Avgifter för biocider

Innehållsförteckning:

Ansökningsavgifter för biocidprodukter

Om du vill få en ansökan om godkännande prövad av Kemikalieinspektionen måste du betala en avgift för prövningen. Det gäller bland annat om du ska

  • ansöka om godkännande av nya produkter
  • ansöka om förnyat godkännande
  • göra ändringar i ett godkännande
  • ansöka om parallellhandelstillstånd
  • ansöka om eller anmäla dispens för att använda eller sälja biocidprodukter.

När en ansökan kommit in till Kemikalieinspektionen får du en bekräftelse om att vi mottagit den, med besked om vilken avgift du ska betala och hur du ska betala in den till oss. Betala avgiften först när du fått bekräftelsebrevet eller fakturan. I regel påbörjar vi handläggningen först när vi vet att du betalat rätt avgift.

Lista – Ansökningsavgifter för biocidprodukter (PDF 269 kB) , 268.9 kB.

Hjälp att beräkna ansökningsavgift Länk till annan webbplats.

Avgift för prövning av verksamma ämnen i biocidprodukter

Om du ansöker om prövning att få ett ämne eller ytterligare en produkttyp godkänd ska du skicka ansökan till Europeiska kemikaliemyndigheten Echa. Om Kemikalieinspektionen är utsedd av Echa att utföra prövningen, måste du betala en avgift för detta till oss.

Kontakta Kemikalieinspektionen innan du lämnar in en sådan ansökan.

Lista – Ansökningsavgifter för verksamma ämnen i biocidprodukter (PDF 497 kB) , 496.7 kB.

Avgift till Echa för biocider

För vissa typer av ansökningar måste du betala en avgift till den Europeiska kemikaliemyndigheten Echa. Det gäller till exempel ansökan om prövning av verksamt ämne i en biocidprodukt och ansökan om unionsgodkännande. Avgifterna och för vilka typer av ansökningar de gäller finns förtecknade i kommissionens förordning (EU) nr 564/2013.

Förordning (EU) nr 564/2013 Länk till annan webbplats.

Rättelse av den svenska språkversionen av förordningen Länk till annan webbplats.

Årsavgift för bekämpningsmedel

Om du har fått ett bekämpningsmedel godkänt ska du eller den som representerar dig betala en årsavgift så länge godkännandet gäller. En årsavgift ska också betalas om du har fått ett parallellhandelstillstånd för ett växtskyddsmedel eller en biocidprodukt. Årsavgiften ska betalas från och med kalenderåret efter det år då medlet godkändes till och med det kalenderår då godkännandet upphör att gälla.

Baserad på försäljningsvärdet

Kemikalieinspektionen skickar i början av året ut ett redovisningsunderlag med information till företagen om att redovisa värdet av försäljningen av bekämpningsmedel under det föregående året. Uppgifter om försäljningsvärdet för kemiska respektive biologiska växtskyddsmedel och biocidprodukter ska redovisas var för sig. Baserat på redovisningen skickar vi sedan ut ett beslut om årsavgift tillsammans med en faktura. Årsavgiften ska betalas senast den 31 maj.

Kemikalieavgiften är den avgift som företag som anmäler kemiska produkter till produktregistret betalar. Ett företag ska inte betala både en årsavgift för bekämpningsmedel och en kemikalieavgift till produktregistret för en och samma produkt.

Läs mer om årsavgift för bekämpningsmedel och kemikalieavgiften till produktregistret här

Regler för bekämpningsmedelsavgifter

Bestämmelser för ansökningsavgifter och årsavgifter för bekämpningsmedel finns i förordning (2013:63) om bekämpningsmedelsavgifter. Där finns också regler om förhöjda årsavgifter från 2014 och uppgifter om avgifter för prövning av verksamma ämnen i växtskyddsmedel och biocidprodukter.

Förordning (2013:63) om bekämpningsmedelsavgifter Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 17 april 2024