Tillsyn 7/22: Plan för Kemikalieinspektionens tillsynsvägledning 2022-2024

För att bidra till en operativ kemikalietillsyn som är rättssäker, likvärdig och effektiv på både lokal och regional nivå tar Kemikalieinspektionen fram en plan för tillsynsvägledning. Planen sträcker sig över tre år och uppdateras årligen. Planen ska tydliggöra vilken tillsynsvägledning Kemikalieinspektionen kommer att bedriva inom den period som planen omfattar och ska underlätta för kommuner, länsstyrelser och andra centrala myndigheter i deras planering.

De aktiviteter som finns med i planen har valts med utgångspunkt i de åtgärder och aktiviteter som finns med i den nationella strategin för miljöbalkstillsynen, de behov som kommunerna och länsstyrelserna har uttryckt samt de behov som Kemikalieinspektionen ser inom de närmaste åren.

Det finns stora fördelar med att samverka med andra myndigheter med angränsande ansvarsområden i tillsynsvägledningen. En gemensam planeringsprocess för att ta fram de respektive myndigheternas tillsynsvägledningsplaner har skapat goda förutsättningar för detta och flera av de planerade vägledningsinsatserna kommer att genomföras tillsammans med andra centrala myndigheter.

De större vägledningsinsatser som genomförs under åren 2022–2024 är de nationella samverkansprojekt som genomförs tillsammans med kommuner. En annan viktig del i myndighetens vägledning är de seminarier om olika tillsynsområden som vi håller på Kemikalieinspektionen och ibland på andra platser i Sverige. Vi prioriterar även vårt arbete med att ta fram konkret och tydligt vägledningsmaterial som publiceras på vår tillsynswebb för inspektörer.

Senast uppdaterad 31 oktober 2022