Hur kan jag söka i PRIO?

Innehållsförteckning:

Genom att söka på ämnets kemiska namn, CAS-nummer eller EG-nummer hjälper PRIO dig att ta reda på om ett ämne har farliga egenskaper för hälsa och miljö. PRIO kan också ge dig information om i vilka kemiska produkter och material ett ämne kan förekomma i.

Standardsökning - sök på enskilda kemiska ämnen

Vid en standardsökning kan du söka efter ett enskilt ämne i PRIO. Om du känner till CAS-nummer eller EG-nummer för ämnet får du en exakt träff genom att söka på hela numret. Söker du på ämnets kemiska namn kan du använda hela namnet eller en del av namnet. Om du söker på en del av namnet får du träff på alla ämnen som innehåller den del av namnet du har sökt på.

CAS-nummer (Chemical Abstracts Service number) är ett registreringsnummer för kemikalier. Det fungerar som ett internationellt identifieringsnummer för kemiska ämnen.

EG-nummer används för kemiska ämnen på marknaden inom EU. Det är ett ämnes nummer i antingen Einecs, Elincs eller i No-Longer Polymers List. Einecs är en europeisk förteckning över de ämnen som ansågs finnas på den gemensamma marknaden mellan den 1 januari 1971 och den 18 september 1981. Elincs är en europeisk förteckning över förhandsanmälda, nya ämnen. No-longer Polymers List är en europeisk förteckning över ämnen som fanns på den gemensamma marknaden mellan de 18 september 1981 och den 31 oktober 1993 och som då betraktades som polymerer, men som inte längre betraktas så. Ett EG-nummer är uppbyggt av sju siffror enligt principen xxx-xxx-x och startar alltid på 2 eller 3 (Einecs), 4 (Elincs) eller 5 (No-Longer Polymers).

I samband med registreringen (inklusive förhandsregistreringen) av kemiska ämnen inom Reach, tilldelades ämnena List-nummer i den mån ett EG-nummer inte redan fanns associerat till ämnena. List-nummer börjar alltid med siffran 6, 7, 8 eller 9. Till skillnad mot EG-nummer är inte List-nummer officiella identifierare men återfinns i PRIO som stöd vid ämnessökningar i databasen. För mer information, se https://echa.europa.eu/sv/information-on-chemicals/registered-substances/information Länk till annan webbplats..

Batchvis sökning – sök på flera kemiska ämnen samtidigt

Vid batchvis sökning kan du söka på flera ämnen samtidigt. Du kan till exempel söka på alla kemiska ämnen som ingår i en kemikalieförteckning i en enda sökning i PRIO. Du behöver använda ämnenas CAS-nummer eller EG-nummer för att göra en batchvis sökning.

Avancerad sökning – sök på kriterier, material, ämnesgrupp, med mera

Vid avancerad sökning kan du förutom att söka på enskilda ämnen även välja sökparametrar som kriterier, material, ämnesgrupper eller produkttyper. Du kan också söka på referens, som anger varifrån ämnet kommer ifrån samt prioriteringsnivå.

Du kan också söka på ämnen genom att kombinera två eller flera sökparametrar från olika rullgardinsmenyer med funktionerna OCH eller ELLER. För OCH gäller villkoret att ämnena ska uppfylla samtliga markerade sökparametrar, vilket ger en snävare sökning. För ELLER gäller villkoret att ett eller flera av de valda sökparametrarna ska vara uppfyllda, vilket resulterar i en bredare sökning.

Ett exempel på en kombinerad OCH- sökning kan vara att söka på materialet ”PVC” och ämnesgruppen ”ftalater” för att få en lista på ftalater som är förknippade med PVC.

OCH- samt ELLER-villkoret gäller även inom rullgardinsmenyerna Kriterier, Material, Ämnesgrupper, Produkttyper och Referens. Vid en sökning kan du markera ett eller flera val och välja om OCH- eller ELLER-villkoret ska vara uppfyllt vid sökningen. För OCH gäller villkoret att ämnena ska uppfylla samtliga markerade val. För ELLER gäller villkoret att ett eller flera av de ifyllda valen ska vara uppfyllda

Du kan också avgränsa en sökning genom att kombinera sökningen med olika filter för att inte sökresultatet ska domineras av specifika ämnesgrupper. Det gäller komplexa kolväten, högfluorerade ämnen (PFAS) eller särskilt farliga metaller (Cd-, Hg- och Pb-föreningar). Du kan också avgränsa en sökning till att enbart inkludera ämnen som finns i kemiska produkter i Sverige.

Materialmodulen i PRIO - sök på material och få information om farliga ämnen som kan förekomma i ditt material

I PRIO kan du söka på olika materialkategorier och deras undernivåer och få information om farliga ämnen som kan förekomma i olika material. Den informationen kan du som inköpare/upphandlare eller produktutvecklare använda som stöd för att ställa specifika kemikaliekrav på dina leverantörer.

Din sökning gav ingen träff! – Vad betyder det?

Det kan antingen bero på:

  1. Att ämnets egenskaper inte faller för något av kriterierna i PRIO, vilket är bra!
  2. Att ämnet inte finns med i de referenser som PRIO hänvisar till. Observera att ämnet ändå kan falla för PRIOs kriterier.

För att få mera information om det finns hälso- eller miljöegenskaper hos ditt ämne som faller för kriterierna i PRIO kan du söka i Echas klassificerings- och märkningsregister. Registret tillhandahåller förutom information om ämnens harmoniserade klassificering även företagens egenklassificeringar. Vi rekommenderar att använda företagens egenklassificeringar som utgångspunkt för att själv göra en bedömning om ämnet uppfyller kriterierna för ett utfasningsämne eller ett prioriterat riskminskningsämne. Du kan också begära mer information från din leverantör angående hälso- och miljöegenskaper eller själv söka i den vetenskapliga litteraturen.

Läs mer om PRIOs begränsningar och vilka ämnen finns med i PRIO.

Videoguider: Så använder du PRIO – ett verktyg för substitution

PRIO hjälper dig att identifiera vilka farliga ämnen som ditt företag behöver ha koll på. De fyra videoguiderna går igenom och beskriver de olika stegen i verktyget; Inventera, Sök, Prioritera och Substituera.

Inventera

Börja med att ta reda på vilka kemikalier din verksamhet hanterar och skapa en kemikalieförteckning.

Sök i PRIO

I PRIO:s databas kan du söka efter hälso- och miljöfarliga ämnen och få information om hur farligt ditt ämne är.

Prioritera

Bedöm riskerna kopplat till hantering av dina kemikalier i din verksamhet och prioritera vilka farliga ämnen som behöver bytas ut eller åtgärdas.

Substituera

Ta bort eller byt ut farliga ämnen. I PRIO finns en 7-stegs modell som du kan ha som utgångspunkt vid substitution.

Senast uppdaterad 21 februari 2024