Tillsyn 6/21: Tillsyn av desinfektionsmedel 2020

Denna rapport beskriver ett tillsynsprojekt där Kemikalieinspektionen har kontrollerat företag som sålt hand- och ytdesinfektionsmedel på den svenska marknaden under år 2020. Rapporten riktar sig till företag, myndigheter och konsumenter.

På grund av coronautbrottet i början av 2020 uppstod ett akut ökat behov av desinfektionsmedel, vilket ledde till en ökning av antalet nya aktörer och produkter på marknaden. Samtidigt ökade antalet inkomna tips om misstänkta brister hos desinfektionsmedel. Även om det var viktigt att öka tillgängligheten av desinfektionsmedel på den svenska marknaden så måste produkterna vara säkra att använda och ha avsedd effekt samt uppfylla gällande lagstiftning.

  • I det här projektet kontrollerade vi både innehåll och märkning av desinfektionsmedel. Vi kontrollerade totalt 85 hand- och ytdesinfektionsmedel från 72 företag. På 51 av produkterna utfördes även kemisk analys.
  • I endast nio av de 51 analyserade desinfektionsmedlen överensstämde halten verksamt ämne med det som stod på etiketten eller i övrig produktinformation.
  • Tre av de analyserade produkterna innehöll metanol, ett ämne som kan vara farligt vid förtäring eller genom hudupptag.
  • Två av de analyserade produkterna innehöll för låg halt etanol för anses vara effektiva.
  • 18 procent av de 85 kontrollerade produkterna hade allvarliga brister baserat på innehåll. Antingen innehöll de ett otillåtet ämne, saknade produktgodkännande eller innehöll för låg halt verksamt ämne för att anses effektivt.
  • 63 procent av de kontrollerade företagen var inte anmälda till Kemikalieinspektionens produktregister.
  • Många av produkterna hade dessutom stora brister i märkningen. För produkter där kännbar varningsmärkning var relevant saknades detta hos 43 procent av produkterna.

39 procent av de kontrollerade företagen hade sådana brister i sina produkter att det ledde till miljösanktionsavgifter eller anmälan om misstänkt brott.

Senast uppdaterad 23 juni 2021