Hur kan jag söka i PRIO?

Genom att söka på ämnets kemiska namn, CAS-nummer eller EG-nummer hjälper PRIO dig att ta reda på om ett ämne har farliga egenskaper för hälsa och miljö. PRIO kan också ge dig information om i vilka kemiska produkter och material ett ämne kan förekomma i.

Standardsökning - sök på enskilda kemiska ämnen

Vid en standardsökning kan du söka efter ett enskilt ämne i PRIO. Om du känner till CAS-nummer eller EG-nummer för ämnet får du en exakt träff genom att söka på hela numret. Söker du på ämnets kemiska namn kan du använda hela namnet eller en del av namnet. Om du söker på en del av namnet får du träff på alla ämnen som innehåller den del av namnet du har sökt på.

CAS-nummer (Chemical Abstracts Service number) är ett registreringsnummer för kemikalier. Det fungerar som ett internationellt identifieringsnummer för kemiska ämnen.

EG-nummer används för kemiska ämnen på marknaden inom EU. Det är ett ämnes nummer i antingen Einecs, Elincs eller i No-Longer Polymers List. Einecs är en europeisk förteckning över de ämnen som ansågs finnas på den gemensamma marknaden mellan den 1 januari 1971 och den 18 september 1981. Elincs är en europeisk förteckning över förhandsanmälda, nya ämnen. No-longer Polymers List är en europeisk förteckning över ämnen som fanns på den gemensamma marknaden mellan de 18 september 1981 och den 31 oktober 1993 och som då betraktades som polymerer, men som inte längre betraktas så. Ett EG-nummer är uppbyggt av sju siffror enligt principen xxx-xxx-x och startar alltid på 2 eller 3 (Einecs), 4 (Elincs) eller 5 (No-Longer Polymers).

I samband med registreringen (inklusive förhandsregistreringen) av kemiska ämnen inom Reach, tilldelades ämnena List-nummer i den mån ett EG-nummer inte redan fanns associerat till ämnena. List-nummer börjar alltid med siffran 6, 7, 8 eller 9. Till skillnad mot EG-nummer är inte List-nummer officiella identifierare men återfinns i PRIO som stöd vid ämnessökningar i databasen. För mer information, se https://echa.europa.eu/sv/information-on-chemicals/registered-substances/information Länk till annan webbplats..

Batchvis sökning – sök på flera kemiska ämnen samtidigt

Vid batchvis sökning kan du söka på flera ämnen samtidigt. Du kan till exempel söka på alla kemiska ämnen som ingår i en kemikalieförteckning vid samma sökning i PRIO. Ämnenas CAS-nummer eller EG-nummer utnyttjas vid batchvis sökning.

Avancerad sökning – sök på kriterier, material, ämnesgrupp, med mera

Vid avancerad sökning kan du förutom att söka på enskilda ämnen även söka på sökparametrar som kriterier, material, ämnesgrupper eller produkttyper. Du kan också söka på referens, som anger vilken källa ämnet kommer ifrån samt prioriteringsnivå.

Du kan också söka fram ämnen genom att kombinera två eller flera sökparametrar från olika rullgardinsmenyer med funktionerna OCH eller ELLER. För OCH gäller villkoret att ämnena ska uppfylla samtliga markerade sökparametrar, vilket ger en snävare sökning. För ELLER gäller villkoret att ett eller flera av de valda sökparametrarna ska vara uppfyllda, vilket resulterar i en bredare sökning.

OCH- samt ELLER-villkoret gäller även inom rullgardinsmenyerna Kriterier, Material, Ämnesgrupper, Produkttyper och Referens. Vid en sökning kan du markera ett eller flera val och välja om OCH- eller ELLER-villkoret ska vara uppfyllt vid sökningen. För OCH gäller villkoret att ämnena ska uppfylla samtliga markerade val. För ELLER gäller villkoret att ett eller flera av de ifyllda valen ska vara uppfyllda

Du kan också avgränsa en sökning genom att kombinera sökningen med olika filter för att inte sökresultatet ska domineras av specifika ämnesgrupper. Det gäller komplexa kolväten, högfluorerade ämnen (PFAS) eller särskilt farliga metaller (Cd-, Hg- och Pb-föreningar). Du kan också avgränsa en sökning till att enbart inkludera ämnen som finns i kemiska produkter i Sverige.

Senast uppdaterad 15 augusti 2022