Så hanterar vi din ansökan – biocidprodukt

Innehållsförteckning:

Ansökningar om godkännande av en biocidprodukt ska bland annat innehålla en riskbedömning för både hälsa och miljö. Du som ansöker behöver visa att användningen är säker och att produkten är effektiv. Det gör du genom att skicka in vetenskaplig dokumentation och en riskbedömning för produkten och hur den ska användas.

Vi utvärderar varje enskild ansökan

Vi utvärderar varje ansökan som kommer in till oss. Bedömningen av en produkt utgår från lagstiftning med tillhörande vägledningsdokument. Vägledningsdokumenten är i många fall framtagna inom EU. Underlaget för vår bedömning är sökandens information om hur produkten ska användas och annan inskickad dokumentation. I vissa ärenden är andra myndigheter delaktiga i prövningen, till exempel Livsmedelsverket.

Det är viktigt att din ansökan är så komplett som möjligt när du skickar in den till oss. Du ska också betala en ansökningsavgift.

Läs mer om hur du ansöker. Länk till annan webbplats.

Läs mer om avgifter och hjälpmedel att räkna ut avgifter

Så här handlägger vi din ansökan

När vi har tagit emot din ansökan får den ett diarienummer. Ange detta nummer om du kontaktar oss med frågor om din ansökan. Vi kommer också att meddela dig vilken ansökningsavgift du ska betala för din ansökan. När en ansökan kommit in till oss och du har betalt ansökningsavgiften sorterar vi den efter typ av ansökan. Regeln är att vi handlägger ansökningar av samma typ i den ordning de har kommit in. I vissa fall, såsom vid en dispensansökan vid en nödsituation, kan vi behöva prioritera en ansökan framför andra som kommit in tidigare. Vid ansökan om förnyat godkännande tar vi hänsyn till hur länge det befintliga godkännandet gäller.

Hur själva utvärderingen av din ansökan går till beror på vilken typ av ansökan som du valt att skicka in. För vissa typer av ansökningar är Sverige det land som gör utvärderingen av dokumentationen och riskbedömningen. För andra typer av ansökningar har ett annat medlemsland huvudansvar för att utvärdera dokumentationen. Vi kan då komma med synpunkter på det utvärderande landets utvärdering samt göra en bedömning om den är relevant även för svenska förhållanden.

När vi har utvärderat din ansökan fattar vi beslut i ärendet. Om vi godkänner produkten kommer det av beslutet att framgå vilka villkor som gäller för produkten och hur den får användas. När vi utvärderat din ansökan och inte kan se att det finns en säker och effektiv användning av produkten så kan vi inte godkänna den. Du får i sådant fall ett beslut om avslag.

Vi håller kontakt med dig

Det är ganska vanligt att vi får in ansökningar där det saknas något dokument, någon uppgift eller att handlingarna inte är underskrivna. Då måste du komplettera din ansökan och skicka in dokumentationen i efterhand. Detta fördröjer handläggningen av ditt ärende. Vi kontaktar dig om det finns oklarheter i din ansökan.

I de fall vi i utvärderingen kommer fram till att din ansökan bör avslås kommer vi att informera dig innan vi fattar beslut. Detta gäller även när vi kommer fram till att produkten bör godkännas med strängare villkor än vad du ansökte om. Du får då en viss tid på dig att komma med eventuella synpunkter.

Hur lång tid tar det att handlägga ditt ärende?

Den tid det tar för oss att bedöma din ansökan och meddela vårt beslut är beroende av flera saker. Det beror bland annat på vilken typ av ansökan du har, vilken typ av produkt ansökan gäller, vilken dokumentation du hänvisar till samt hur komplett din ansökan är. Därför är det inte möjligt för oss att ge exakt förhandsbesked om hur lång tid det tar att handlägga just din ansökan.

I EU-lagstiftningen för biocidprodukter framgår det hur lång tid handläggningen får ta för ansökningar. Du hittar dessa tidsfrister i EU:s biocidförordning.

Senast uppdaterad 21 oktober 2022