Frågor och svar om biocider

Här hittar du svar på några vanliga frågor om biocider.

Vill du ställa en egen fråga kan du göra det här :

En biocidprodukt är, enligt Biocidförordningen, varje produkt avsedd att förstöra, oskadliggöra, hindra, förhindra verkningarna av eller på annat sätt kontrollera skadliga organismer på annat sätt än genom enbart fysisk eller mekanisk inverkan. Biocidprodukter är alla bekämpningsmedel som inte är växtskyddsmedel. Exempel på biocidprodukter är desinfektionsmedel, träskyddsmedel, myggmedel, råttgifter och båtbottenfärger.

Om du vill importera, tillverka eller sälja en biocidprodukt i Sverige behöver du som huvudregel ett godkännande från Kemikalieinspektionen. I Sverige godkänner Kemikalieinspektionen biocidprodukter i enlighet med bestämmelser i Miljöbalken, Bekämpningsmedelsförordningen samt EU:s Biocidförordning. En viktig del av godkännandeprocessen är att säkerställa att tillräckligt med kunskap finns samlad om produktens risker, så att det går att bedöma om oacceptabla risker finns vid normal användning av produkten. Genom att bedöma riskerna kan eventuella skador förebyggas eller minimeras till acceptabla nivåer. Även produkternas effektivitet bedöms vid godkännandet.

I Sverige gäller som huvudregel att alla biocidprodukter måste vara godkända för att få släppas ut på marknaden eller användas. Sedan den 1 september 2013 gäller EU:s Biocidförordning för reglering av biocidprodukter och för varor behandlade med biocidprodukter . Under en övergångsperiod gäller fortfarande äldre nationella regler. I det nu gällande systemet delas biocidprodukter in i 22 så kallade produkttyper. Initialt är det tillverkaren eller den som söker tillstånd för att släppa ut en produkt på marknaden som bestämmer för vilken produkttyp tillståndet ska gälla. Sedan tas hänsyn till val av produkttyp vid prövning av ansökan. De verksamma ämnen som genereras på plats i maskiner eller via kemiska reaktioner, s.k. in situ-genererade biocidprodukter, omfattas också av godkännandekraven.

I Sverige krävs det godkännande för att få sälja många biocidprodukter, även innan det verksamma ämnet är godkänt. Om det krävs godkännande beror på vilken produkttyp produkten tillhör. Här kan du läsa mer om vilka biocidprodukter som är tillåtna.

Även om det skulle vara så att det inte krävs godkännande för produkten i dagsläget, finns det särskilda regler för biocidprodukter som gäller alla biocidprodukter redan innan produktgodkännande krävs:

  • Utöver reglerna för klassificering och märkning i CLP-förordningen gäller även särskilda regler för märkning av biocidprodukter. Dessa finns i Kemikalieinspektionens föreskrifter om bekämpningsmedel KIFS 2022:3 (3 kap, 6 § och bilaga 4).
  • En biocidprodukt får bara tillhandahållas på marknaden om ämnesleverantören eller produktleverantören finns på artikel 95-listan för rätt produkttyp. Kravet gäller för alla de verksamma ämnen som finns listade i artikel 95-listan för respektive produkttyp

Om det krävs godkännande för att få sälja och använda en biocidprodukt i Sverige ansöker man om det hos Kemikalieinspektionen. Är alla verksamma ämnen i din biocidprodukt godkända för rätt produkttyp inom EU kan du ansöka om godkännande enligt Biocidförordningen. Innehåller din biocidprodukt verksamma ämnen som är under utvärdering i EU:s granskningsprogram då kan du behöva ansöka om godkännande enligt svenska regler.

Vid en ansökan enligt Biocidförordningen använder man ett IT-verktyg som heter R4BP3. Krävs det godkännande enligt svenska regler använder man formulär som finns att hämta på Kemikalieinspektionens webb.

Se vår vägledning om hur du ansöker om godkännande för biocidprodukter

När ett verksamt ämne har godkänts på EU-nivå för den aktuella produkttypen behöver man skicka in ansökan om godkännande enligt EU:s biocidförordning för en produkt med det verksamma ämnet om man vill ha kvar produkten på marknaden. Ansökan ska inkomma senast datum för ämnesgodkännandet för att produkten ska få fortsätta tillhandahållas på marknaden under tiden för utvärdering av ansökan.

Om man väljer att inte ansöka om godkännande enligt EU:s biocidförordning gäller tidsfrister för utförsäljning på 180 dagar samt 365 dagar för användning av befintliga lager efter dagen för godkännande av det verksamma ämnet, enligt EU:s biocidförordning.

Det är europeiska kemikaliemyndigheten Echa som ansvarar för artikel 95-listan och för att föra in nya företag på listan. Läs mer om godkända leverantörer på Echas webbplats Länk till annan webbplats..

Även när det gäller frågor om artikel 95 är det i första hand Echa som svarar på dem. Vår rekommendation är därför att du skickar din fråga till Echa om du inte hittar svaret på deras webbplats. Här kan du kontakta Echa via ett webbformulär Länk till annan webbplats. (på engelska).

CLP förordningen 1272/2008 gäller.

I tillägg till detta gäller även särskilda regler för märkning av biocidprodukter:

- För biocidprodukter som är godkända enligt EU-regler så finns de särskilda reglerna i biocidförordningen 528/2012 artikel 69.

- De produkter som regleras av övergångsreglerna i förordning (EU) Nr. 528/2012, dvs. biocidprodukter som omfattas av de svenska äldre reglerna, omfattas av de svenska märkningsreglerna i KIFS 2022:3 (3 kap 6 § och bilaga 4). Dessa regler gäller både för de produkter som måste vara godkända innan de tillhandahålls eller används, och de produkter som är undantagna kravet på godkännande.

Du kan läsa mer om märkningen av biocidprodukter här.

Behandlade varor är alla ämnen, blandningar eller varor som är behandlade med eller som avsiktligen innehåller en eller flera biocidprodukter. En behandlad vara kan vara en fasadfärg som innehåller ett algdödande ämne, en matta som har behandlats mot mal eller en skärbräda som behandlats med antibakteriella ämnen. Även kläder och skor som behandlas mot dålig lukt är behandlade varor.

Varor som är behandlade med biocidprodukter innehåller ämnen som kan vara farliga eller giftiga för människor och miljö. Därför får varorna endast vara behandlade med tillåtna ämnen för att få släppas ut på marknaden och säljas inom EU, enligt EU:s biocidförordning. Du som är tillverkare eller importör har ansvar för att varan är behandlad med ett verksamt ämne som är tillåtet inom EU. Det gäller både varor som tillverkas inom EU och varor som importeras för försäljning inom EU.

Dessutom får varor som tillverkas inom EU endast behandlas med tillåtna biocidprodukter.

För mer information om regler och märkning för biocidbehandlade varor

En biocidbehandlad vara måste märkas med tydlig och lättläst information till konsumenten. Det gäller alla varor som säljs med ett påstående om att varan har en särskild funktion eller är behandlade med ett verksamt ämne där det krävs i godkännandet av ämnet.

Den behandlade varan ska också märkas med relevant bruksanvisning och försiktighetsåtgärder, om detta är nödvändigt för att skydda människor, djur och miljö.

Om varan tillverkas inom EU är det tillverkaren som har ansvaret för märkningen. Om varan importeras till EU är det importören som har ansvaret.

Märkningen måste finnas på de officiella språken i de medlemsländer där varan säljs, till exempel måste informationen finnas på svenska om varan säljs i Sverige.

Märkningsreglerna för biocidbehandlade varor finns i biocidförordningen (EU) nr 528/2012 (artikel 58).

Den Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) har många frågor och svar på deras webbsida. Du hittar dem här (endast på engelska) https://www.echa.europa.eu/web/guest/support/qas-support/browse Länk till annan webbplats.

Nej, för att du ska få använda ett bekämpningsmedel i Sverige måste det vara godkänt i Sverige av Kemikalieinspektionen. Om du ska få använda ett medel som du har köpt utomlands behöver du få ett så kallat parallellhandelstillstånd. Du ansöker om ett sådant tillstånd hos Kemikalieinspektionen. [Se vägledning och blanketter för växtskyddsmedel respektive biocider.]

Genom att söka i bekämpningsmedelsregistret kan du ta reda på vilka bekämpningsmedel som finns (och har funnits) godkända för ett visst användningsområde.

Gå till bekämpningsmedelsregistret Länk till annan webbplats.

Biocidprodukter som har fått ett så kallat unionsgodkännande finns i Echas databas över biocidprodukter.

Sök i databasen på Echas webbplats Länk till annan webbplats.

Man får som högst använda biocidprodukter i fem år efter det att godkännandet har upphört. I många fall fastställs dock specifika tidpunkter i beslut som kan innebära kortare tidsfrister än fem år.

Läs mer på sidan Utfasning av biocidprodukter som inte längre är godkända

Om det är ett insektsmedel som är avsett att "förstöra, oskadliggöra, hindra, förhindra verkningarna av eller på annat sätt kontrollera skadliga organismer på annat sätt än genom enbart fysisk eller mekanisk inverkan", det vill säga att det är ett bekämpningsmedel så krävs det ett godkännande av Kemikalieinspektionen innan du får sälja eller använda det i Sverige. Vilka ämnen som ingår i insektsmedlet, om de är ofarliga eller inte spelar ingen roll. Det verksamma ämnet i medlet måste också vara godkänt eller under utvärdering.

Dessutom finns det regler för vad märkningen av insektsmedlet ska innehålla för uppgifter och leverantören som du köper medlet av (eller leverantören av det verksamma ämnet) måste finnas med på den så kallade artikel 95 listan. Här kan du läs mer om reglerna för märkning samt artikel 95 listan.

Du hittar information om hur du ansöker om ett godkännande för produkten i vår ansökningsguide.

Mygg- och fästingmedel är ofta avsedda att appliceras direkt på huden. Köp endast medel som är godkända av Kemikalieinspektionen, eftersom en bedömning då har gjorts av riskerna för hälsan och miljön vid användning av medlet. Godkända bekämpningsmedel har en etikett på förpackningen med ett registreringsnummer och viktig information om hur medlet ska användas. Medlet kan exempelvis ha en åldersgräns eller endast få användas ett begränsat antal gånger per dag. Det kan också ha en anvisning om att små barns händer inte ska smörjas in med medlet eftersom de har en tendens att stoppa händerna i munnen och skulle då kunna få i sig medlet via munnen.

Om medlet är godkänt och bruksanvisningen följs så ska det vara säkert att använda. Med den kunskap vi har idag om de verksamma ämnen som ingår i mygg- och fästingmedel ser Kemikalieinspektionen inte heller någon anledning att avråda gravida från att använda dem, förutsatt att de används och doseras enligt bruksanvisningen. Mygg- och fästingmedel bör dock ses som ett andrahandsval när andra metoder inte kan användas eller inte ger tillräckligt skydd. Använd i första hand till exempel myggnät och vanliga kläder. Många medel kan också användas utanpå kläderna.

Träskyddsbehandlat virke innehåller ofta miljöfarliga ämnen. Den som använder tryckimpregnerat virke ska noga överväga behovet och i virkesval och konstruktion se till att användningen leder till så liten belastning som möjligt på hälsa och miljön.

Särskilda användningsbegränsningar finns dessutom för trä impregnerat med kreosot, samt trä behandlat med krom- och arsenikföreningar. Reglerna finns i bilaga XVII i Reach (förordning (EG) nr 1907/2006).

Den som yrkesmässigt överlåter träskyddsbehandlat virke har en skyldighet att lämna skriftlig information om bland annat användningsbegränsningar enligt EU:s biocidförordning och lämpliga skyddsåtgärder enligt Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2022:3), kapitel 4.

Även Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2001:6) reglerar träskyddsbehandling med tryck- och vakuumimpregnering.

Virke som är impregnerat med arsenik, krom, koppar eller kreosot är farligt avfall. De giftiga ämnena förstörs inte vid vanlig förbränning utan måste tas om hand i speciella förbränningsanläggningar. Ibland är det svårt att se skillnad på gammalt impregnerat virke och sådant som är obehandlat. Om du är tveksam – behandla virket som om det vore impregnerat. Vänd dig till kommunen för att få reda på var du ska lämna det.

Naturvårdsverket är ansvarig central myndighet och svarar på frågor om farligt avfall. Regler om farligt avfall finns bland annat i Avfallsförordningen (2011:927).

Kreosot erhålls oftast genom torrdestillation av stenkol och innehåller en blandning av ett hundratal olika ämnen. Den kemiska sammansättningen varierar mellan olika kreosotoljor men huvudkomponenter är några tiotal aromatiska kolväten och fenoler. Kreosot är hälso- och miljöfarligt.

Redan under 1800-talet började kreosot användas för träimpregnering för att skydda främst stolpar och sliprar mot röta. Fortfarande används kreosot för tryck- och vakuumimpregnering men användningen av det impregnerade träet har begränsats, till exempel får nyimpregnerat trä med kreosot endast användas för yrkesmässigt bruk.

Kreosotolja är trögflytande i rumstemperatur och måste därför värmas upp innan den kan pressas in i träet. Kreosot används endast för tryck- och vakuumimpregnering. Någon ytbehandling av trä med kreosot förekommer inte.

Innan användningen av kreosot begränsades på 80-talet fanns inga regler som hindrade att kreosotimpregnerat trä användes i byggnader. Kreosotimpregnerat trä kan därför förekomma i äldre bostäder.

Om man har luktproblem eller om luftanalyser av inomhusluften visar på förhöjda halter av ämnen från kreosoten, bör man vidta åtgärder för att minska exponeringen.

Exempel på åtgärder kan vara att förbättra ventilationen, till exempel genom att installera en fläkt, eller om det är möjligt byta ut virket.

Klassificeringen är en nordisk branschstandard för impregnerat trä utarbetad av NTR, Nordiska Träskyddsrådet. Syftet med klassificeringen är främst att underlätta för köpare av tryckimpregnerat trä att välja rätt impregnerat virke beroende på hur utsatt konstruktionen kommer att vara för rötangrepp.

Det finns även europeiska standarder för träskyddsbehandlat trä men branschen har velat behålla de inarbetade nordiska träskyddsklasserna.
De olika skyddsklasserna kan inte härledas direkt till ett verksamt ämne utan skillnaden är främst olika krav på upptag av träskyddsmedlet i splintveden (kg medel/m3 splintved).

  • Trä impregnerat enligt klass M, som är den högsta skyddsklassen, är avsett att användas i träkonstruktioner som riskerar att angripas av marina skadedjur, t.ex. skeppsmask, samt i konstruktioner som utsätts för extrema påkänningar eller för vilka man ställer särskilda säkerhetskrav, detta motsvarar skyddsklass 5 enligt Europastandard EN 335.
  • Trä impregnerat enligt klass A är avsett att användas för virke i markkontakt och i sötvatten, samt i särskilda fall ovan mark, där man har en betydande risk för rötangrepp, detta motsvarar skyddsklass 4 enligt EN 335.
  • Trä impregnerat enligt klass AB är avsett för användning i utsatta konstruktioner ovan mark, som t ex staket, vindskivor detta motsvarar skyddsklass 3 enligt EN 335.
  • Trä impregnerat enligt klass B är endast avsett för utvändiga snickerier som fönster och dörrar.

Mer information om NTR-klassificering finns på Nordiska Träskyddsrådets webbplats Länk till annan webbplats..

För båtar med huvudsaklig förtöjningsplats i Bottniska viken och i insjöar (som Mälaren) finns det inga godkända båtbottenfärger som innehåller biocider. Där får man bara använda biocidfria färger, som inte kräver godkännande.

Kemiskt verkande båtbottenfärger som innehåller biocider (med t.ex. koppar) behöver vara godkända av oss på Kemikalieinspektionen innan de får säljas och användas. Godkända färger har användningsvillkor som reglerar i vilka vatten och på vilka båtar färgen får användas, t.ex. om användning är tillåten på östkusten eller västkusten, för fritidsbåtar eller fartyg.

Är färgen biocidfri krävs inget godkännande av Kemikalieinspektionen. Därmed finns det inte fastställda användningsvillkor om i vilka vatten färgen får användas.

De zinkoxidbaserade färgerna marknadsfördes under många år utan godkännande eftersom företagen uppgav att de fungerade enbart på fysikalisk väg, i detta fall genom att det yttersta färglagret lossnar från skrovet så att det hålls rent från påväxt. Produkter som fungerar på enbart fysisk eller mekanisk väg behöver genom ett undantag i lagstiftningen inte godkännande för att få sättas ut på marknaden och användas. Men zinkoxid är giftigt mot påväxtorganismer på båtskrov i liknande koncentrationer som andra verksamma ämnen, till exempel koppar. Kemikalieinspektionens bedömning är därför att dessa zinkoxidbaserade båtbottenfärger inte enbart fungerar på fysisk väg. När Kemikalieinspektionen uppmärksammade branschen på att ytmjuka färger med höga halter zinkoxid förefaller tillhöra de biocidprodukter som kräver godkännande för att få tillhandahållas på marknaden och användas så försvann denna typ av färger i stort sett från marknaden under 2012.

Det beror på vad produkten är tänkt att användas till. Ska den användas som t.ex. desinfektionsmedel får den under en övergångsperiod säljas utan godkännande, under förutsättning att silverföreningen i produkten stöds i EU:s granskningsprogram för verksamma ämnen i biocidprodukter för rätt produkttyp. Stöds ämnet i granskningsprogrammet får produkten säljas fram tills dess att utvärderingsprocessen är slutförd. Därefter bedömer man om dessa produkter är acceptabla ur miljö- och hälsosynpunkt.

Kolloidalt silver är inte en kemisk definition, men ofta föreligger silvret i nano-form. Endast ett specifikt nano-silver ”Silver adsorberat på kiseldioxid (som ett nanomaterial i form av ett stabilt aggregat med primära partiklar i nanoskala)” är med i EU:s granskningsprogram i produkttyp 9, så denna form av nano-silver är alltså tillåtet att sälja i denna produkttyp. Det är dock inte tillåtet att sälja nano-silver för desinfektion av dricksvatten (produkttyp 5). Silverjoner, trots att de är väldigt små, faller inte under definitionen nanosilver.

För användning i medicintekniska produkter, kosmetika eller läkemedel får man kontakta Läkemedelsverket om vilka regler som gäller. För användning i kosttillskott är det Livsmedelsverket som är ansvarig myndighet.

Medel för handdesinfektion räknas som en biocidprodukt i produkttyp 1. För att veta om det är tillåtet att sälja eller använda en biocidprodukt måste man veta vilka verksamma ämnen som ingår i produkten och vilken status som ämnena har i EU:s granskningsprogram. Om du inte vet vilka verksamma ämnen som ingår i din produkt kan du fråga din leverantör.

Du kan ta reda på ämnenas status genom att söka själv i den Europeiska kemikaliemyndigheten Echas databas Länk till annan webbplats.. Du kan också fråga oss på Kemikalieinspektionen om du vill ha hjälp med att ta reda på detta.

I Sverige är de hand- och ytdesinfektionsmedel som innehåller verksamma ämnen som är under utvärdering i EU:s granskningsprogram undantagna från godkännandekravet. Det betyder att du får tillhandahålla sådana medel utan att först ansöka om godkännande för produkten.

För att få tillhandahålla medlet på marknaden gäller för de flesta desinfektionsmedel att ämnes- eller produktleverantören måste vara på den så kallade artikel 95-listan.

Utöver de specifika regler som finns för biocidprodukter omfattas desinfektionsmedel även av andra regler. På den här webbsidan har vi samlat kraven i olika lagstiftningar Länk till annan webbplats. som kan gälla din produkt parallellt med biocidreglerna. Till exempel gäller att man ska göra verksamhetsanmälan till produktregistret. Du kan skaffa ett konto och registrera din verksamhet till produktregistret via den här webbsidan Länk till annan webbplats..

Etanol är ett av de verksamma ämnen som just nu genomgår EU:s utvärderingsprocess för verksamma ämnen i biocidprodukter. I Sverige är de hand- och ytdesinfektionsmedel som innehåller verksamma ämnen som är under utvärdering i EU:s granskningsprogram undantagna från godkännandekravet. Det betyder att du får tillhandahålla sådana medel utan att först ansöka om godkännande för produkten.

Detta gäller till exempel etanolbaserade desinfektionsmedel då etanol fortfarande är under utvärdering. Detta gäller även om produkten också innehåller ett annat verksamt ämne som redan är godkänt på EU-nivå.

För att få tillhandahålla medlet på marknaden gäller för de flesta desinfektionsmedel att ämnes- eller produktleverantören måste vara på den så kallade artikel 95-listan.

Utöver de specifika regler som finns för biocidprodukter omfattas desinfektionsmedel även av andra regler. På den här webbsidan har vi samlat kraven i olika lagstiftningar Länk till annan webbplats. som kan gälla din produkt parallellt med biocidreglerna. Till exempel gäller att man ska göra verksamhetsanmälan till produktregistret. Du kan skaffa ett konto och registrera din verksamhet till produktregistret via den här webbsidan Länk till annan webbplats..

Väteperoxid är ett verksamt ämne som är godkänt i EU. Desinfektionsmedel innehållande EU-godkända verksamma ämnen kräver produktgodkännande för tillhandahållande och användning enligt EU:s biocidförordning.

För att få tillhandahålla medlet på marknaden gäller för de flesta desinfektionsmedel att ämnes- eller produktleverantören måste vara på den så kallade artikel 95-listan.

Utöver de specifika regler som finns för biocidprodukter omfattas desinfektionsmedel även av andra regler. På den här webbsidan har vi samlat kraven i olika lagstiftningar Länk till annan webbplats. som kan gälla din produkt parallellt med biocidreglerna. Till exempel gäller att man ska göra verksamhetsanmälan till produktregistret. Du kan skaffa ett konto och registrera din verksamhet till produktregistret via den här webbsidan Länk till annan webbplats..

1-propanol och 2-propanol är verksamma ämnen som är godkända i EU. Desinfektionsmedel innehållande EU-godkända verksamma ämnen kräver produktgodkännande för tillhandahållande och användning enligt EU:s biocidförordning.

Utöver de specifika regler som finns för biocidprodukter omfattas desinfektionsmedel även av andra regler. På den här webbsidan har vi samlat kraven i olika lagstiftningar Länk till annan webbplats. som kan gälla din produkt parallellt med biocidreglerna. Till exempel gäller att man ska göra verksamhetsanmälan till produktregistret. Du kan skaffa ett konto och registrera din verksamhet till produktregistret via den här webbsidan Länk till annan webbplats..

Aktivt klor frisatt från natriumhypoklorit är ett verksamt ämne som är godkänt i produkttyp 1-5 i EU. Aktivt klor genererat från natriumklorid genom elektrolys och aktivt klor frisatt från hypoklorsyra är verksamma ämnen som är godkända i produkttyp 1-5 inom EU från och med 1 juli 2022. Desinfektionsmedel som innehåller EU-godkända verksamma ämnen kräver produktgodkännande för tillhandahållande och användning enligt EU:s biocidförordning.

För att få tillhandahålla medlet på marknaden gäller för de flesta desinfektionsmedel även att ämnes- eller produktleverantören måste vara på den så kallade artikel 95-listan.

Utöver de specifika regler som finns för biocidprodukter omfattas desinfektionsmedel även av andra regler. På den här webbsidan har vi samlat kraven i olika lagstiftningar Länk till annan webbplats. som kan gälla din produkt parallellt med biocidreglerna. Till exempel gäller att man ska göra verksamhetsanmälan till produktregistret. Du kan skaffa ett konto och registrera din verksamhet till produktregistret via den här webbsidan Länk till annan webbplats..

För att ansöka om att få använda ämnen som inte stöds inom EU behöver du ansöka om dispens för detta. Läs mer om dispenser och hur du ansöker. Länk till annan webbplats.

Utöver de specifika regler som finns för biocidprodukter omfattas desinfektionsmedel även av andra regler. Till exempel gäller att man ska göra verksamhetsanmälan till produktregistret. På den här webbsidan har vi samlat kraven i olika lagstiftningar Länk till annan webbplats. som kan gälla din produkt parallellt med biocidreglerna.

De flesta regler vi på Kemikalieinspektionen ansvarar för berör inte export, utan snarare import och tillhandahållande på den svenska marknaden. Det regelverk som vi ansvarar för som reglerar export är PIC-förordningen. PIC-förordningen innebär att exportörer som är baserade i en EU-medlemsstat ska anmäla om de tänker exportera vissa farliga kemikalier till ett land utanför EU. Läs mer om PIC-förordningen. Länk till annan webbplats.

Du behöver kontrollera vilka regler som gäller för desinfektionsmedel i det land du vill exportera produkten till. Det kan du göra genom att till exempel kontakta kemikaliemyndigheten i det land du vill exportera till.

På den europeiska kemikaliemyndighetens webbplats kan du hitta kontaktuppgifter till kemikaliemyndigheterna i de andra EU-länderna. Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Råttgift är mycket giftiga för fåglar och däggdjur, inklusive människan och husdjur. Att bekämpa råttor effektivt är dessutom svårt och kräver mycket kunskap hos användaren. Om man inte hanterar den här typen av produkter med stor försiktighet och har kunskap om riskerna, är de mycket farliga biocidprodukter. För att bekämpningen ska vara både effektiv och säker måste man göra en helhetsbedömning av situationen på plats och bedöma vilka åtgärder som är lämpliga just där. Kemikalieinspektionen anser att den åtgärd som är av störst betydelse för att minska risken för att människor och andra djur än råttor exponeras för medlen är att endast utbildade yrkesmässiga användare får använda dem. Vi anser att detta inte heller påverkar möjligheten till en effektiv kontroll av råttor för att skydda människors hälsa i Sverige, särskilt eftersom de flesta privatpersoner i Sverige har tillgång till professionella skadedjursbekämpare via sin hemförsäkring.

Det beror på. Privatpersoner och andra får använda olika livsmedel för att locka mössen i fällan men man får inte sälja produkter med syftet att användas som lockmedel i mus- och råttfällor utan att de är godkända. De räknas då som biocidprodukter i produkttyp 19. Vid försäljning av lockmedel krävs alltså godkännande även om lockmedlet bara består av ett livsmedel som exempelvis choklad eller ost.

För att produkterna ska kunna godkännas måste det verksamma ämnet vara godkänt eller vara under utvärdering i granskningsprogrammet för verksamma ämnen. Exempelvis finns ost, honung och koncentrerad äppeljuice godkända som verksamma ämnen. Däremot finns inte choklad i granskningsprogrammet.

Inom biocidregelverket är det i nuläget avgörande vilken produkttyp en produkt tillhör om det krävs godkännande eller inte för en produkt. Det är för att vi är i en övergångsperiod mellan äldre nationella regler och EU-regler när det gäller biocidprodukter.

För produkter i produkttyp 8 (träskyddsmedel) och 10 (konserveringsmedel för byggnadssten) krävs det alltid godkännande. Kemikalieinspektionen gjorde tidigare bedömningen att dessa medel mot påväxt tillhörde produkttyp 8 eller produkttyp 10, beroende på vilken yta som skulle behandlas. Kemikalieinspektionen hade därför medel godkända mot mögel och alger på byggnadsmaterial, utvändigt på trä, betong och tegel mellan 90-talet och ca år 2010.

Medel mot påväxt av till exempel alger anses numera tillhöra produkttyp 2. För många produkter i produkttyp 2 krävs det inte godkännande i dagsläget, därför ser det i bekämpningsmedelsregistret ut som att dessa produkters godkännande har upphört. Men det är alltså tillåtet att sälja och använda många produkter mot påväxt utan godkännande i nuläget.

Senast uppdaterad 2 november 2023