Ämnen i material

Sökfunktionen i PRIO kan bland annat ge dig stöd med att identifiera farliga kemiska ämnen som kan finnas i olika typer av material. Varor består av ett eller flera olika typer av material. Olika material är förknippade med förekomst av olika kemiska ämnen. Det kan vara ämnen som varan och materialet är uppbyggd av, tillsatsämnen eller ämnen som används under tillverkningsprocessen och förekommer som rest i slutprodukten.

Materialkategorier

Materialen i PRIO är indelad i 10 överordnade materialkategorier som överensstämmer med de kategorier som används i SCIP-databasen (Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)) som den europeiska kemikaliemyndigheten Echa tagit fram under Avfallsdirektivet 2008/98/EG. Till SCIP-databasen ska leverantörer av varor anmäla förekomst av särskilt farliga ämnen i varorna. De överordnade materialkategorierna i PRIO är i sin tur indelade i undernivåer som inte nödvändigtvis är harmoniserade med SCIP-databasen. PRIO-databasen innehåller ytterligare en huvudkategori (Kemisk produkt – materialrelaterad) som inte återfinns i SCIP-databasen.

Material (huvudkategorier)

Material (huvudkategorier)

Elastomer

Glas

Kemisk produkt, materialrelaterat

Keramik

Läder

Metall

Papper, papp

Plast

Sten, puts, cement

Textil

Trä, kork

Informationen om ämnens potentiella förekomst i material kommer i huvudsak från publikt tillgängliga källor. Källorna inkluderar bland annat resultaten från Kemikalieinspektionens regeringsuppdrag om Kartläggning av farliga ämnen 2017–2020, företagens registreringar enligt Reach och andra databaser. Informationen är uppdelad i två nivåer av tillförlitlighet (Förekomst i material och Indikerad förekomst i material) för att åskådliggöra om informationen är granskad på ämnesnivå eller om den i huvudsak är baserad på en övergripande screeningnivå (Kemikalieinspektionens värdering). Information i databasen om kemiska ämnen i material ges i första hand från mer granskade uppgifter och i andra hand på screeningnivå i de fall mer granskade uppgifter inte är tillgängliga. Uppdateringar av databasen med ny information om ämnens förekomst i material sker löpande i Kemikalieinspektionens utvecklingsarbete.

Förekomst i material:

  1. ämnet förekommer i de källor Kemikalieinspektionen utnyttjat och där informationen är baserad på granskning av enskilda ämnen.

Annan indikerad förekomst:

  1. ämnet förekommer i de källor Kemikalieinspektionen utnyttjat och där informationen i huvudsak är baserad på en övergripande screeningnivå, eller
  2. ämnet har detekterats i non-target screening studier.


Senast uppdaterad 6 september 2022