Villkor för användning av växtskyddsmedel

För att minska riskerna med växtskyddsmedel vid användning beslutar Kemikalieinspektionen om så kallade användningsvillkor. De villkor som gäller för ett växtskyddsmedel framgår av beslut för godkännande av medlet.

Vilka uppgifter som ska finnas i ett beslut om godkännande finns angivet i EU:s växtskyddsmedelsförordning. Alla produktgodkännanden ska innehålla de villkor och andra uppgifter som framgår av Kemikalieinspektionens beslut enligt förordningen.

Villkor för användning finns i bilaga 3 till beslut om växtskyddsmedels produktgodkännanden. Besluten med bilagor hittar du i bekämpningsmedelsregistret. Användningsvillkoren är baserade på Kemikalieinspektionens riskbedömning och behövs för att växtskyddsmedel ska användas på ett korrekt sätt.

Uppgifter om villkor för användning ska ingå i produktens märkning. Om du använder ett växtskyddsmedel ska du alltid följa vad som framgår av märkningen.

Du får använda ett växtskyddsmedel så länge som det är godkänt. Om medlet upphör att vara godkänt får det fortfarande användas under en utfasningsperiod, fram till det datum som framgår av KIFS 2008:3 om bekämpningsmedel. Där anges också hur länge ett medel får släppas ut på marknaden och överlåtas om ett produktgodkännande har upphört. Dessa datum går även att se i bekämpningsmedelsregistret.

Hur ska jag använda ett växtskyddsmedel som fått ändrade villkor?

Enligt EU:s växtskyddsmedelsförordning ska ett växtskyddsmedel användas på ett korrekt sätt, vilket bland annat innebär att du ska använda växtskyddsmedlet enligt de användningsvillkor som anges i märkningen på förpackningen. Det är alltid märkningen på den förpackning som du har köpt växtskyddsmedlet i som gäller.

Det är vid tillsyn av din användning av växtskyddsmedel som den lokala tillsynsmyndigheten bedömer om du har följt villkoren i märkningen och därmed använt växtskyddsmedlet på ett korrekt sätt enligt EU:s växtskyddsmedelsförordning. Det kan vara bra att känna till att du kan bli åtalsanmäld enligt Miljöbalken om du inte följer villkoren i märkningen.

Varför kan villkoren skilja sig åt för i princip samma medel?

Det finns flera orsaker till att användningsvillkoren kan skilja sig åt mellan olika växtskyddsmedel trots att medlens innehåll är lika. En orsak kan vara att företagen har haft olika dataunderlag i sina ansökningar. Till exempel kan skillnader i hur resthaltsförsöken har utförts ha påverkat vilken karenstid som har fastställts för medlet. En annan orsak kan vara att medlen har prövats vid olika tillfällen, till exempel före eller efter att man antagit en ny gemensam vägledning för riskbedömning inom EU.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Ja Nej