälsa eller miljön i kategori 1 enligt CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008, eller

(ED HH 1, EUH380: Kan orsaka hormonstörningar hos människor)

(ED ENV 1, EUH430: Kan orsaka hormonstörningar i miljön)

Ämnen som identifierats som hormonstörande för hälsa eller miljö inom någon av följande EU-förordningar: Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006, Biocidförordningen (EG) nr 528/2012 eller Växtskyddsmedelsförordningen (EG) nr 1107/2009

Kraftigt allergiframkallandeÄmnen som uppfyller kriterierna för att klassificeras som luftvägssensibiliserande i kategori 1 eller hudsensibiliserande i kategori 1A enligt CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008

(Resp. Sens 1, H334: Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning)

(Skin Sens. 1A, H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion)

Ozonnedbrytande

Ämnen som uppfyller kriterierna för att klassificeras som farligt för ozonskiktet i kategori 1 enligt CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008

(Ozone 1, H420: Skadar folkhälsan och miljön genom att förstöra ozonet i övre delen av atmosfären)

PBT/vPvB

Ämnen som uppfyller kriterierna för att klassificeras som långlivade, bioackumulerande och toxiska eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande enligt CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008, eller

(PBT, EUH440: Ackumuleras i miljön och i levande organismer, inbegripet människor)

(vPvB, EUH441: Ackumuleras kraftigt i miljön och i levande organismer, inbegripet människor)

Ämnen som uppfyller kriterierna i Bilaga Xlll, Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006, eller uppfyller kriterierna i Bilaga D, Stockholmskonventionen

PMT/vPvM

Ämnen som uppfyller kriterierna för att klassificeras som långlivade, mobila och toxiska eller mycket långlivade och mycket mobila enligt CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008

(PMT, EUH450: Långlivat ämne som kan förorena vattenkällor)

(vPvB, EUH451: Mycket långlivat ämne som kan förorena vattenkällor)

Särskilt farliga metaller (Cd, Hg, Pb)

Kadmium, kvicksilver, bly och dess föreningar omfattas av definitionen särskilt farliga ämnen i Sveriges miljökvalitetsmål Giftfri miljö.

PFAS, Särskilt persistenta ämnen

PFAS (per- och polyfluorerade alkylsubstanser) har jämförbar allvarlighetsgrad med särskilt farliga ämnen på grund av deras extrema persistens och bör av försiktighetsskäl behandlas som särskilt farliga ämnen enligt Sveriges miljökvalitetsmål Giftfri miljö.

PFAS definieras som fluorerade ämnen som innehåller minst en helt fluorerad metyl- eller metylenkolatom (utan någon H/Cl/Br/I-atom fäst vid den), det vill säga med några få undantag, alla ämnen med minst en perfluorerad metylgrupp (–CF3) eller en perfluorerad metylengrupp (–CF2–). (OECD, 2021)


Prioriterade Riskminskningsämnen

De ämnen som har något mindre allvarliga egenskaper för hälsa och miljö jämfört med utfasningsämnena, eller de ämnen där dataunderlaget inte är tillräckligt för att bedöma det som ett utfasningsämne, har den lägre prioriteringsgraden i PRIO och benämns prioriterat riskminskningsämne.

Prioriterade riskminskningsämnen har farliga egenskaper. För att bedöma risken kan du se över hur ämnet används och hur stor exponeringen är. Utifrån din bedömning kan du överväga att byta ämnet. En del prioriterade riskminskningsämnen är redan förbjudna i vissa användningar.

För prioriterade riskminskningsämnen gäller generellt:

 • Det är ett ämne med farliga egenskaper. Se över användning och exponeringsvägar för ämnet för att bedöma risken! Överväg substitution!
 • En del av dessa ämnen är redan förbjudna i olika användningar.
 • Enligt miljökvalitetsmålet Giftfri miljö, ska den sammanlagda exponeringen för kemiska ämnen via alla exponeringsvägar inte vara skadlig för människor eller den biologiska mångfalden.

Läs mer om egenskaperna för prioriterade riskminskningsämnen.

Kriterier för prioriterade riskminskningsämnen

För att fastställa om ett ämne uppfyller kriterierna görs en jämförelse mot dessa baserat på tillgänglig information som är relevant för att avgöra om ämnet medför en miljö- eller hälsofara. Informationen kan exempelvis utgöras av data från epidemiologiska studier, djurtester (in vivo), djurfria tester (in vitro/in chemico), datormodelleringar (QSAR) (in silico) eller komma från överläsning av information hos liknande ämnen (read-across).

Kriterier för prioriterade riskminskningsämnen

Egenskap

Kriterier

Allergiframkallande


Ämnen som uppfyller kriterierna för att klassificeras som hudsensibiliserande i kategori 1 eller 1B enligt CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008

(Skin Sens. 1/1B, H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion)

Cancerframkallande


Ämnen som uppfyller kriterierna för att klassificeras som cancerframkallade i kategori 2 enligt CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008

(Carc. 2, H351: Misstänks kunna orsaka cancer)

Miljöfarliga långtidseffekter


Ämnen som uppfyller kriterierna för att klassificeras som farlig för vattenmiljön i kategori kronisk 1 eller 4 enligt CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008

(Aquatic chronic 1, H410: Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter)

(Aquatic chronic 4, H413: Kan ge skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer)

Mutagent

Ämnen som uppfyller kriterierna för att klassificeras som könscellsmutagent i kategori 2 enligt CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008

(Muta. 2, H341: Misstänks kunna orsaka genetiska defekter)

Mycket hög akut giftighet

Ämnen som uppfyller kriterierna för att klassificeras som akuttoxiskt i kategori 1 eller 2 enligt CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008, eller

(Acute Tox. 1 eller 2, H300: Dödligt vid förtäring)

(Acute Tox. 1 eller 2, H310: Dödligt vid hudkontakt)

(Acute Tox. 1 eller 2, H330: Dödligt vid inandning)

Ämnen som uppfyller kriterierna för att klassificeras som specifikt organtoxiskt - enstaka exponering i kategori 1 enligt CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008

(STOT SE 1, H370: Orsakar organskador)

Potentiella PBT/vPvB

Ämnen som uppfyller screening-kriterierna för PBT/vPvB-identifiering enligt Bilaga XIII, Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006, eller är under utvärdering för PBT/vPvB i någon regulatorisk expertgrupp.

Potentiellt hormonstörande

Ämnen som uppfyller kriterierna för att klassificeras som hormonstörande för människors hälsa eller miljön i kategori 2 enligt CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008, eller

(ED HH 2, EUH381: Misstänks orsaka hormonstörningar hos människor)

(ED ENV 2, EUH431: Misstänks orsaka hormonstörningar i miljön)

Ämnen som är under utvärdering för hormonstörning (hälsa eller miljön) i någon regulatorisk expertgrupp.

Reproduktionsstörande

Ämnen som uppfyller kriterierna för att klassificeras som reproduktionstoxiskt i kategori 2 eller tilläggskategori för effekter på eller via amning enligt CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008

(Repr. 2, H361: Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet)

(Lact. H362: Kan skada spädbarn som ammas)

Specifikt organskadande efter upprepad exponering

Ämnen som uppfyller kriterierna för att klassificeras som specifikt organtoxiskt - upprepad exponering i kategori 1 enligt CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008

(STOT RE 1, H372: Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering)

Versionshistorik kriterier PRIO

Vid nylanseringen av PRIO i oktober 2020 fick verktyget ett nytt utseende och bytte också namn till PRIO - ett verktyg för substitution. I samband med nylanseringen utökades verktyget med fler kriterier för så kallade utfasningsämnen och prioriterade riskminskningsämnen. Efterföljande kriterieuppdateringar som har gjorts utgår från kriterieversionen som släpptes i samband med nylanseringen i oktober 2020.

Uppdatering februari 2024

Två nya kriterier införs i PRIO

 • PMT/vPvM - ämnen som är persistenta (långlivade), mobila och toxiska (giftiga) eller mycket persistenta och mycket mobila tillkom som kriterium för prioritetsnivån utfasningsämne. Kriteriet omfattar ämnen som uppfyller kriterierna för att klassificeras som PMT/vPvM enligt CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008.
 • Potentiellt hormonstörande - ämnen som misstänks vara hormonstörande för människor eller i miljön tillkom som kriterium för prioritetsnivån prioriterat riskminskningsämne. Kriteriet omfattar ämnen som uppfyller kriterierna för att klassificeras som hormonstörande för människors hälsa eller miljön i kategori 2 enligt CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008, eller ämnen som är under utvärdering för hormonstörning (hälsa eller miljön) av en regulatorisk expertgrupp.

Förändringar av tre befintliga kriterier

 • PBT/vPvB - ämnen som är persistenta (långlivade), bioackumulerande och toxiska (giftiga) eller mycket persistenta och mycket bioackumulerande är ett kriterium på prioritetsnivån utfasningsämne. Kriteriet har uppdaterats och omfattar även ämnen som uppfyllern kriterierna för att klassificeras som PBT/vPvB enligt CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008
 • Potentiella PBT/vPvB - ämnen som misstänks vara persistenta (långlivade), bioackumulerande och toxiska eller mycket persistenta och mycket bioackumulerande är ett kriterium på prioritetsnivån prioriterat riskminskningsämne. Endast kriteriebeskrivningen har uppdaterats, kriteriet är i övrigt oförändrat.
 • Hormonstörande - ämnen som är hormonstörande för människor eller i miljön är ett kriterium på prioritetsnivån utfasningsämne. Kriteriet har uppdaterats och omfattar även ämnen som uppfyller kriterierna för att klassificeras som hormonstörande för hälsa eller miljön i kategori 1 enligt CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008.

Utöver kriterieförändringarna har Kemikalieinspektionen vid denna uppdatering arbetat med att förbättra texterna som beskriver kriterierna så att det blir tydligt framgår att det är ämnen som ska uppfylla kriterierna som avses och inte produkter.

Uppdatering december 2022

Uppdaterat kriterium

 • PFAS, Särskilt persistenta ämnen

Ny definition av PFAS tilämpas i PRIO. Definitionen ändras från den som anges i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2018:4) till OECDs definition från 2021. Uppdateringen innebär en bredare definition av PFAS och omfattar därför många fler PFAS-ämnen.

Kriterier vid nylanseringen, oktober 2020

Utfasningsämne

 • Cancerframkallande (Carc. 1A eller 1B)
 • Mutagent (Muta. 1A eller 1B)
 • Reproduktionsstörande (Repr. 1A eller 1B)
 • Fluorerade växthusgaser (F-gaser)
 • Hormonstörande
 • Kraftigt allergiframkallande (Resp. Sens. 1 eller Skin Sens. 1A)
 • Ozonnedbrytande (Ozone 1)
 • PBT/vPvB (Persistenta, Bioackumulerande och Toxiska eller mycket Persistenta och mycket Bioackumulerande)
 • Särskilt farliga metaller (Cd, Hg, Pb)
 • PFAS, Särskilt persistenta ämnen (PFAS definition enligt KIFS 2018:4, R1-(CF2)n-R2, där n>1 och R1 och R2 är valfria atomer eller grupper.)

Prioriterat riskminskningsämne

 • Allergiframkallande (Skin Sens. 1 eller 1B)
 • Cancerframkallande (Carc. 2)
 • Mutagent (Muta. 2)
 • Reproduktionsstörande (Repr. 2 eller Lact.)
 • Miljöfarliga långtidseffekter (Aqatic chronic 1 eller 4)
 • Mycket hög akut giftighet (Acute Tox. 1 eller 2 samt STOT SE 1)
 • Potentiella PBT/vPvB (Persistenta, Bioackumulerande och Toxiska eller mycket Persistenta och mycket Bioackumulerande)
 • Specifikt organskadande efter upprepad exponering (STOT RE 1)

För en mer detaljerad beskrivning av kriterieförändringarna kan du ladda ner denna Excel-fil med versionshistoriken. , 39.3 kB.

Senast uppdaterad 12 juni 2024