Utfasning av biocidprodukter när godkännandet har upphört eller ändrats

Innehållsförteckning:

När ett godkännande för en biocidprodukt har upphört eller ändrats i sådan omfattning att det har fått ett nytt registreringsnummer finns det regler om utfasningstider som anger hur länge man får sälja, överlåta eller använda produkten.

Utfasningstiderna för biocidprodukter är reglerade i EU:s biocidförordning samt i Förordningen om bekämpningsmedel. Hur lång utfasningstiden är kan variera mellan olika produkter och beror på vilka regler produkten omfattas av. En produkt omfattas av olika regler beroende på vilka verksamma ämnen den innehåller och vilken status ämnena har på EU-nivå. Ämnena kan vara under utvärdering i EU:s granskningsprogram, eller omfattas av beslut om godkännande eller icke-godkännande. Eftersom verksamma ämnen utvärderas och godkänns för olika produkttyper måste man också ta hänsyn till vilken produkttyp den aktuella produkten hör.

Här hittar du Europeiska kemikaliemyndigheten Echas databas över verksamma ämnen, där du också kan se vilken status ämnena har. Länk till annan webbplats.

Standardtider för utfasning av biocidprodukter

För biocidprodukter som varit godkända enligt EU:s biocidförordning gäller en utförsäljningstid på mest 180 dagar samt ytterligare 180 dagar för slutanvändning. För produkter godkända enligt nationella regler fattar Kemikalieinspektionen beslut om utfasningstider.

Dessa utfasningstider för biocidprodukter publiceras i Kemikalieinspektionens Bekämpningsmedelsregister.

Utfasningstider vid EU-beslut om att godkänna verksamma ämnen

Om en produkt har funnits på marknaden i enlighet med nationella regler under utvärderingstiden för det verksamma ämnet, gäller vissa övergångsregler när ämnet sedan godkänns på EU-nivå. När ett verksamt ämne har godkänts på EU-nivå för den aktuella produkttypen behöver man skicka in ansökan om godkännande enligt EU:s biocidförordning för produkter med det verksamma ämnet om man vill ha kvar produkten på marknaden. Ansökan ska inkomma senast datum för ämnesgodkännandet för att produkten ska få fortsätta tillhandahållas på marknaden under tiden för utvärdering av ansökan.

Om man väljer att inte ansöka om godkännande enligt EU:s biocidförordning gäller tidsfrister för utförsäljning på 180 dagar samt 365 dagar för användning av befintliga lager efter dagen för godkännande av det verksamma ämnet, enligt EU:s biocidförordning. Dessa utfasningstider gäller dels för produkter på svenska marknaden som det inte tidigare har krävts godkännande för i Sverige enligt nationella regler, om man väljer att inte ansöka om godkännande enligt EU:s biocidförordning. Det gäller också produkter som har varit godkända enligt nationella regler och man väljer att inte ansöka om godkännande enligt EU:s biocidförordning.

Om ansökan enligt EU:s biocidförordning har lämnats in i tid, men avslagits eller produktgodkännandet har ändrats gäller tidsfrister för utförsäljning på 180 dagar samt 365 dagar för användning av befintliga lager efter dagen för myndighetens beslut.

De produkter som omfattas av ovanstående utfasningstider finns med i Bekämpningsmedelsregistret.

Tidigare svensk praxis om utfasning av inte längre godkända bekämpningsmedel

För biocidprodukter som innehåller verksamma ämnen som fortfarande utvärderas, men som ännu inte har godkänts eller förbjudits på EU-nivå, tillämpas oftast tidigare nationell praxis. Utfasningstiden för sådana produkter är oftast ett år för försäljning och ytterligare ett år för slutanvändning. Utfasningstiden för försäljning omfattar inte det första försäljningsledet. Observera att detta bara är praxis och att Kemikalieinspektionen kan fatta ett beslut om utfasningstider för varje enskild produkt.

Senast uppdaterad 16 juni 2023