Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 12 januari till 28 februari

Stäng meddelande
Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 12 januari till 28 februari

Stäng meddelande

Regler för växtskyddsmedel

Syftet med växtskyddsmedelsförordningen är att säkerställa en hög skyddsnivå för både människors och djurs hälsa och för miljön, samt att förbättra den inre marknadens funktionssätt genom att harmonisera reglerna för utsläppande på marknaden av växtskyddsmedel och samtidigt förbättra jordbruksproduktionen.

Ändringsförordningar och rättelser

Ändringsförordningar och rättelser som inte finns med i den konsoliderade versionen visas här.

Alla ändringsförordningar och rättelser till växtskyddsmedels­förordningen finns i EUR-Lex, portalen till EU-rätten Länk till annan webbplats.

Förordning som ändrar EU:s växtskyddsmedelsförordning

En förordning för EU-gödselprodukter, förordning (EU) 2019/1009, har ändrat tillämpningsområdet för EU:s växtskyddsmedelsförordning nr 1107/2009. Ändringarna finns i Artikel 47 i förordningen om EU-gödselprodukter.

Förordning (EU) 2019/1009 om tillhandahållande på marknaden av EU-gödselprodukter

EU-förordningar som grundar sig på EU:s växtskyddsmedelsförordning

Kommissionens förordning (EU) nr 547/2011 Länk till annan webbplats. om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 vad gäller märkningskrav för växtskyddsmedel. (Senast konsoliderad 2013-07-01)

Kommissionens förordning (EU) nr 546/2011 Länk till annan webbplats. om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 vad gäller enhetliga principer för utvärdering och godkännande av växtskyddsmedel. (Senast konsoliderad 2022-11-21)

Kommissionens förordning (EU) nr 545/2011 Länk till annan webbplats. om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 vad gäller uppgiftskrav för växtskyddsmedel. (Senast konsoliderad 2011-06-11. Inte längre i kraft.)

Kommissionens förordning (EU) nr 284/2013 Länk till annan webbplats. om uppgiftskrav för växtskyddsmedel, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden. (Senast konsoliderad 2022-11-21)

Kommissionens förordning (EU) nr 544/2011 Länk till annan webbplats. om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 vad gäller uppgiftskrav för verksamma ämnen. (2011-06-14. Inte längre i kraft.)

Kommissionens förordning (EU) nr 283/2013 Länk till annan webbplats. om uppgiftskrav för verksamma ämnen, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden
(senast konsoliderad 2022-11-21)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 Länk till annan webbplats. om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 vad gäller förteckningen över godkända verksamma ämnen
(senast konsoliderad 2022-12-12)

Alla ändringsförordningar och rättelser till genomförandeförordningen (EU) nr 540/2011 hittar du i EUR-Lex, portalen till EU-rätten Länk till annan webbplats..

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/408 (HTML) Länk till annan webbplats. om genomförande av artikel 80.7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 och om upprättande av en förteckning över kandidatämnen för substitution
(senast konsoliderad 2022-08-09)

Andra EU-förordningar om växtskyddsmedel

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 Länk till annan webbplats. om gränsvärden för bekämpnings­medels­rester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung
(senast konsoliderad 2022-12-14)

Dokumentet är så stort att det inte kan laddas upp (134 MB) , men det går att se genom ovanstående länk.

Direktiv om hållbar användning av bekämpningsmedel

Europaparlamentets och rådets direktiv (EG) 2009/128 om hållbar användning av bekämpningsmedel Länk till annan webbplats. (senast konsoliderad 2019-07-26)

Direktivet är implementerat i den svenska förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel och i KIFS 2022:3 om bekämpningsmedel samt i föreskrifter hos Jordbruksverket och Naturvårdsverket.

Svenska regler

Förordning (2006:1010) om växtskyddsmedel som innehåller nematoder, insekter eller spindeldjur Länk till annan webbplats.
Upphävd men gäller fortfarande för produkter som godkändes före den 1 juli 2016

Senast uppdaterad 17 januari 2023