Substituera

Substitution innebär att man tar bort eller byter ut farliga kemiska ämnen i produkter mot mindre farliga eller icke-kemiska alternativ. Syftet är att produkterna ska bli säkrare för hälsa och miljön, både när de tillverkas och används och när de blir avfall och eventuellt återvinns. Här presenteras en sjustegs­modell som kan utgöra grunden i ett systematiskt arbete med att välja eller ersätta ämnen som ett sätt att förebygga och undvika risker. För många företag är substitution av farliga kemikalier redan en naturlig del av det pågående utvecklings- och förbättringsarbetet.

Kolv med turkos vätska och molekyler, forskning och utveckling

En grundlig genomgång och bedömning av alternativ minskar risken för osund substitution.

Det är bra att börja med att definiera problemet med användningen av ett ämne. Därefter ska möjliga alternativ identifieras. Urvalet ska vara så brett som möjligt och fokus ska vara på att ersätta funktionen av ämnet som behöver substitueras. En grundlig genomgång och bedömning av alternativ minskar risken för osund substitution, det vill säga att ett problematiskt ämne ersätts med ett annat problematiskt ämne.

Börja med att fundera över varför det aktuella ämnet ska ersättas och vilken funktion ämnet har. Beskriv så utförligt som möjligt varför ämnet är problematiskt och på vilket sätt. Dessa frågor kan vara en hjälp.

 • Varför är ämnet ett problem?
 • Var och när uppstår problemet? Är det i er verksamhet eller när produkten har sålts vidare?
 • För vem är ämnet ett problem, vem drabbas av det?
 • Vilken funktion uppfyller ämnet som ska bytas ut?
 • Hur viktig är funktionen?
 • Är likvärdig funktion svår att uppnå på annat sätt?
 • Finns motsvarande funktion i andra produkter?

Nästa steg är att identifiera alternativ eller tekniska lösningar som kan uppnå samma funktion som ämnet som ska ersättas. Ibland går det att hitta alternativa lösningar där kemikalier inte nödvändigtvis ingår. Tänk på att byta ut ett farligt ämne till ett annat inom samma ämnesgrupp kan vara problematiskt. I detta stadium är det viktigt att inte låta sig begränsas av praktiska eller ekonomiska argument. Ställ dig själv följande frågor.

 • Hur hade du löst problemet om ni inte hade haft tillgång till det aktuella ämnet?
 • Kan en ändrad tillverkningsprocess eller ändring i produktdesignen (t.ex. byte till ett annat material) göra att ämnet inte alls behövs?
 • Kan produkten ersättas med en annan produkt som har likvärdig funktion men med annan sammansättning eller ny teknisk lösning?

En grundlig genomgång och bedömning av alternativ minskar risken för osund substitution, det vill säga att ett problematiskt ämne ersätts med ett annat problematiskt ämne. När ni bedömer alternativen bör ni fundera över parametrar som faroegenskaper, teknisk prestanda, kostnader, och ämnets livscykel. Vad kan hända om den aktuella produkten ersätts med ett av alternativen. Ett alternativ är inte alltid självklart bättre. Fundera över frågor som:

 • Vilka miljö- och hälsofarliga egenskaper finns hos de alternativa produkterna?
 • Vad är till exempel ekonomiskt och praktiskt genomförbart?
 • Vilka tester på exempelvis teknisk prestanda måste genomföras?
 • Hur påverkas kvalitet och funktion av den alternativa metoden eller ämnet?
 • Hur kan den alternativa tekniken eller processen påverka människa eller miljö i ett livscykelperspektiv?
 • På vilka sätt kan människa eller miljö utsättas för den alternativa produkten eller restprodukter vid tillverkning, användning, i avfallsledet eller vid återvinning?

När ni har bedömt de olika alternativen är det dags att jämföra riskerna för alternativen med riskerna för den produkt ni vill ersätta. Hur stor risken med användningen av ett ämne är beror på hur farligt det är samt hur stor och vilken exponering det handlar om. Här är det riskerna i användning mellan nuvarande ämne och substitut jämföras och inte de enskilda ämnenas miljö- och hälsofarliga egenskaper.

 • Är det stor skillnad i exponering mellan de olika alternativen?
 • Är det någon av produkterna som människa eller miljö mer sannolikt kommer att bli utsatta för?
 • Om människa eller miljö förväntas bli utsatta i lika hög grad för de olika alternativen – vilka skador kan uppstå i miljön eller hos människan?
 • Hur lätt är det att begränsa riskerna med den alternativa produkten eller metoden jämfört med den ni använder nu?
 • Om det finns en risk för att skada människa eller miljö, hur kan riskerna begränsas?

I detta steg är det dags att besluta vilka alternativ eller teknisk lösning du går vidare med. Förhoppningsvis har du ett bra underlag som ger dig möjlighet att fatta ett välgrundat beslut.

 • Är alternativen på min lista bättre än det problematiska?
 • När kan produkten/processen ersättas med alternativet?
 • Ekonomisk analys – vad kommer kostnaden att vara för de olika metoderna?

Att fasa ut en kemikalie och ersätta med något nytt kräver oftast noggrann planering. Fundera på vad som behöver göras i samband med att den nya produkten eller processen ersätter den gamla.

 • Vem är ansvarig för de olika moment som behöver göras och hur ser tidsplanen ut?
 • När kan den alternativa processen/produkten tas i bruk och föras ut på marknaden?
 • Behöver företagets kunder informeras?

Efter att ni har ersatt ett ämne kan det vara bra att göra en utvärdering. Dokumentera och beskriv utförligt hur varje del av substitutionsarbetet genomfördes och vilka beslut som fattades på den tillgängliga datan. Detta kan vara till stöd och hjälp vid nästa substitution.

 • Jämför resultatet med problembeskrivningen som ni gjorde i steg ett och se om förväntningarna blivit uppfyllda.
 • Lös eventuella problem som kvarstår.
 • Dela gärna med dig av dina erfarenheter till andra!

Substitution är ett kontinuerligt arbete

Substitution är ett kontinuerligt arbete. Alternativen kan behöva omvärderas om det kommit nya forskningsrön vad det gäller miljö- och hälsorisker, nya regler eller nya och bättre lösningar. Fortsätt därför att arbeta för en kontinuerlig förbättring av produkter och processer när det gäller risker med kemiska produkter eller varor som innehåller kemikalier som är farliga för hälsa och miljö. När ni tagit första steget är det lättare att fortsätta. Företag som ersätter farliga kemikalier mot mindre farliga bidrar till utvecklingen mot en giftfri cirkulär ekonomi och kan också nå konkurrensfördelar.

Läs mer om substitution på Kemikalieinspektionens webbplats

Substitutionscentrum - ger vägledning om kemisk substitution

Substitutionscentrum på RISE arbetar med rådgivning inom substitution av farliga kemikalier för företag, offentliga verksamheter eller organisationer. Substitutionscentrum har tagit fram Substitutionsguiden  Länk till annan webbplats.som ger praktiska råd och rekommenderar på verktyg och resurser som kan vara användbara i ditt substitutionsarbete.

Videoguide om att substituera

Senast uppdaterad 8 februari 2024