Rapporter

Kemikalieinspektionen har från 1986 till idag tagit fram ett stort antal utredningar och kunskapssammanställningar i form av rapporter och PM. Många handlar om kemikalier som påverkar hälsan eller miljön. I rapportserien publicerar vi också redovisningar från våra regeringsuppdrag.

2020

Rapport 1/2020: Giftfritt från början

Giftfritt från början

Underlag till regeringen med förslag på strategi och nya etappmål för farliga ämnen till 2030.

 Februari 2020. Endast som PDF.

Rapport 1/2020

 

2019

Rapport 2-19

Fördjupad utvärdering av Giftfri miljö 2019

Kemikalieinspektionens utvärdering av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö visar att målet inte kommer att nås till 2020 trots viktiga framsteg. Endast som PDF.

Rapport 2/19

 

Rapport 1-19

Kemikalieinspektionens medverkan i genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan år 2018

Kemikalieinspektionens redovisning av hur vi arbetat med Östersjöstrategins mål under 2018. Endast som PDF.

Rapport 1/19

 

2018

Report 8/18: Survey of hazardous chemical substances in feminine hygiene products

Survey of hazardous chemical substances in feminine hygiene products

A study within the government assignment on mapping hazardous chemical substances 2017–2020.  

På engelska. Svensk version i Rapport 3/18. 
Available as PDF only.

Report 8/18

 

Report 7/18: PFASs in the action plan for a toxic-free everyday environment

PFASs in the action plan for a toxic-free everyday environment

Selected parts of report 6/17.

På engelska. Svensk version i Rapport 6/18. 
Available as PDF only.

Report 7/18

 

Rapport 6/18: PFAS i handlingsplanen för giftfri vardag

PFAS i handlingsplanen för giftfri vardag

Utdrag ur Kemikalieinspektionens rapport 6/17.

På svenska. English version in Report 7/18.
Endast som PDF.

 Rapport 6/18

 

Rapport 5/18 – Regeringsuppdraget om kartläggning av farliga ämnen 2017-2020

Regeringsuppdraget om kartläggning av farliga ämnen 2017 – 2020, delredovisning 2018

Delredovisning av regeringsuppdraget om kartläggning av farliga ämnen 2017-2020. 

På svenska. Endast som PDF.

Rapport 5/18

 

Rapport 4/18 – ROHS Annex II Dossier MCCP

ROHS Annex II Dossier MCCP

The Swedish Chemicals Agency is proposing that the use of medium-chained chlorinated paraffins (MCCPs) in electrical and electronic equipment is restricted.

In English. Available as PDF only.

Report 4/18

 

Rapport 3/18 - Kartläggning av farliga kemiska ämnen i intimhygienprodukter

Kartläggning av farliga kemiska ämnen i intimhygienprodukter

En del i regeringsuppdraget om kartläggning av farliga ämnen 2017-2020.

På svenska. English version in Report 8/18. 
Endast som PDF.

Rapport 3/18

 

Rapport 2/18 – Mikroplast i kosmetiska produkter och andra kemiska produkter

Mikroplast i kosmetiska produkter och andra kemiska produkter

Rapport från ett regeringsuppdrag.

På svenska med engelsk sammanfattning. Endast som PDF.

Rapport 2/18

 

 

Rapport 1/18 – Kemikalieinspektionens medverkan i genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan år 2017

Kemikalieinspektionens medverkan i genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan år 2017

Delredovisning från ett regeringsuppdrag.

På svenska. Endast som PDF.

Rapport 1/18

 

2017

Rapport 6/17 – Handlingsplan för en giftfri vardag 2015 – 2017 slutredovisning

Handlingsplan för en giftfri vardag 2015–2017 slutredovisning

Rapport från ett regeringsuppdrag.

Endast som PDF.

Rapport 6/17

 

Rapport 5/17 – Bisfenoler – en kartläggning och analys.

Bisfenoler – en kartläggning och analys

Rapport från ett deluppdrag inom handlingsplanen för en giftfri vardag.

Endast som PDF.

Rapport 5/17

 

Rapport 4/17 – Begränsning av icke yrkesmässig användning av kemiska växtskyddsmedel i Sverige.

Begränsning av icke yrkesmässig användning av kemiska växtskyddsmedel i Sverige

Endast som PDF.

Rapport 4/17

 

Rapport 3/17 – Triklosan och andra konserveringsmedel i kosmetiska produkter – Rapport från ett regeringsuppdrag

Triklosan och andra konserveringsmedel i kosmetiska produkter – Rapport från ett regeringsuppdrag

Endast som PDF.

Rapport 3/17

 

Rapport 2/17 – Kemikalieinspektionens medverkan i genom-förandet av EU:s strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan år 2016

Kemikalie­inspektionens medverkan i genom­för­andet av EU:s strategi för Öster­sjö­regionen och dess hand­lings­plan år 2016

Endast som PDF.

Rapport 2/17

 

Rapport 1/17 – Kemikalieinspektionens strategi för myndighetens arbete med 3R-frågor.

Kemikalieinspektionens strategi för myndighetens arbete med 3R-frågor

Endast som PDF.

Rapport 1/17

 

2016

Rapport 14/16 – Interactions between inhaled nanomaterials and biomolecules in the lung – a study of the risks of systemic effects

Interactions between inhaled nanomaterials and biomolecules in the lung – a study of the risks of systemic effects

På engelska med svensk sammanfattning på sidan 7.

Endast som PDF.

Rapport 14/16

 

Rapport 13/16 – Nanomaterials and genotoxicity – a literature review

Nanomaterials and genotoxicity – a literature review

På engelska med svensk sammanfattning på sidan 7.

Endast som PDF.

Rapport 13/16

 

Rapport 12/16 – Uptake and biodistribution of nanoparticles - a review

Uptake and biodistribution of nanoparticles – a review

På engelska med svensk sammanfattning på sidan 12.

Endast som PDF.

Rapport 12/16

 

Rapport 11/16 – Strategy for reducing the use of highly fluorinated substances, PFASs

A strategy to reduce the use of highly fluorinated substances, PFAS

An interim report of a government assignment.

Endast som PDF. Svensk version i rapport 9/16.

Rapport 11/16

 

Rapport 10/16 – Kemikalieinspektionens underlag för Sveriges genomförande av Agenda 2030 – Rapport från ett regeringsuppdrag 2016.

Underlag för Sveriges genomförande av Agenda 2030

Rapport från ett regeringsuppdrag. Rapport 10/16, augusti 2016.

Endast som PDF.

Rapport 10/16

 

Report 9/16

Strategi för att minska användningen av högfluorerade ämnen, PFAS

Delrapport från ett regeringsuppdrag. Rapport 9/16, juni 2016.

Endast som PDF. Engelsk version i rapport 11/16.

Rapport 9/16

 

Report 8/16

Hazardous chemical substances in textiles – proposals for risk management measures

Rapport från ett regeringsuppdrag. Rapport 8/16, juni 2016.

Endast som PDF.

Rapport 8/16

 

Rapport 7/16

Vägen till giftfria och resurseffektiva kretslopp

– en strategi för arbetet i EU och internationellt inom kemikalielagstiftningen

Rapport från ett regeringsuppdrag. Rapport 7/16, juni 2016.

Endast som PDF.

Rapport 7/16

 

Rapport 6/16

Redovisning av Kemikalieinspektionens arbete med delmål i Östersjöstrategin

Delredovisning från ett regeringsuppdrag.

Rapport 6/16, mars 2016.

Endast som PDF.

Rapport 6/16

 

Rapport 5/16

Uppföljning av handläggning av prövningsärenden

Rapport från ett regeringsuppdrag.

Rapport 5/16, mars 2016.

Endast som PDF.

Rapport 5/16

 

Rapport 4/16

Hazardous chemicals in construction products – proposal for a Swedish regulation

Rapport från ett regeringsuppdrag.

Rapport 4/16, mars 2016, på engelska,
svensk version finns i rapport 8/15.

Endast som PDF.

Rapport 4/16

 

Rapport 3/16

Analys av Kemikalieinspektionens verksamhet i relation till miljömålen

Rapport från ett regeringsuppdrag.

Rapport 3/16, februari 2016.

Endast som PDF.

Rapport 3/16

 

Rapport 2/16

Förslag till nationellt förbud mot mikrokorn av plast i kosmetiska produkter

Rapport från ett regeringsuppdrag.

Rapport 2/16, januari 2016.

Endast som PDF.

Rapport 2/16

 

Rapport 1/16

Förslag till nationella regler för högfluorerade ämnen i brandsläckningsskum

Rapport från ett regeringsuppdrag.

Rapport 1/16, januari 2016.

Endast som PDF.

Rapport 1/16

 

2015

 

Rapport 10/15

Förslag om utökad anmälningsplikt för nanomaterial

Rapport från ett regeringsuppdrag.

Rapport 10/15, december 2015.

Endast som PDF.

Rapport 10/15

 

Rapport 9/15

Farliga kemiska ämnen i textil – förslag till riskhanterande åtgärder

Rapport från ett regeringsuppdrag.

Rapport 9/15, december2015.

Endast som PDF.

Rapport 9/15

 

Rapport 8/15

Hälsoskadliga kemiska ämnen i byggprodukter

– förslag till nationella regler

Rapport från ett regeringsuppdrag.

Rapport 8/15, december 2015.

Endast som PDF.

Rapport 8/15

 

Rapport 7/15

Occurrence and use of highly fluorinated substances and alternatives

Rapport från ett regeringsuppdrag.

Rapport 7/15, september 2015, på engelska.

Endast som PDF.

Rapport 7/15

 

Rapport 6/15

Förekomst och användning av högfluorerade ämnen och alternativ

Rapport från ett regeringsuppdrag.

Rapport 6/15, juni 2015.

Endast som PDF.

Rapport 6/15

 

Rapport 5/15

An additional assessment factor (MAF) - a suitable approach for improving the regulatory risk assessment of chemical mixtures?

Rapport 5/15, juni 2015, på engelska.

Endast som PDF.

Rapport 5/15

 

Rapport 4/15.

Phthalates which are toxic for reproduction and endocrine-disrupting – proposals for a phase-out in Sweden

Rapport från ett regeringsuppdrag.

Rapport 4/15, februari 2015, på engelska.

Endast som PDF.

Rapport 4/15

 

Rapport 3/15.

Kemikalier i textilier – Risker för människors hälsa och miljön

Rapport från ett regeringsuppdrag.

Rapport 3/15, mars 2015.

Endast som PDF.

Rapport 3/15

 

Rapport 2/15.

Developing REACH and improving its efficiency

– an action plan

Rapport 2/15, januari 2015, på engelska.

Endast som PDF.

Rapport 2/15

 

Rapport 1/15.

Handlingsplan för en giftfri vardag
2011–2014 slutredovisning

Rapport från ett regeringsuppdrag.

Rapport 1/15, februari 2015.

Endast som PDF.

Rapport 1/15

 

2014

 

Rapport 8/14.

Förenkling av uppgiftslämnande om innehåll i kemiska produkter

Rapport från ett regeringsuppdrag

Rapport 8/14, december 2014.

Endast som PDF.

Rapport 8/14

 

Rapport 7/14.

Förslag till utfasning av fortplantningsstörande och hormonstörande ftalater i Sverige

Rapport från ett regeringsuppdrag

Rapport 7/14, november 2014.

Endast som PDF.

Rapport 7/14

 

Rapport 6/14.

Chemicals in textiles

Risks to human health and the environment

Rapport 6/14, oktober 2014. På engelska.

Endast som PDF.

Rapport 6/14

 

Rapport 5/14.

Handlingsplan för en giftfri vardag
2015-2020

Skydda barnen bättre.

Rapport 5/14, juni 2014.

Endast som PDF.

Rapport 5/14

 

Rapport 4/14.

Utveckla och effektivisera Reach

– en handlingsplan

Rapport 4/14, juni 2014.

Endast som PDF.

Rapport 4/14

 

Rapport 3/14.

Rules on chemicals in the life-cycle of articles

– a legal analysis.

Rapport 3/14, juni 2014, på engelska.

Endast som PDF.

Rapport 3/14

 

Rapport 2/14.

Regler om kemikalier i kretsloppet för varor

– en juridisk analys.

Rapport 2/14, juni 2014.

Endast som PDF.

Rapport 2/14

 

Rapport 1/14.

Handlingsplan för en giftfri vardag
2011-2014 – Delredovisning 2011-2013.

Rapport 1/14, januari 2014.

Endast som PDF.

Rapport 1/14

 

2013

 

Rapport 9/13.

Exposure assessments of nanoparticles in aquatic environments – considerations, review and recommendations

Rapport 9/13, december 2013.

Endast som PDF.

Rapport 9/13

 

Rapport 8/13.

Barns exponering för kemiska ämnen i förskolan

Rapport 8/13, december 2013.

Endast som PDF.

Rapport 8/13

 

Rapport 7/13.

Avgivning av bisfenol A (BPA) vid renovering av dricksvattenrör

- Redovisning från ett regeringsuppdrag.

Rapport 7/13, december 2013.

Endast som PDF.

Rapport 7/13

 

Rapport 6/13.

Kunnig och behörig användning av biocider – systemet och dess utvecklingsbehov

Rapport från ett regeringsuppdrag.

Rapport 6/13, oktober 2013.

Endast som PDF.

Rapport 6/13

 

Rapport 5/13.

Avgifter för bekämpningsmedel

Rapport från ett regeringsuppdrag.

Rapport 5/13, september 2013.

Endast som PDF.

Rapport 5/13

 

KemI Report 4/13.

Economic cost of fractures caused by dietary cadmium exposure

Rapport 4/13, maj 2013, på engelska.

Endast som PDF.

Rapport 4/13 

 

KemI report 3/13

Hazardous chemicals in textiles

Report of a government assignment. Rapport från ett regeringsuppdrag.

Rapport 3/13, april 2013, på engelska.

Endast som PDF.

Rapport 3/13

 

Rapport 2/13

Handlingsplan för en giftfri vardag 2011-2014

Delredovisning 2011-2012. Rapport från ett regeringsuppdrag.

Rapport 2/13, januari 2013.

Endast som PDF.

Rapport 2/13

 

Rapport 1/13

När kan ekonomiska styrmedel komplettera regleringar inom kemikalieområdet?

Rapport 1/13, februari 2013.

Endast som PDF.

Rapport 1/13

 

2012

 

Rapport 7/12

Överlåtelse av viss kemikalietillsyn

Rapport från ett regeringsuppdrag.

Rapport 7/12, november 2012.

Endast som PDF.

Rapport 7/12

 

Rapport 6/12

Bisfenol A i leksaker och barnartiklar - behov av exponeringsminskning?

Rapport 6/12, september 2012.

Endast som PDF.

Rapport 6/12

 

KemI Report 5/12

Mapping research and development within the nanofield in Sweden

Rapport 5/12, juni 2012, på engelska.

Endast som PDF.

Rapport 5/12 

 

Rapport 4/12 - Bisfenol A i kassakvitton.

Bisfenol A i kassakvitton

Redovisning av ett regeringsuppdrag.

Rapport 4/12, juni 2012.

Endast som PDF.

Rapport 4/12

 

Report No 3/12

Children and Chemical Safety 

-  An Inventory of Activities by International and National Organizations and Agencies.

Rapport 3/12, juni 2012, på engelska.

Endast som PDF.

Rapport 3/12

 

Framsida av Rapport 2/12, Överlåtelse av särskilt farliga kemiska produkter m.m.

Överlåtelse av särskilt farliga kemiska produkter m.m.

Rapport från ett regeringsuppdrag.

Rapport 2/12, mars 2012.

Endast som PDF.

Rapport 2/12

 

Framsida av Rapport 2/12,Bättre EU-regler för en giftfri miljö.

Bättre EU-regler för en giftfri miljö

Rapport från ett regeringsuppdrag.

Rapport 1/12, mars 2012.

Endast som PDF.

Rapport 1/12

2011

 

Framsida av Rapport 4/11, Strategi för effektiv tillsyn över kemikalier i varor.

Strategi för effektiv tillsyn över kemikalier i varor

Rapport från ett regeringsuppdrag.

Rapport 4/11, december 2011.

Endast som PDF.

Rapport 4/11

 

Framsida av Rapport 3/11, Kemikalier i varor.

Kemikalier i varor

Strategier och styrmedel för att minska riskerna med farliga ämnen i vardagen.

Rapport 3/11, september 2011.

Endast som PDF.

Rapport 3/11

 

Framsida av Rapport 2/11, Bisfenol A - Rapport från ett regeringsuppdrag.

Bisfenol A

Rapport från ett regeringsuppdrag

Rapport 2/11, april 2011.

Endast som PDF.

Rapport 2/11

 

Framsida av Rapport 1/11, Kadmiumhalten måste minska - för folkhälsans skull.

Kadmiumhalten måste minska - för folkhälsans skull

Rapport 1/11, januari, 2011.

Endast som PDF.

Rapport 1/11

 

2010

 

Framsida av Rapport 5/10, Chemical industry from an economic perspective.

Chemical industry from an economic perspective

Development trends in the world, the EU and Sweden in 2010.

Rapport 5/10, mars 2011, på engelska.

Endast som PDF.

Rapport 5/10

 

Framsida av Rapport 4/10, Nationell reglering av fosfor i tvättmedel och maskindiskmedel för enskilt bruk.

Nationell reglering av fosfor i tvättmedel och maskindiskmedel för enskilt bruk - förutsättningar och konsekvenser

Rapport 4/10, september 2010.

Endast som PDF.

Rapport 4/10

 

Framsida av Rapport 3/10, Farliga ämnen i tatueringsfärger.

Farliga ämnen i tatueringsfärger

Utredning av tillsynsansvar samt behov av ytterligare reglering - rapport från ett regeringsuppdrag.

Rapport 3/10, juni 2010.

Endast som PDF.

Rapport 3/10

 

Framsida av Rapport 2/10, Kemisk industri ur ett ekonomiskt perspektiv.

Kemisk industri ur ett ekonomiskt perspektiv

Utvecklingstendenser i världen, EU och Sverige 2010.

Rapport 2/10, augusti 2010.

Endast som PDF.

Rapport 2/10

 

Framsidan av Rapport 1/10, Säker användning av nanomaterial.

Säker användning av nanomaterial

Behov av reglering och andra åtgärder. Rapport från ett regeringsuppdrag.

Rapport 1/10, mars 2010.

Endast som PDF.

Rapport 1/10

 

2009

 

Framsida av Rapport 1/09, DekaBDE.

DekaBDE

Rapport från ett regeringsuppdrag.

Rapport 1/09, mars 2009.

Endast som PDF.

Rapport 1/09

 

2008

 

Framsida av Rapport 4/08, Ekonomiska styrmedel för bly i ammunition.

Ekonomiska styrmedel för bly i ammunition.

Rapport från ett regeringsuppdrag.

Rapport 4/08, oktober 2008.

Endast som PDF.

Rapport 4/08

 

Framsida av Rapport 3/08, Nanotechnology.

Nanotechnology

High risks with small particles?

Rapport 3/08, juni 2008.

Endast som PDF.

Rapport 3/08

 

Framsida av Rapport 2/08, Att arbeta med produktval i praktiken.

Att arbeta med produktval i praktiken

Rapport 2/08, maj 2008.

Endast som PDF.

Rapport 2/08

 

Framsida av Rapport 1/08, Produktval, substitution och tillsyn.

Produktval, substitution och tillsyn

Rapport från ett regeringsuppdrag.

Rapport 1/08, mars 2008.

Endast som PDF.

Rapport 1/08

 

2007

 

Framsida av Rapport 8/07, The Substitution Principle.

The Substitution Principle

Rapport 8/07, november 2007, på engelska.

Endast som PDF.

Rapport 8/07

 

Framsida av Rapport 7/07, Kan ekonomiska styrmedel bidra till en giftfri miljö?

Kan ekonomiska styrmedel bidra till en giftfri miljö?

Rapport 7/07, december 2007.

Endast som PDF.

Rapport 7/07

 

Framsida av Rapport 6/07, Nanoteknik - stora risker.

Nanoteknik - stora risker med små partiklar?

Rapport 6/07, november 2007.

Endast som PDF.

Rapport 6/07

 

Framsida av Rapport 5/07, Lead in articles - Report from a government assignment.

Lead in articles

Rapport 5/07, november 2007.

Rapport från ett regeringsuppdrag.

Endast som PDF.

Rapport 5/07

 

Framsida av Rapport 4/07,Miljöledning och Giftfri miljö - kemikaliefrågorna i teori och praktik.

Miljöledning och Giftfri miljö - kemikaliefrågorna i teori och praktik

Rapport 4/07, juni 2007.

Rapporten är framtagen i samarbete med Plast- & Kemiföretagen, Teknikföretagen, Miljörevisorer i Sverige (MIS), NUTEK och TEKO- industrierna.

Endast som PDF.

Rapport 4/07

 

Framsida av Rapport 4/07, Bly i varor.

Bly i varor

Rapport 3/07, juli 2007.

Rapport från ett regeringsuppdrag.

Endast som PDF.

Rapport 3/07

 

Framsida av Rapport 2/07, Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial.

Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial

Rapport 2/07, april 2007.

Redovisning från ett regeringsuppdrag.

Endast som PDF.

Rapport 2/07

 

Framsida av Rapport 1/07, Barn och kemiska hälsorisker - förslag till åtgärder.

Barn och kemiska hälsorisker - förslag till åtgärder

Rapport 1/07, mars 2007.

Endast som PDF.

Rapport 1/07

 

2006

 

Framsida av Rapport 7/06, Perfluorinated substances and their uses in Sweden.

Perfluorinated substances and their uses in Sweden

Rapport 7/06, november 2006, på engelska.

Endast som PDF.

Rapport 7/06

 

Framsida av Rapport 6/06, Perfluorerade ämnen - användningen i Sverige.

Perfluorerade ämnen - användningen i Sverige

Rapport 6/06, november 2006.

Endast som PDF.

Rapport 6/06

 

Framsida av Rapport 4/06, National Implementation Plan for the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (POPs).

National Implementation Plan for the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (POPs)

Rapport 4/06, maj 2006, på engelska.

Endast som PDF.

Rapport 4/06

 

Framsida av Rapport 3/06, Hexabromcyklododekan (HBCDD) och tetrabrombisfenol-A (TBBPA).

Hexabromcyklododekan (HBCDD) och tetrabrombisfenol-A (TBBPA)

Rapport 3/06, mars 2006.

Rapport från ett regeringsuppdrag.

Endast som PDF.

Rapport 3/06

 

Framsida av Rapport 2/06, Kemiska ämnen i båtbottenfärger

Kemiska ämnen i båtbottenfärger

Rapport 2/06, mars 2009.

Endast som PDF.

Rapport 2/06

 

Framsida av Rapport 1/06, Fire and fire protection in homes and public buildings.

Fire and fire protection in homes and public buildings

An analysis of Swedish fire statistics and fire protection strategies.

Rapport 1/06, januari 2006, på engelska.

Endast som PDF.

Rapport 1/06

 

2005

 

Framsida av Rapport 2/05, ilding a Healthy Economy: Chemicals Risk Management as a Driver of Development.

Building a Healthy Economy: Chemicals Risk Management as a Driver of Development

By Rachel Massey, Global Environment Institute, Tufts University, USA. A study performed for the Swedish Chemicals Agency.

Rapport 2/05, september 2005, på engelska.

Endast som PDF.

Rapport 2/05

 

Framsida av Rapport 1/05, Survey and technical assessment of alternatives to Decabromodiphenyl ether (decaBDE) in plastics.

Survey and technical assessment of alternatives to Decabromodiphenyl ether (decaBDE) in plastics

Rapport 1/05, juni 2005, på engelska.

Endast som PDF.

Rapport 1/05

 

2004

 

Framsida av Rapport 6/04, Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen.

Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen

Rapport 6/04, mars 2005.

Rapport från ett regeringsuppdrag.

Endast som PDF.

Rapport 6/04

 

Framsida av Rapport 5/04, Dekabromdifenyleter (dekaBDE).

Dekabromdifenyleter (dekaBDE)

Underlag till ett nationellt förbud.

Rapport 5/04, november 2004.

Endast som PDF.

Rapport 5/04

 

Framsida av Rapport 4/04, Mercury.

Mercury

Investigation of a general ban.

Rapport 4/04, oktober 2004, på engelska.

Endast som PDF.

Rapport 4/04

 

Framsida av Rapport 3/04, PFOS-relaterade ämnen.

PFOS-relaterade ämnen

Strategi för utfasning.

Rapport 3/04, oktober 2004.

Endast som PDF.

Rapport 3/04

Bilaga 3 till rapporten:
Riskbedömning för PFOS

 

Framsida av Rapport 2/04, Kvicksilver.

Kvicksilver

Utredning om ett generellt nationellt förbud.

Rapport 2/04, juni 2004.

Endast som PDF.

Rapport 2/04

 

Framsida av Rapport 1/04, Växtskydd 2003.

Växtskydd 2003

Preparatanalys av ett urval godkända växtskyddsmedel.

Rapport 1/04, april 2004.

Endast som PDF.

Rapport 1/04

 

2003

 

Framsida av Rapport 5/03, HA oils in automotive tyres.

HA oils in automotive tyres

Prospects of a national ban. Report on a government commission.

Rapport 5/03, maj 2003, på engelska.

Endast som PDF.

Rapport 5/03

 

Framsida av Rapport 4/03, Bromerade flamskyddsmedel.

Bromerade flamskyddsmedel

Förutsättningar för ett nationellt förbud.

Rapport 4/03, april 2003.

Endast som PDF.

Rapport 4/03

 

Framsida av Rapport 3/03, HA-oljor i bildäck.

HA-oljor i bildäck

Förutsättningar för ett nationellt förbud. Rapport från ett regeringsuppdrag.

Rapport 3/03, mars 2003.

Endast som PDF.

Rapport 3/03

 

Framsida av Rapport 2/03, Utvärdering av system för egendeklarationer av farliga kemiska ämnen i varor.

Utvärdering av system för egendeklarationer av farliga kemiska ämnen i varor

Exempel från byggsektorn och textilindustrin.

Rapport 2/03, februari 2003.

Endast som PDF.

Rapport 2/03

 

Framsida av Rapport 1/03, Human health risk assessment.

Human health risk assessment

Proposals for the use of assessment (uncertainty) factors.

Rapport 1/03, februari 2003, på engelska.

Endast som PDF.

Rapport 1/03

 

Rapporter före 2003

 

Report 3/02.

Environmental Product Information Flow 

Communication of environmental data to facilitate improvements in the ICT sector.

Rapport 3/02, mars 2002, på engelska.

Endast som PDF.

Rapport 3/02

 

Framsida av Rapport 5/97, Chemicals in textiles.

Chemicals in textiles

Rapport 5/97, juli 1997, på engelska.

Endast som PDF (inskannad).

Rapport 5/97

 

Framsida av Rapport 2/97, Kemikalier i textilier.

Kemikalier i textilier

Redovisning av ett regeringsuppdrag.

Rapport 2/97, maj 1997.

Endast som PDF (inskannad).

Rapport 2/97

 

Framsida av Rapport 4/92, Principles for Identifying Unacceptable Pesticides.

Principles for identifying unacceptable pesticides

Rapport 4/92, 1992, på engelska.

Endast som PDF (inskannad).

Rapport 4/92