Regler för växtskyddsmedel

Syftet med växtskyddsmedelsförordningen är att säkerställa en hög skyddsnivå för både människors och djurs hälsa och för miljön, samt att förbättra den inre marknadens funktionssätt genom att harmonisera reglerna för utsläppande på marknaden av växtskyddsmedel och samtidigt förbättra jordbruksproduktionen.

Ändringsförordningar och rättelser

Ändringsförordningar och rättelser som inte finns med i den konsoliderade versionen visas här.

Alla ändringsförordningar och rättelser till växtskyddsmedels­förordningen finns i EUR-Lex, portalen till EU-rätten Länk till annan webbplats.

Ny förordning som ändrar EU:s växtskyddsmedelsförordning

En ny förordning för EU-gödselmedel, förordning (EU) 2019/1009, ändrar tillämpningsområdet för EU:s växtskyddsmedelsförordning nr 1107/2009. Ändringarna finns i Artikel 47 i den nya förordningen om EU-gödselmedel.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1009 om tillhandahållande på marknaden av EU-gödselprodukter (pdf, 1240 kB) Länk till annan webbplats.
(senast konsoliderad 2019-06-25)

EU-förordningar som grundar sig på EU:s växtskyddsmedelsförordning

Kommissionens förordning (EU) nr 547/2011 Länk till annan webbplats. om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 vad gäller märkningskrav för växtskyddsmedel. (Senast konsoliderad 2013-07-01)

Kommissionens förordning (EU) nr 546/2011 Länk till annan webbplats. om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 vad gäller enhetliga principer för utvärdering och godkännande av växtskyddsmedel. (Senast konsoliderad 2018-05-24)

Kommissionens förordning (EU) nr 545/2011 Länk till annan webbplats. om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 vad gäller uppgiftskrav för växtskyddsmedel. (Senast konsoliderad 2011-06-11)

Kommissionens förordning (EU) nr 284/2013 Länk till annan webbplats. om uppgiftskrav för växtskyddsmedel, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden. (Senast konsoliderad 2015-09-17)

Kommissionens meddelande inom ramen för genomförandet av kommissionens förordning (EU) nr 284/2013 Länk till annan webbplats. om uppgiftskrav för växtskyddsmedel, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden.

Kommissionens förordning (EU) nr 544/2011 Länk till annan webbplats. om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 vad gäller uppgiftskrav för verksamma ämnen. (2011-06-14)

Kommissionens förordning (EU) nr 283/2013 Länk till annan webbplats. om uppgiftskrav för verksamma ämnen, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden
(senast konsoliderad 2014-11-17)

Kommissionens meddelande inom ramen för genomförandet av kommissionens förordning (EU) nr 283/2013 Länk till annan webbplats. om uppgiftskrav för verksamma ämnen, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden.

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/408 (pdf, 328 kB) Länk till annan webbplats. om genomförande av artikel 80.7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 och om upprättande av en förteckning över kandidatämnen för substitution
(senast konsoliderad 2021-08-08)

Andra EU-förordningar om växtskyddsmedel

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 Länk till annan webbplats. om gränsvärden för bekämpnings­medels­rester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung
(senast konsoliderad 2021-07-26)

Dokumentet är så stort att det inte kan laddas upp (124 MB) , men det går att se genom ovanstående länk.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1185/2009 Länk till annan webbplats. om statistik om bekämpningsmedel
(senast konsoliderad 2017-03-09)

Svenska regler

Förordning (2006:1010) om växtskyddsmedel som innehåller nematoder, insekter eller spindeldjur Länk till annan webbplats.
Upphävd men gäller fortfarande för produkter som godkändes före den 1 juli 2016

Senast uppdaterad 4 oktober 2021