Förenklat förfarande för produkt­god­­kännande av biocid­­produkter

Det förenklade förfarandet för produktgodkännande av biocidprodukter innebär att en medlemsstat utvärderar produkten i enlighet med andra, enklare kriterier än vanligt.

För att det förenklade förfarandet ska kunna tillämpas måste vissa villkor för biocidprodukten vara uppfyllda:

  • Samtliga verksamma ämnen ska finnas med i biocidförordningens bilaga I och uppfylla eventuella villkor som finns där.
  • Inga ämnen som inger betänkligheter (potentiellt skadliga ämnen) får ingå.
  • Produkten innehåller inte några nano-material.
  • Produkten är tillräckligt effektiv.
  • Produktens användning kräver ingen personlig skyddsutrustning.

Observera att bilaga I till biocidförordningen inte innehåller samma information som bilaga I till biociddirektivet.

Om produkten godkänns enligt det förenklade förfarandet kan den tillhandahållas på marknaden i hela EU. Men innehavaren av produktgodkännandet måste underrätta varje medlemsstat 30 dagar innan produkten sätts ut på marknaden i respektive medlemsstat. Produkten måste också märkas och ha en bruksanvisning på medlemsstatens officiella språk.

En sådan anmäld produkt kommer i Sverige att ha det registreringsnummer som det utvärderande landet gav i sitt godkännande. Sådana produkter kan alltså ha ett registreringsnummer med annorlunda format än andra godkända biocidprodukter i Sverige.

Senast uppdaterad 14 augusti 2023