Produkttyper för biocidprodukter

För att kunna göra lämpliga bedömningar av exponering och risker för hälsa och miljö till följd av användning av biocider har man inom EU definierat ett antal olika produkttyper för biocidprodukter. Bedömningen kan därmed anpassas till det avsedda användningsområdet för varje biocidprodukt. Enligt EU:s biocidförordning finns det 22 produkttyper för biocidprodukter.

Produkttyperna i EU:s biocidförordning

Produktgrupp

Produkttyp

Desinfektionsmedel

1 - Desinfektionsmedel för mänsklig hygien.

2 - Desinfektionsmedel och algicider som inte är avsedda att användas direkt på människor eller djur.

3 - Desinfektionsmedel för veterinärhygien.

4 - Desinfektionsmedel för ytor som kommer i kontakt med livsmedel och djurfoder.

5 - Desinfektionsmedel för dricksvatten.

Konserveringsmedel

6 - Konserveringsmedel för produkter under lagring.

7 - Konserveringsmedel för ytbeläggningar.

8 - Träskyddsmedel

9 - Konserveringsmedel för fibrer, läder, gummi och polymeriserade material.

10 - Konserveringsmedel för byggnadsmaterial.

11 - Skyddsmedel för kylvatten och annat processvatten.

12 - Slembekämpningsmedel

13 - Konserveringsmedel för vätskor som används vid bearbetning eller skärning.


Bekämpning av skadedjur14 - Medel främst för bekämpning av råttor och möss, men även för vissa andra gnagare.

15 - Fågelbekämpningsmedel

16 - Medel mot mollusk, maskar och andra ryggradslösa djur.

17 - Fiskbekämpningsmedel

18 - Medel mot insekter, spindeldjur och andra leddjur.

19 - Avskräckande och tilldragande medel.

20 - Bekämpningsmedel för andra ryggradsdjur.

Övriga biocidprodukter


21 - Antifoulingprodukter

22 - Balsamerings- och konserveringsvätskor.

En heltäckande definition för var och en av dessa produkttyper hittar du i bilaga V till biocidförordningen (EU) nr 528/2012.

En mer utförlig beskrivning av produkttyperna hittar du hos Europeiska kemikaliemyndigheten, Echa. Länk till annan webbplats.

Du kan läsa mer om vilka biocidprodukter som är tillåtna här.

Ytterligare information om vissa produkttyper

För vissa typer av biocidprodukter har vi mer information. Se en översikt här Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad 28 juni 2023