Vanliga typer av biocidprodukter

Här beskrivs regler för några vanliga typer av biocidprodukter. Påståendet om syftet med en produkt avgör om det är en biocidprodukt eller en annan typ av produkt, till exempel ett medicinskt preparat, ett växtskyddsmedel eller en kosmetikaprodukt.

Desinfektionsmedel och vissa konserveringsmedel

Desinfektionsmedel och vissa konserveringsmedel är biocidprodukter. Många verksamma ämnen som används i desinfektionsmedel och konserveringsmedel utvärderas fortfarande i EU:s granskningsprogram. Därför gäller nationella bestämmelser i olika medlemsländer för biocidprodukter vars verksamma ämnen fortfarande utvärderas. I Sverige innebär detta att vissa desinfektionsmedel och konserveringsmedel är undantagna från kravet på godkännande tills alla verksamma ämnen i produkten är godkända inom EU.

Här kan du läsa mer om vilka biocidprodukter som är tillåtna.

Biocidbehandlade varor

Säljer ditt företag varor med påståenden om särskilda biocidfunktioner, till exempel sporttröjor som marknadsförs som luktfria eller skärbrädor som påstås vara antibakteriella? I så fall måste du se till att varorna är märkta och försedda med information till köparen enligt reglerna för biocidbehandlade varor. Om biocidfunktionen är varans viktigaste egenskap kan den behöva ett godkännande som biocidprodukt innan den får säljas eller användas.

Här finns information om EU-regler om biocidbehandlade varor som du behöver känna till för att kunna ställa krav på din leverantör eller tillverkaren.

Rått- och musmedel

De flesta rått- och musmedel har idag verksamma ämnen som hör till gruppen andra generationens antikoagulanter. Gemensamt för den gruppen av kemiska ämnen är att de är mycket giftiga för däggdjur, inklusive människor, att de har en fördröjd verkan vilket gör att skadorna ofta är obotliga när de upptäcks och att de i många fall är svårnedbrytbara i naturen. Eftersom produkterna har de här egenskaperna är det extra viktigt med riskförebyggande åtgärder i de fall det är nödvändigt att använda dem.

Inom EU har man kommit fram till att användningen av rått- och musmedel med andra generationens antikoagulanter måste minimeras. Kemikalieinspektionen anser att de som använder dessa medel ska ha tillräckligt med kunskap om farorna och kunna förebygga skador. Därför har vi bara tillåtit produkter mot råttor för användare som har lämplig utbildning (behörighetsklass 1 So).

Här kan du läsa mer om bekämpning av råttor och möss.

In situ-genererade biocidprodukter

Sedan EU:s biocidförordning började gälla omfattas även alla verksamma ämnen som tillverkas på plats, så kallade in situ-genererade verksamma ämnen. Det innebär bland annat att det numera behövs ett godkännande för att använda vissa av dessa system som består av in situ-genererade verksamma ämnen.

Här kan du läsa mer om vad som gäller för in situ-genererade biocidprodukter.

Båtbottenfärger för fritidsbåtar

Tillverkare av biocidinnehållande båtbottenfärger måste ansöka om godkännande för färgerna och lämna in en komplett riskbedömning för det geografiska område där färgerna är avsedda att användas. Enligt användningsvillkoren i ett godkännande får färgen sedan bara användas i det område som är riskbedömt och godkänt.

Här kan du läsa mer om reglerna för båtbottenfärger.

Här kan du läsa mer om båtbottenfärger – om du måste måla.

Insektsmedel

Två typer av insektsmedel

Bland biocidprodukterna finns två typer av insektsmedel. De är medel som kan döda insekter alternativt medel som lurar bort eller drar till sig insekterna. Gemensamt för dessa medel är att de ska vara godkända av Kemikalieinspektionen innan de får marknadsföras, säljas eller användas i Sverige.

Förbud att marknadsföra produkter som naturliga eller ofarliga

Många mygg- och insektsmedel består av växtextrakt eller andra naturliga ingredienser. Men eftersom de är bekämpningsmedel är det förbjudet att marknadsföra medlen som ofarliga, med texter som endast naturliga ingredienser eller liknande. Det här framgår av reglerna om märkning av bekämpningsmedel i miljöbalken i och EU:s biocidförordning.

Koldioxidbaserade myggfällor

Kemikalieinspektionen har beslutat om dispens från kravet på godkännande i enskilda ärenden när det gäller användning av koldioxid, förstärkt av oktenol eller mjölksyra, i myggfällor för bekämpning av mygg och knott.

Här kan du läsa vad som gäller för koldioxidbaserade myggfällor.

Storskalig myggbekämpning

I några områden i Sverige pågår omfattande myggbekämpning eftersom antalet stickmyggor innebär allvarliga bekymmer för lokalbefolkningen. Det krävs speciella tillstånd för storskalig bekämpning om den utförs i skyddade områden såsom nationalparker, eller om den ska utföras från luften exempelvis med helikopter.

Här kan du läsa mer om storskalig myggbekämpning i Sverige.

Mer om myggbekämpningen finns att läsa hos Naturvårdsverket.

Foder eller livsmedel som används som avskräckande eller tilldragande medel är undantagna från krav på godkännande

Enligt EU:s biocidförordning undantas användning av livsmedel eller foder som avskräckande eller tilldragande medel från kravet på godkännande. En förutsättning för det här undantaget är att produkterna inte får marknadsföras eller säljas som biocidprodukter.

Här kan du läsa mer om undantag för avskräckande eller tilldragande insektsmedel.

Träskyddsmedel

För träskyddsmedel finns särskilda regler om hur behandlat virke ska förvaras, märkas och användas.

Här kan du läsa mer om reglerna för träskyddsmedel.

Kreosotprodukter begränsas av Reach-förordningens bilaga XVII

Kreosotprodukter och produkter som innehåller stenkolstjära får inte säljas till allmänheten. De får enbart användas för industriellt eller yrkesmässigt bruk. Användningen av kreosotprodukter begränsas genom post 31 i bilaga XVII i Reach-förordningen . Kreosotprodukter regleras också genom regelverket för biocidprodukter och eftersom de tillhör produkttyp 8 enligt EU:s biocidförordning. Träskyddsmedel som innehåller kreosot får bara användas om produkten är godkänd av Kemikalieinspektionen.

Här kan du läsa mer om träskydd med kreosot.

Medel mot påväxt

Medel som syftar till att förhindra eller ta bort påväxt av till exempel mögel och alger på trä, sten, betong, tegel och murbruk är en sorts biocidprodukter. Det gäller både produkter som ger en kvarvarande långtidseffekt och produkter som ger en kortvarig effekt. För de produkter som har långtidseffekt krävs godkännande i Sverige.

Här kan du läsa mer om reglerna för medel mot påväxt.