Tillsyn 8/23: Plan för Kemikalieinspektionens tillsynsvägledning 2022-2025

För att bidra till en operativ kemikalietillsyn som är rättssäker, likvärdig och effektiv på både lokal och regional nivå tar Kemikalieinspektionen fram en plan för tillsynsvägledning. Planen ska från och med 2023 omfatta två år (förut var det tre år), enligt miljötillsynsförordningen. Den ska även uppdateras årligen. Planen ska tydliggöra vilken tillsynsvägledning Kemikalieinspektionen kommer att bedriva inom den period som planen omfattar och ska underlätta för kommuner, länsstyrelser och andra centrala myndigheter i deras planering.

De aktiviteter som finns med i planen har valts med utgångspunkt i de åtgärder och aktiviteter som finns med i den nationella strategin för miljöbalkstillsynen samt Sveriges nationella kontrollplan för livsmedelskedjan. Hänsyn tas även till de behov som kommunerna och länsstyrelserna har uttryckt samt de behov som Kemikalieinspektionen ser inom de närmaste åren.

Det finns stora fördelar med att samverka med andra myndigheter med angränsande ansvarsområden i tillsynsvägledningen. Den gemensamma processen, för att ta fram de respektive myndigheternas tillsynsvägledningsplaner, har skapat förutsättningar för detta.

De större vägledningsinsatser som genomförs är de nationella samverkansprojekt som genomförs tillsammans med kommuner. En annan viktig del i myndighetens vägledning är de seminarier vi håller, både fysiska och digitala, om olika tillsynsområden. Vi prioriterar även vårt arbete med att ta fram konkret och tydligt vägledningsmaterial som publiceras på vår tillsynswebb för inspektörer.

Senast uppdaterad 23 oktober 2023