Prioritera – utfas­nings­ämne eller priori­terat risk­minsk­nings­ämne?

Att prioritera innebär att ditt företag gör en bedömning om era kemiska produkter eller varor innehåller farliga ämnen som behöver bytas ut. Det kan också handla om att ni behöver vidta åtgärder för att minska risken för att ämnena skadar hälsa och miljö. Ämnena i PRIO:s databas är indelade i två prioriteringsnivåer: utfasningsämnen och prioriterade riskminskningsämnen. Utfasningsämnen är de ämnen som har de farligaste egenskaperna som vi rekommenderar att ni så långt som möjligt ersätter med mindre farliga ämnen eller alternativa tekniska lösningar. Prioriterade riskminskningsämnen är inte lika farliga, men det är bra att se över hur dessa hanteras för att minska riskerna för onödig exponering.

En väg som delar sig

Utfasningsämne

För de ämnen som uppfyller utfasningskriterierna rekommenderar PRIO-verktyget användaren att så långt som möjligt byta till mindre farliga ämnen, icke-kemiska alternativ eller använda alternativa metoder för att minska användningen.

Prioriterat Riskminskningsämne

För ämnen som faller inom kriterierna för prioriterad riskminskning rekommenderar vi användaren att se över riskerna i hantering för den tilltänkta användningen, både för människors hälsa och miljön.

För att bedöma risken med att använda ett ämne behöver du beakta två faktorer. Dels de inneboende egenskaper som ämnet har, det vill säga faran, dels det sätt som ämnet används eller hanteras på, det vill säga exponeringen.

Olika egenskaper ger upphov till olika riskbilder i olika situationer. Därför är det viktigt att du vet hur ämnet hanteras i verksamheten. Om användningen av ett prioriterat riskminskningsämne ger en låg hälso- och miljöbelastning totalt sett kan det vara viktigare att byta ut något annat ämne där risken för skador på hälsa och miljö är större.

För att avgöra om hanteringen innebär en risk bör du utgå från produktens hela livscykel:

 1. Risker med kemikalier i produktionen
 2. Risker i användningsfasen (innefattar kanske flera olika steg)
 3. Risker då produkten eller varan blir avfall
 4. Risken vid återvinning
 5. Sammanvägning av risken

Sammanvägning och värdering av risken

När du bedömer den sammanvägda risken tar du hänsyn både till ämnets farliga egenskaper och eventuella risker i hanteringen av ämnet under hela produktens livslängd. Vid bedömningen av den sammanvägda risken kan det underlätta att sortera in ämnen under olika risknivåer. Du kan till exempel arbeta med följande risknivåer:

 1. Låg risk som i princip kan innebära en acceptabel användning.
 2. Förhöjd risk som bör utredas närmare och möjligen åtgärdas.
 3. Hög risk som kräver direkta åtgärder.

Beroende på vilken risknivå ditt eller dina ämnen hamnar på finns det olika sätt att gå vidare. Generellt bör du se över om

 • det finns tillräcklig kompetens i verksamheten för att hantera risken.
 • det går att anpassa verksamheten för att minimera riskerna (såsom relevant skyddsutrustning vid hantering).

Risken kan också vara så stor att den inte kan anses acceptabel och ämnet bör i så fall fasas ut eller ersättas.

Läs mer om hur du kan analysera kemikalieriskerna i din verksamhet.

Om du funnit ett eller flera ämnen i verksamheten som vid nuvarande användning innebär en hög eller en förhöjd risk finns det flera olika sätt att åtgärda riskerna. Nedan följer några exempel.

 • Det kan finnas behov av att ändra produkten genom att påverka produktutvecklingsprocessen eller modifiera produktionsmetoden.
 • Nya tekniska lösningar kan vara ett alternativ, till exempel ny renings- eller skyddsutrustning.
 • Det kan också finnas behov av att informera kunden och ha tydliga bruksmanualer.

Om ni kan hitta något sätt att minska riskerna genom olika åtgärder är det bra att göra en ny sammanvägning av riskerna i verksamheten för att se om hanteringen är acceptabel.

Om risken efter vidtagna åtgärder fortfarande är oacceptabel, eller om det är ekonomiskt eller tekniskt fördelaktigt kan ni överväga att fasa ut ämnet.

Gå vidare till nästa steg: substituera

Ämnen med låg risk kräver inte lika omedelbara åtgärder men tänk på att om du fortsätter att använda ämnet bör ni kontinuerligt se över om nya data visar att ämnet är farligare än man sett tidigare och som leder till ny klassificering. Det är också bra att regelbundet se över företagets rutiner för riskminskning samt vara uppmärksam på ny information om alternativa ämnen och tekniker, förändrade produktionsförhållanden eller om produkten används på ett nytt sätt.

Ditt beslut

PRIO vill hjälpa ditt företag att prioritera ämnen för att minska riskerna för er och era kunder, men det är ditt företag som fattar besluten och har ansvaret. Därför är det bra att också koppla arbetet till ditt företags interna prioriteringar i form av miljöpolicy eller miljömål eller andra relevanta målsättningar och strategier.

Videoguide om att prioritera

Senast uppdaterad 22 mars 2024