Tillsyn 10/21: Hemelektronik 2021

Kemikalieinspektionens tillsynsavdelning inspekterar företag som tillverkar, importerar och säljer kemiska produkter och varor som innehåller eller har behandlats med kemiska ämnen. Som en del av tillsynen utförs kemiska analyser av produkter för att kontrollera att produkterna klarar de krav som finns i lagstiftningen. Denna rapport är en sammanställning av två delprojekt och de analyser som tillsynsavdelningen har gjort med fokus på elektriska och elektroniska produkter under 2021.

I delprojektet Hemma granskade vi olika elektriska produkter som används i hemmiljö såsom hörlurar, lyktor och lampor, olika gadgets och viss kökselektronik. Sammanlagt kontrollerade vi 69 produkter i projektet. 24 av produkterna innehöll otillåtna ämnen i halter över gränsvärdet i lagstiftningen vilket motsvarar 35 procent. De otillåtna ämnena som hittades i projektet var främst bly i lödningar samt ftalater och kortkedjiga klorparaffiner i plast. Produkternas märkning granskades också. Ungefär hälften av produkterna saknade kontaktuppgifter till tillverkare och/eller importör och 13 procent saknade CE-märkning.

Det här resultatet stämmer väl överens med resultat vi haft för denna typ av produkter tidigare år. I projektet var det framför allt små företag som själva importerar och säljer via e-handel som hade produkter med brister. Det rör sig ofta om billigare produkter utan kända varumärken. Det visar på att det är fortsatt viktigt att vår tillsyn omfattar även dessa mindre företag även om de inte når ut till lika många konsumenter som större företag. När företagen får kunskap om reglerna kan de arbeta mer proaktivt för att uppfylla kemikalielagstiftningen.

Det andra delprojektet Batterier innehöll inga analyser. Kvicksilver och kadmium är förbjudna i batterier men det finns vissa undantag när ämnena får användas. Företag som säljer batterier innehållande dessa ämnen måste rapportera detta till Naturvårdsverket. Under 2019 utförde Naturvårdsverket en informationskampanj då de upplyste företagen om de gällande reglerna och undantagen. Vi har genom brevinspektioner följt upp resultaten av informationskampanjen och kontrollerat att företagen har rätt att använda undantag från lagstiftningen. Efter vår kontakt med företagen kunde vi konstatera att samtliga företag följde tillämplig lagstiftning.

Senast uppdaterad 8 december 2021