Regler för växtskyddsmedel

Syftet med växtskyddsmedelsförordningen är att säkerställa en hög skyddsnivå för både människors och djurs hälsa och för miljön, samt att förbättra den inre marknadens funktionssätt genom att harmonisera reglerna för utsläppande på marknaden av växtskyddsmedel och samtidigt förbättra jordbruksproduktionen.

Läs mer om växtskyddsmedel under sidorna om bekämpningsmedel.

EU:s växtskyddsmedelsförordning 

Konsoliderad förordningstext

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden
(senast konsoliderad 2018-11-10).

Ändringsförordningar och rättelser

Ändringsförordningar och rättelser som inte finns med i den konsoliderade versionen visas här.

Alla ändringsförordningar och rättelser till växtskyddsmedels­förordningen finns i EUR-Lex, portalen till EU-rätten

Ny förordning som ändrar EU:s växtskyddsmedelsförordning

En ny förordning för EU-gödselmedel, förordning (EU) 2019/2009, ändrar tillämpningsområdet för EU:s växtskyddsmedelsförordning nr 1107/2009. Ändringarna finns i Artikel 47 i den nya förordningen om EU-gödselmedel.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1009 om tillhandahållande på marknaden av EU-gödselprodukter

Grundförordning

Förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009.

EU-förordningar som grundar sig på EU:s växtskyddsmedelsförordning

Märkningskrav

Kommissionens förordning (EU) nr 547/2011 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 vad gäller märkningskrav för växtskyddsmedel. (Senast konsoliderad 2013-07-01).

Enhetliga principer för utvärdering och godkännande

Kommissionens förordning (EU) nr 546/2011 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 vad gäller enhetliga principer för utvärdering och godkännande av växtskyddsmedel. (Senast konsoliderad 2018-05-24).

Uppgiftskrav för växtskyddsmedel

Kommissionens förordning (EU) nr 545/2011 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 vad gäller uppgiftskrav för växtskyddsmedel. (Senast konsoliderad 2011-06-11).

Kommissionens förordning (EU) nr 284/2013 om uppgiftskrav för växtskyddsmedel, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden. (Senast konsoliderad 2015-09-17).

Kommissionens meddelande inom ramen för genomförandet av kommissionens förordning (EU) nr 284/2013 om uppgiftskrav för växtskyddsmedel, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden.

Uppgiftskrav för verksamma ämnen

Kommissionens förordning (EU) nr 544/2011 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 vad gäller uppgiftskrav för verksamma ämnen. (2011-06-14).

Kommissionens förordning (EU) nr 283/2013 om uppgiftskrav för verksamma ämnen, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden. (Senast konsoliderad 2014-11-17).

Kommissionens meddelande inom ramen för genomförandet av kommissionens förordning (EU) nr 283/2013 om uppgiftskrav för verksamma ämnen, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden.

Förteckning över godkända verksamma ämnen

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 vad gäller förteckningen över godkända verksamma ämnen (Senast konsoliderad 2019-05-30).

Alla ändringsförordningar och rättelser till genomförandeförordningen (EU) nr 540/2011 hittar du i EUR-Lex, portalen till EU-rätten.

Kandidatämnen för substitution

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/408 om genomförande av artikel 80.7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 och om upprättande av en förteckning över kandidatämnen för substitution (senast konsoliderad 2017-12-04).

Andra EU-förordningar om växtskyddsmedel

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung (Senast konsoliderad 2019-05-01)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1185/2009 om statistik om bekämpningsmedel (senast konsoliderad 2017-03-09)

Svenska regler

Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel

Förordning (2013:63) om bekämpningsmedelsavgifter

Förordning (2016:402) om nematoder, insekter och spindeldjur som bekämpningsmedel

Förordning (2006:1010) om växtskyddsmedel som innehåller nematoder, insekter eller spindeldjur
Upphävd men gäller fortfarande för produkter som godkändes före den 1 juli 2016

Kemikalieinspektionen föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Ja Nej