Inventera – första steget i substitutionsarbetet

Att inventera innebär att ditt företag går igenom alla kemikalier som hanteras i er verksamhet. Kemikalier har många viktiga funktioner och finns i princip i allt vi producerar i samhället. De förekommer både i flytande form såsom oljor och vätskor, i fast form i olika material och varor, till exempel plast, papp och textil, liksom i pulver- eller gasform i till exempel aerosolprodukter. Det kan finnas farliga kemikalier som används i framställningen av era produkter oavsett om ni handlar med kemiska produkter, varor eller material. Det gäller både om ni tillverkar produkterna själv eller om ni köper in eller importerar dem.

Kolvar med olika kemikalier

Upprätta en kemikalieförteckning

Den som sätter ut en kemisk produkt eller vara på marknaden ansvarar för att den inte utgör en risk för människor eller miljö. För kemiska produkter finns det krav både i egenkontrollförordningen i miljöbalken och i Arbetsmiljöverkets föreskrifter på att en kemikalieförteckning ska finnas. Syftet med en kemikalieförteckning är att kartlägga vilka kemikalier som hanteras i verksamheten och om de utgör någon risk. Minimikravet för en kemikalieförteckning är att den måste innehålla namnet på den kemiska produkten och produktens klassificering enligt CLP-förordningen. Kemikalieinspektionen rekommenderar att kemikalieförteckningen även innehåller information om produktens ämnesinnehåll och ämnenas klassificeringar. Då är det enklare att säkerställa att lagar och regler inom kemikalieområdet efterlevs. En kemikalieförteckning kan med fördel även användas för att kartlägga kemiska ämnens innehåll i material och varor.

En enkel kemikalieförteckning kan göras i ett Excel-dokument men det finns även kemikaliehanteringssystem som hjälper till med att dokumentera och hålla koll på verksamhetens ämnen. Många företag väljer att lägga till ytterligare information i sin förteckning för att kunna använda som dokumentation och underlag i kemikaliearbetet. Det underlättar verksamhetens möjligheter att bedriva ett proaktivt kemikaliearbete och byta ut farliga kemikalier.

Vilka kemikalier hanteras i verksamheten?

För att ta reda på vilka kemikalier som hanteras i din verksamhet kan du behöva hämta information både från interna och externa källor. Det kan vara bra att börja med att fysiskt inventera skåp, förråd och liknande för att skaffa en överblick.

Här är tips på några frågor du kan ställa dig

  • Finns det en förteckning över alla kemiska produkter som används i våra processer? Till exempel råvaror, katalysatorer, härdare och liknande.
  • Finns det en förteckning över andra kemiska produkter som av olika anledningar finns eller används i vår verksamhet? Det kan vara köldmedier, bekämpningsmedel, tekniska oljor, rengöringsmedel, bränslen med mera.
  • Hur ser flödet av kemiska ämnen i verksamheten ut? Hur stora volymer köper vi in och varifrån? Hur mycket lagras vid ett enskilt tillfälle? Vart tar kemikalierna vägen?
  • Du behöver ha tillgång till säkerhetsdatabladen för de kemiska produkter som enligt lag kräver det. Har du frågor kring säkerhetsdatabladen så hör av dig till din leverantör.
  • Ta reda på vilka ämnen som ingår i varor och material. Du kan behöva fråga leverantören för att få information om detta.
  • Finns det några så kallade SVHC- ämnen (ämnen på kandidatförteckningen), som ingår i varor som hanteras av verksamheten?
  • Använd sökfunktionen i PRIO för att fylla på kemikalieförteckningen med information om ämnenas farliga egenskaper och prioriteringsnivå samt om ämnet omfattas av någon lagstiftning.

Har du koll på lagstiftningen?

Ämnen i kemiska produkter och varor regleras i flera olika regelverk, både på nationell nivå och på EU-nivå. Det är ni som företag som har ansvar för att följa lagarna och för att kraven i reglerna är uppfyllda.
Verktyget EUCLEF (European Union Chemical Legislation Finder) sammanfattar lagstiftningar som rör kemikalier inom EU.

Mer information om relevant lagstiftning finns på Kemikalieinspektionens webbplats under lagar och regler. Tänk även på att miljöbalkens hänsynsregler gäller, de omfattar bland annat kunskapskravet, produktvalsprincipen och försiktighetsprincipen. På riksdagens webbplats kan du läsa mer om hänsynsreglerna i 2 kapitlet miljöbalken Länk till annan webbplats..

Videoguide om att inventera

Senast uppdaterad 8 februari 2024