Tillsyn 2/22: Kontroll av växtskyddsmedel

Kemikalieinspektionen är den myndighet som ansvarar för att kontrollera att företag som tillverkar eller för in växtskyddsmedel till Sverige följer gällande lagstiftning. I den här rapporten sammanställer vi vår kontroll av växtskyddsmedel på den svenska marknaden. I rapporten redovisar vi analysresultat från kontroller som är genomförda 2021.

Under 2021 har vi kontrollerat totalt 19 växtskyddsmedel. Kontrollen har utförts enligt Kemikalieinspektionens kontrollprogram för analyser av växtskyddsmedel. I kontrollen ingick ett riskbaserat urval av växtskyddsmedel som samlades in hos olika svenska distributörer. Resultaten från kontrollen visar att alla de 19 analyserade växtskyddsmedlen överensstämmer med villkoren i produktgodkännandet. Vi har inte hittat någon förekomst av olagliga växtskyddsmedel. Samtliga analyserade produkter innehöll den angivna mängden verksamt ämne och vi fann heller inga brister i märkningen. Vi har heller inte funnit indikationer på att någon produkt skulle vara förfalskad.

Senast uppdaterad 30 mars 2022