Regler för biocidprodukter

Tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter regleras i EU:s biocidförordning och under en övergångsperiod även i nationell rätt. Syftet med EU:s biocidförordning är att harmonisera reglerna för att förbättra den fria rörligheten för biocidprodukter inom unionen och samtidigt säkerställa en hög skyddsnivå både för människors och djurs hälsa och för miljön. Bestämmelserna i förordningen bygger på försiktighetsprincipen. Huvudregeln är att biocid­pro­dukter ska vara godkända för att få tillhandahållas på marknaden och användas.

Läs mer om biocidprodukter.

EU:s biocidförordning

Konsoliderad förordningstext

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 528/2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter. (senast konsoliderad 2019-11-20).

Ändringsförordningar och rättelser

Ändringsförordningar och rättelser som inte finns med i den konsoliderade versionen visas här. I dagsläget är alla ändringsförordningar och rättelser med i den senaste konsoliderade versionen.

Samtliga ändringsförordningar och rättelser till Biocidförordningen finns på EUR-Lex, portalen till EU-rätten.

Grundförordning

Förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012.

EU-förordningar som grundar sig på EU:s biocidförordning

Här nedan visas EU-förordningar som grundar sig på EU:s biocidförordning. Du kan också hitta alla rättsligt gällande förordningar och rättelser i EUR-Lex, portalen till EU-rätten.

Granskningsprogrammet för existerande verksamma ämnen

Förordning (EU) nr 1062/2014 om arbetsprogrammet för systematisk granskning av alla existerande verksamma ämnen i biocidprodukter (senast konsoliderad 2019-03-30).

Ändringsförordning och rättelser

Ändringsförordningar och rättelser som inte finns med i den konsoliderade versionen visas här. I dagsläget är alla ändringsförordningar och rättelser med i den senaste konsoliderade versionen.

Alla rättsligt gällande ändringsförordningar och rättelser till förordningen finns i EUR-Lex, portalen till EU-rätten.

Genomförandeförordningar till EU:s biocidförordning

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 88/2014 om fastställande av ett förfarande för ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012.

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 354/2013 om ändringar av biocidprodukter som godkänts i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012.

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 414/2013 om ett förfarande för produktgodkännande av likadana biocidprodukter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012.

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1802 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 414/2013 om ett förfarande för produktgodkännande av likadana biocidprodukter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012.

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 564/2013 om avgifter som ska betalas till Europeiska kemikaliemyndigheten enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012.

Rättelse till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 564/2013 om avgifter som ska betalas till Europeiska kemikaliemyndigheten enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter.

Delegerad förordning om förnyat produktgodkännande vid ömsesidigt erkännande

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 492/2014 om komplettering vad gäller regler för förnyelse av produktgodkännanden av biocidprodukter som är föremål för ömsesidigt erkännande.

Svenska regler

Miljöbalk (1998:808)

Förordningar

Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel

Förordning (2013:63) om bekämpningsmedelsavgifter

Förordning (2016:402) om nematoder, insekter och spindeldjur som bekämpningsmedel

Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS)

KIFS 2008:3 om bekämpningsmedel

KIFS 2017:7 kemiska produkter och biotekniska organismer

KIFS 2020:3 om märkning och säkerhetsdatablad

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Ja Nej