Dispens för biocidprodukter

Innehållsförteckning:

Kemikalieinspektionen kan i särskilda fall bevilja undantag från kravet på godkännande för biocidprodukter, det vill säga bevilja en dispens.

Vilka förutsättningar som gäller för en dispens beror på om produktens verksamma ämnen är under utvärdering i EU:s granskningsprogram för verksamma ämnen eller inte.

Reglerna i EU:s biocidförordning gäller i de fall som biocidprodukten innehåller

  • endast verksamma ämnen som är godkända enligt biocidförordningen
  • något verksamt ämne som är ett så kallat nytt verksamt ämne
  • något verksamt ämne som inte utvärderas av EU eller/och för vilket det finns ett EU-beslut om icke-godkännande.

De svenska reglerna gäller i de fall som produkten innehåller

  • endast verksamma ämnen som är under utvärdering
  • en kombination av verksamma ämnen som är under utvärdering och de som är godkända enligt biocidförordningen.

Du kan hitta reglerna för biocider här.

Dispens för att förebygga fara

För biocidprodukter som regleras av EU:s biocidförordning kan vi bara utfärda en dispens om det är nödvändigt för att undvika fara för folkhälsa, djurs hälsa eller för miljön och om faran inte går att hantera på något annat sätt än med bekämpningsmedel. En sådan dispens kan initialt bara ges för en period på maximalt 180 dagar.

Även för biocidprodukter som regleras enligt svenska regler kan vi ge dispens om det finns särskilda skäl, så som vid fara för hälsa och miljö.

Dispensen är alltid ett tidsbegränsat undantag från kravet på godkännande och kan inte användas för att ersätta ett godkännande. En dispens kan sökas av alla som kan visa att det finns särskilda skäl för ett sådant undantag.

Ansökningar om dispens för att förebygga fara ska du skicka till Kemikalieinspektionen. Detta gäller både för ansökningar enligt svenska regler och enligt EU:s biocidförordning.

Du hittar blanketten och vägledning här

Dispens för forskning och utveckling

Biocidprodukter som regleras av EU:s biocidförordning får användas för forsknings- och utvecklingssyfte utan godkännande förutsatt att de används i enlighet med bestämmelserna i biocidförordningens artikel 56 och om övriga förutsättningar för en dispens är uppfyllda. Om försöket kan innebära ett utsläpp till miljön ska du anmäla användningen i förväg till Kemikalieinspektionen. Det gör du via registret R4BP hos Europeiska kemikaliemyndigheten Echa. Länk till annan webbplats.

För biocidprodukter som regleras av äldre svenska regler ska du anmäla försök i förväg direkt till Kemikalieinspektionen. Använd blanketten för dispensansökan.

Du hittar blanketten och vägledning här

Senast uppdaterad 12 augusti 2022