Tillsyn 4/21: Material i barns offentliga miljöer

Denna rapport beskriver ett tillsynsprojekt om material i barns offentliga miljö, och är en av de insatser som utförts inom ramen för regeringsuppdraget Handlingsplan för en giftfri vardag.

Kemikalieinspektionens tillsynsavdelning inspekterar företag som tillverkar, importerar och säljer kemiska produkter och varor som innehåller eller har behandlats med kemiska ämnen. Som en del av tillsynen utförs kemiska analyser av varor för att kontrollera att varorna klarar de krav som finns i lagstiftningen.

I detta projekt kontrollerade och analyserade vi sammanlagt 90 varor från 29 olika företag kopplade till barns offentliga miljöer. Vi hittade 9 varor som innehöll otillåtna ämnen i halter över gränsvärdet i lagstiftningarna. Det motsvarar 10 procent av de kontrollerade varorna. Dessutom var det ytterligare åtta varor (nio procent) som innehöll ämnen på kandidatförteckningen i halter över 0,1 viktprocent. För 35 varor (39 procent) hittade vi inga av de eftersökta ämnena.

De reglerade ämnen som hittats i projektet var främst PAH:er som är en förorening i gummimaterial, flamskyddsmedlet TCPP, jäsmedlet ADCA och mjukgörararen DIBP. Dessa ämnen misstänks kunna orsaka allvarliga skador på hälsan, såsom cancer, allergi och nedsatt reproduktionsförmåga, och det är angeläget att få bort dem ur barns närmiljö. Det är företagens ansvar att se till att produkterna är säkra. För att kunna åstadkomma detta är det viktigt att ställa tydliga krav på leverantörer och att följa upp dessa krav, till exempel genom stickprovskontroller.

Senast uppdaterad 30 april 2021