Växtskyddsmedel

Växtskyddsmedel används i huvudsak för att skydda växter och växtprodukter inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsbruk. Du får bara sälja och använda växtskyddsmedel som är godkända i Sverige.

Ett växtskyddsmedel är en blandning som består av ett eller flera verksamma ämnen och andra ämnen. Det är de verksamma ämnena som ger skyddseffekten mot till exempel svampangrepp, skadedjur eller konkurrerande växter. De verksamma ämnen måste vara godkända för att få användas i växtskyddsmedel.

Om du vill importera eller sälja

Om du vill importera eller släppa ut ett växtskyddsmedel som är kemiskt eller består av mikroorganismer på marknaden i Sverige måste du ansöka om ett godkännande från Kemikalieinspektionen. Ett växtskyddsmedel kan bara godkännas nationellt om det verksamma ämnet i medlet först är godkänt inom EU.

Läs mer om olika ansökningstyper i vår guide till ansökan.

Om du säljer växtskyddsmedel krävs det också en utbildning och utbildningsbevis.

Läs mer om utbildning för dig som säljer växtskyddsmedel. 

Om du vill använda växtskyddsmedel

Du får bara använda växtskyddsmedel som är godkända i Sverige och bara för den användning som medlet är godkänt för. Det finns även andra regler som du behöver känna till och följa. Mer information om det hittar du på våra sidor om användning.

Läs mer om användning av växtskyddsmedel.

Godkännande av växtskyddsmedel

För växtskyddsmedel som är kemiska eller består av mikroorganismer bedömer och beslutar Kemikalie­inspek­tionen om godkännande enligt EU:s växtskyddsmedelsförordning. För att växtskyddsmedel ska kunna godkännas behöver det ha kommit in en ansökan till oss.

Syftet med EUs växtskyddsmedelsförordning är att säkerställa en hög skyddsnivå för människors och djurs hälsa, och för miljön. Syftet är också att förbättra den inre marknadens funktionssätt genom att harmonisera reglerna för utsläppande på marknaden av växtskyddsmedel och samtidigt förbättra jordbruksproduktionen.

En viktig del vid godkännande av växtskyddsmedel är att säkerställa att det finns tillräcklig kunskap om risker med produkten. Vi bedömer riskerna och beslutar om villkor för hur produkten får användas med syfte att förebygga skador eller minimera dem till acceptabla nivåer.

Flera myndigheter samarbetar om att bedöma växtskyddsmedel. Kemikalieinspektionen bedömer hälso- och miljörisker, och i samråd med Jordbruksverket om medlet är effektivt för det tilltänkta användningsområdet. Tillsammans med Livsmedelsverket gör vi en bedömning av resthalter i aktuella grödor som också ligger till grund för om medlet kan bli godkänt.

Läs mer om olika typer av godkännanden som du kan ansöka om.

Samarbete i EU:s norra zon

Inom EU samarbetar medlemsländerna med att bedöma växtskyddsmedel. Samarbetet sker i tre zoner med olika jordbruks- och miljöförhållanden; norra, centrala och södra zonen. I den norra zonen ingår Sverige tillsammans med Danmark, Estland, Finland, Lettland och Litauen. Även Norge deltar i samarbetet i den norra zonen.

Godkännande av verksamma ämnen

De verksamma ämnena, inklusive mikroorganismer, som ingår i växtskyddsmedel bedöms gemensamt inom EU och beslut om godkännande av ett verksamt ämne tas på EU-nivå.

Läs mer om godkännande av verksamma ämnen i växtskyddsmedel.

Regler

Reglerna om växtskyddsmedel hittar du här.

Mer information hos andra

Jordbruksverket utfärdar bland annat regler om kunskapskrav och tillstånd för att använda växtskyddsmedel i behörighetsklass 1 och 2.

Livsmedelsverket kontrollerar bland annat resthalter av bekämpningsmedel i grödor och dricksvatten.

Naturvårdsverket utfärdar regler om spridning och hantering av växtskyddsmedel.

Skogsstyrelsen har föreskrifter om viss användning  av växtskyddsmedel i skogsbruk.

Arbetsmiljöverket har bland annat föreskrifter om särskild hantering av växtskyddsmedel.

Kommissionens direktorat för hälsa och livsmedelssäkerhet.        (på engelska)

Europeiska livsmedelsmyndigheten Efsa.        (på engelska)

European and Mediterranean Plant Protection Organization, EPPO, har en förteckning över databaser med godkända växtskyddsmedel i olika länder.   (på engelska)

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Ja Nej