Svenska regler för biocidprodukter under övergångsperioden

Innehållsförteckning:

De verksamma ämnen som ingår i en biocidprodukt måste vara godkända inom EU för att få användas. Men så länge ett verksamt ämne är under utvärdering inom EU gäller övergångsbestämmelser för de biocidprodukter som innehåller ämnet. På denna sida hittar du information om vad som gäller i Sverige under övergångsperioden.

I EU:s biocidförordning finns bestämmelser om övergången från nationella regler till EU-regler för biocidprodukter. Enligt övergångsbestämmelserna får medlemsländerna fortsätta att tillämpa sina nationella regler för de produkter som innehåller verksamma ämnen som är under utvärdering.

Övergångsbestämmelserna gäller för produkter som innehåller

  • enbart verksamma ämnen som är under utvärdering för aktuell produkttyp
  • både verksamma ämnen som är under utvärdering och verksamma ämnen som är godkända för aktuell produkttyp enligt EU:s biocidförordning.

Biocidprodukter som innehåller verksamma ämnen som inte är godkända eller utvärderas i EU:s granskningsprogram får inte saluföras eller användas.

Svenska regler under övergångsperioden

I Sverige krävs det generellt ett godkännande för en biocidprodukt som innehåller verksamma ämnen som utvärderas på EU-nivå. Vissa produkttyper är dock undantagna från kravet på godkännande så länge de verksamma ämnena i produkterna utvärderas på EU-nivå, enligt regler i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2022:3) om bekämpningsmedel. De undantagna produkterna får alltså säljas och användas i Sverige utan att vara godkända.

För produkter som tillhör produkttyperna 8, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 och 21 krävs det ett godkännande enligt svenska regler under tiden som de verksamma ämnena utvärderas i EU:s granskningsprogram.

Produkter i produkttyperna 1, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13 och 22 får tillhandahållas, säljas och användas i Sverige utan godkännande så länge de verksamma ämnena utvärderas i EU:s granskningsprogram.

För produkttyperna 2, 9 och 12 gäller godkännandekravet enligt svenska regler endast för vissa typer av produkter, så länge de verksamma ämnena utvärderas i EU:s granskningsprogram.

Olika produkttyper som kräver godkännande

För produkttyp 2 krävs godkännande för

  • produkter avsedda för användning mot mikroorganismer i kemiska toaletter
  • produkter mot alger och mikroorganismer i hav, sjöar och vattendrag.

För produkttyp 9 krävs godkännande för

  • produkter mot organismer som bryter ner mjukgörare i polymeriserade material
  • produkter mot mikroorganismer på hudar och skinn.

För produkttyp 12 krävs godkännande för

  • produkter som är avsedda att användas mot slembildande mikroorganismer i maskinsystem inom pappers- och cellulosaindustrin.

Läs mer om produkttyper för biocidprodukter på vår webb.

Efter att kombinationen av ett verksamt ämne och rätt produkttyp har blivit godkänd på EU-nivå krävs ett produktgodkännande enligt EU:s biocidförordning. Ansökan om godkännande enligt EU:s biocidförordning måste då lämnas in.

Läs mer om hur du ansöker om godkännande enligt EU:s biocidförordning.

Ansök om godkännande enligt svenska regler

Om du ska ansöka om ett nationellt godkännande för en ny produkt är det viktigt att du kontaktar oss i god tid, helst ett år innan du skickar in din ansökan. Detta är viktigt för att vi ska kunna ge dig det stöd du behöver inför ansökan, men även för att vi ska kunna planera vår verksamhet på ett bra sätt.

Efter inledande kontakt kommer vi därefter att boka ett möte med relevanta handläggare, ett så kallat pre-submission möte. Under detta möte kan vi diskutera processen, datakraven eller andra frågor som är aktuella för din ansökan. Ett sådant möte är kostnadsfritt för ansökande företag.

Kontakta oss via kemi@kemi.se

Läs mer om hur du ansöker om godkännande enligt svenska regler

Här hittar du blanketter och vägledningsdokument för att ansöka om godkännande för en biocidprodukt enligt svenska regler

Avgifter för ansökan om godkännande enligt svenska regler

Om du vill få en ansökan om godkännande prövad av Kemikalieinspektionen måste du betala en ansökningsavgift för prövningen.

Lista – Ansökningsavgifter för biocidprodukter (PDF 269 kB) , 268.9 kB.

Hjälp att beräkna ansökningsavgift Länk till annan webbplats.

När en ansökan kommit in till Kemikalieinspektionen får du en bekräftelse om att vi mottagit den, med besked om vilken avgift du ska betala och hur du ska betala in den till oss. Betala avgiften först när du fått bekräftelsebrevet eller fakturan. I regel påbörjar vi handläggningen först när vi vet att du betalat rätt avgift.

Regler om märkning av biocidprodukter under övergångsperioden

Reglerna för klassificering och märkning i CLP-förordningen gäller också för biocidprodukter. Utöver dessa gäller även de särskilda reglerna för märkning av biocidprodukter som finns i bilaga 4 till Kemikalieinspektionens föreskrifter KIFS 2022:3 om bekämpningsmedel. Reglerna för märkning av biocidprodukter gäller även biocidprodukter som är undantagna från kravet på godkännande.

Biocidprodukter som säljs i Sverige ska enligt förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel Länk till annan webbplats. alltid ha en etikett och bruksanvisning på svenska.

Läs mer om märkning av biocidprodukter

Anmälan till produktregistret

Om du tillverkar eller för in biocidprodukter till Sverige ska du registrera din verksamhet Länk till annan webbplats. hos Kemikalieinspektionen.

Om den årliga volymen per produkt är minst 100 kg måste du också registrera produkterna och redovisa mängden.

Läs mer om anmälan till produktregistret här

Artikel 95-listan

En biocidprodukt får bara tillhandahållas på marknaden om något företag i leverantörskedjan för det verksamma ämnet eller produkten finns på artikel 95-listan för rätt produkttyp. Detta gäller även under övergångsperioden.

Läs mer om artikel 95-listan

Årsavgift för biocidprodukter

Om du har fått en biocidprodukt godkänd ska du, eller den som representerar dig, betala en årsavgift så länge godkännandet gäller. Årsavgiften är baserad på försäljningsvärdet och ska betalas från och med kalenderåret efter det år då medlet godkändes till och med det kalenderår då godkännandet upphör att gälla.

Om det inte krävs godkännande för biocidprodukten under övergångsperioden betalar du istället en kemikalieavgift.

Läs mer om årsavgift för bekämpningsmedel och kemikalieavgift till produktregistret här.

Biocidregler i andra länder

På den europeiska kemikaliemyndighetens, Echas, webbplats kan du hitta kontaktuppgifter till stöd- och informationspunkter vid myndigheter Länk till annan webbplats. som hanterar biocider i andra EU-medlemsländer. Echa har också publicerat en lista med länkar till information om andra medlemsländers regler under övergångsperioden Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad 17 april 2024