Vanliga typer av biocidprodukter

Innehållsförteckning:

Här beskrivs regler för några vanliga typer av biocidprodukter.

Påståendet om syftet med en produkt avgör om det är en biocidprodukt eller en annan typ av produkt, till exempel ett medicinskt preparat, ett växtskyddsmedel eller en kosmetikaprodukt.

Informationen på denna webbsida riktar sig främst till företag. Är du privatperson och vill läsa om olika biocidprodukter kan du hitta du information här.

Desinfektionsmedel och vissa konserveringsmedel

Desinfektionsmedel och vissa konserveringsmedel är biocidprodukter. Många verksamma ämnen som används i desinfektionsmedel och konserveringsmedel utvärderas fortfarande i EU:s granskningsprogram. Därför gäller nationella bestämmelser i olika medlemsländer för biocidprodukter vars verksamma ämnen fortfarande utvärderas. I Sverige innebär detta att vissa desinfektionsmedel och konserveringsmedel är undantagna från kravet på godkännande tills alla verksamma ämnen i produkten är godkända inom EU.

Här kan du läsa mer om vilka biocidprodukter som är tillåtna

Här kan du läsa mer om desinfektionsmedel

Biocidbehandlade varor

Säljer ditt företag varor med påståenden om särskilda biocidfunktioner, till exempel sporttröjor som marknadsförs som luktfria eller skärbrädor som påstås vara antibakteriella? I så fall måste du se till att varorna är märkta och försedda med information till köparen enligt reglerna för biocidbehandlade varor. Om biocidfunktionen är varans viktigaste egenskap kan den behöva ett godkännande som biocidprodukt innan den får säljas eller användas.

Här finns information om EU-regler om biocidbehandlade varor som du behöver känna till för att kunna ställa krav på din leverantör eller tillverkaren.

Rått- och musmedel

De flesta rått- och musmedel har idag verksamma ämnen som hör till gruppen antikoagulanter. Gemensamt för den gruppen av kemiska ämnen är att de är mycket giftiga för däggdjur, inklusive människor, att de har en fördröjd verkan och att de i många fall är svårnedbrytbara i naturen. Eftersom produkterna har de här egenskaperna är det extra viktigt med riskförebyggande åtgärder i de fall det är nödvändigt att använda dem.

Inom EU har man kommit fram till att användningen av rått- och musmedel med antikoagulanter måste minimeras. Kemikalieinspektionen anser därför att det är viktigt att de som använder dessa medel har tillräcklig kunskap för att använda medlen så säkert som möjligt. Därför har vi begränsat de flesta av dessa produkter för användare som har särskild kunskap och utbildning i skadedjursbekämpning (behörighetsklass 1 So).

Utöver medel med antikoagulanter finns också produkter godkända med ämnena alfakloralos och kolekalciferol. Medel med alfakloralos får bara användas inomhus mot möss.

Medel mot råttor och möss ska alltid läggas ut oåtkomligt för barn och husdjur, vilket i de flesta fall innebär att betet placeras i betesstationer. Beten får aldrig appliceras direkt i jordhålor eller råttgångar utomhus.

Här kan du läsa mer om bekämpning av råttor och möss

In situ-genererade biocidprodukter

Sedan EU:s biocidförordning började gälla omfattas även alla verksamma ämnen som tillverkas på plats, så kallade in situ-genererade verksamma ämnen. Det innebär bland annat att det numera behövs ett godkännande för att använda vissa av dessa system som består av in situ-genererade verksamma ämnen.

Här kan du läsa mer om vad som gäller för in situ-genererade biocidprodukter

Båtbottenfärger för fritidsbåtar

Tillverkare av biocidinnehållande båtbottenfärger måste ansöka om godkännande för färgerna och lämna in en komplett riskbedömning för det geografiska område där färgerna är avsedda att användas. Enligt användningsvillkoren i ett godkännande får färgen sedan bara användas i det område som är riskbedömt och godkänt.

Här kan du läsa mer om reglerna för båtbottenfärger

Här kan du läsa mer om båtbottenfärger – om du måste måla

Insektsmedel

Två typer av insektsmedel

Bland biocidprodukterna finns två typer av insektsmedel. De är medel som kan döda insekter alternativt medel som lurar bort eller drar till sig insekterna. Gemensamt för dessa medel är att de ska vara godkända av Kemikalieinspektionen innan de får marknadsföras, säljas eller användas i Sverige.

Förbud att marknadsföra produkter som naturliga eller ofarliga

Många mygg- och insektsmedel består av växtextrakt eller andra naturliga ingredienser. Men eftersom de är bekämpningsmedel är det förbjudet att marknadsföra medlen som ofarliga, med texter som endast naturliga ingredienser eller liknande. Det här framgår av reglerna om märkning av bekämpningsmedel i miljöbalken i och EU:s biocidförordning.

Här kan du läsa mer om insektsmedel

Storskalig myggbekämpning

I några områden i Sverige pågår omfattande myggbekämpning eftersom antalet stickmyggor innebär allvarliga bekymmer för lokalbefolkningen. Det krävs speciella tillstånd för storskalig bekämpning om den utförs i skyddade områden såsom nationalparker, eller om den ska utföras från luften exempelvis med helikopter.

Här kan du läsa mer om storskalig myggbekämpning i Sverige

Mer om myggbekämpningen finns att läsa hos Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Foder eller livsmedel som används som avskräckande eller tilldragande medel är undantagna från krav på godkännande

Enligt EU:s biocidförordning undantas användning av livsmedel eller foder som avskräckande eller tilldragande medel från kravet på godkännande. En förutsättning för det här undantaget är att produkterna inte får marknadsföras eller säljas som biocidprodukter.

Här kan du läsa mer om undantag för avskräckande eller tilldragande insektsmedel

Träskyddsmedel

För träskyddsmedel finns särskilda regler om hur behandlat virke ska förvaras, märkas och användas.

Här kan du läsa mer om reglerna för träskyddsmedel

Kreosotprodukter begränsas av Reach-förordningens bilaga XVII

Kreosotprodukter och produkter som innehåller stenkolstjära får inte säljas till allmänheten. De får enbart användas för industriellt eller yrkesmässigt bruk. Användningen av kreosotprodukter begränsas genom post 31 i bilaga XVII i Reach-förordningen. Kreosotprodukter regleras också genom regelverket för biocidprodukter och eftersom de tillhör produkttyp 8 enligt EU:s biocidförordning. Träskyddsmedel som innehåller kreosot får bara användas om produkten är godkänd av Kemikalieinspektionen.

Här kan du läsa mer om träskydd med kreosot

Medel mot påväxt av mögel, svamp och alger

Medel som syftar till att förhindra eller ta bort påväxt av till exempel mögel, svamp och alger på trä, textil, sten, betong, tegel och murbruk är en sorts biocidprodukter. Om det krävs godkännande för produkten i dagsläget beror på vilken produkttyp den tillhör och vilket verksamt ämne den innehåller.

Här kan du läsa mer om reglerna för medel mot påväxt

Vanliga frågor om användning av biocidprodukter

Man får som högst använda biocidprodukter i fem år efter det att godkännandet har upphört. I många fall fastställs dock specifika tidpunkter i beslut som kan innebära kortare tidsfrister än fem år.

Läs mer på sidan Utfasning av biocidprodukter som inte längre är godkända

Senast uppdaterad 19 juni 2024