Tillverkare eller importör

En arbetare häller en gul trögflytande vätska in i en maskin

Du behöver veta vad pro­dukter­na innehåller och kunna informera om de för med sig några risker.

Innehållsförteckning:

Om du tillverkar eller importerar kemiska produkter, bekämpningsmedel eller varor behöver du veta vad pro­dukter­na innehåller och om de för med sig några risker. Du ska kunna infor­me­ra kon­sumen­ter och andra använ­dare. Du kan också behöva anmäla verksamheten och produkterna till Kemikalieinspektionens produktregister och registrera ämnen till Europeiska kemikaliemyndigheten Echa. För bekämp­nings­medel krävs också att de är god­kända.

Du är tillverkare om du själv tillverkar eller låter tillverka ett ämne, en blandning av ämnen eller en vara. Som tillverkare omfattas du av flera olika lagstiftningar, där dina skyldigheter och din roll kan se olika ut beroende på respektive lagstiftning.

Du är importör om du importerar ett ämne, en blandning av ämnen eller en vara från ett land utanför EU/EES och för in den till den inre marknaden. Den inre marknaden omfattar EU-länderna och EES-länderna Norge, Island och Liechtenstein. Som importör omfattas du av flera olika lagstiftningar, där dina skyldigheter och din roll kan se olika ut beroende på respektive lagstiftning. Om du för in en kemisk produkt eller en vara från ett annat EU/EES-land betraktas du inte som importör, utan som distributör.

Kemiska produkter och varor - vilken är skillnaden?

Definitionerna som följer förklarar skillnaden mellan en kemisk produkt och en vara. Eftersom både kemiska produkter och varor består av ämnen omfattas båda av kemikalieregler. Beroende på om du tillverkar eller importerar en kemisk produkt eller en vara ställs det olika krav på dig i olika regelverk. En och samma kemiska produkt eller vara kan omfattas av flera regelverk.

Kemisk produkt

Färgburkar med öppna lock som innehåller målarfärg i olika kulörer.

En kemisk produkt är ett ämne eller en blandning av flera ämnen. Exempel på ämnen är aceton, ättiksyra och etanol. Exempel på blandningar är målarfärg, lim och rengöringsmedel. De flesta bekämpningsmedel, exempelvis råttgift och medel mot ogräs, är kemiska produkter.

Tillverkar eller importerar du kemiska produkter? Se vad som gäller dig.

Vara

En ljusgrön cykelsadel med som är dekorerad med runda prickar i ljusare och mörkare gröna nyanser.

En vara är ett föremål vars form, yta eller design har större betydelse för föremålets funktion än dess kemiska innehåll. Exempel på varor är kläder, cyklar, möbler, leksaker och elektronik.

Tillverkar eller importerar du varor? Se vad som gäller dig.

Du ansvarar för din verksamhet

Du som tillverkar eller importerar kemiska produkter eller varor har ett ansvar för att bedöma vilka risker din användning kan medföra. Säljer du produkterna vidare ansvarar du för att de uppfyller kraven i olika lagstiftningar. Gör en bedömning innan du bestämmer vad som köps in.

Undvik farliga kemiska produkter och varor som kan ersättas av mindre farliga eller använd alternativa tekniker. Detta kallas för substitutions- eller produktvalsprincipen. PRIO är ett verktyg som hjälper dig att välja bort farliga ämnen och produkter och därmed minska riskerna för hälsa och miljö.

Arbetsmiljöverket ansvarar för regler om krav på systematiskt arbetsmiljöarbete för arbetsplatser med kemiska risker. I kraven ingår till exempel att undersöka och bedöma risker, vidta åtgärder och märka behållare och rörledningar.

Läs mer om kemiska arbetsmiljörisker på Arbetsmiljöverkets webbplatslänk till annan webbplats

Verksamheter som är tillstånds- och anmälningspliktiga enligt miljöbalken omfattas krav på egenkontroll enligt förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll.

Läs mer om verksamhetsutövares egenkontroll på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 22 september 2020