Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

Biologiska bekämpningsmedel

Ett biologiskt bekämpningsmedel är en typ av bioteknisk organism som kan vara antingen en biocidprodukt eller ett växtskyddsmedel. Vid biologisk bekämpning används ofta naturliga fiender till de skadeorganismer som ska bekämpas. Sådana fiender kan vara mikroorganismer såsom bakterier, virus och svampar eller makroorganismer såsom nematoder (rundmaskar), insekter eller spindeldjur, så kallade NIS.

Biotekniska organismer

Biotekniska organismer är produkter som består av eller innehåller levande organismer och som har framställts i bekämpningssyfte eller annat tekniskt syfte. Vissa biotekniska organismer kan vara genmodifierade organismer, GMO. Det är olika regler som gäller om den biotekniska organismen består av mikroorganismer eller makroorganismer.

Biologiska bekämpningsmedel som består av mikroorganismer

Biologiska bekämpningsmedel som består av mikroorganismer ska, precis som kemiska bekämpningsmedel, vara godkända av Kemikalieinspektionen för att få säljas eller användas. Ett medel godkänns bara om det är godtagbart ur hälso- och miljösynpunkt.

Växtskyddsmedel som innehåller mikroorganismer omfattas av EU:s växtskyddsmedelsförordning. Sådana produkter ska märkas enligt växtskydds­medels­förordningen och genomförande­förordningen om märkning av växtskyddsmedel.

Biocidprodukter som innehåller mikroorganismer omfattas av EU:s biocidförordning eller den svenska bekämpningsmedelsförordningen. Sådana produkter ska märkas enligt bilaga 2 till KIFS 2008:3. Mikroorganismer som är genetiskt modifierade måste dessutom följa regler för genmodifierade organismer, GMO.

Läs mer om reglerna för genmodifierade organismer, GMO.

Biologiska bekämpningsmedel som består av makroorganismer

Biologiska bekämpningsmedel som består av nematoder, insekter eller spindeldjur (NIS) behöver sedan den första juli 2016 inte ha ett godkännande för produkten från Kemikalieinspektionen. Däremot behöver den biologiska arten vara godkänd för att få användas i bekämpningsmedel. Det är Naturvårdsverket som ansvarar för att pröva och godkänna de arter av NIS som får användas i biologiska bekämpningsmedel. De godkännanden av NIS som redan var beslutade av Kemikalieinspektionen före den 1 juli 2016 fortsätter att gälla tills de löper ut.

Naturvårdsverket beslutade den 16 november 2017 om godkännande av 17 arter för användning som biologiska bekämpningsmedel. Alla arter som finns i produkter redan godkända av Kemikalieinspektionen, och vars produktgodkännanden löper ut vid årsskiftet, finns med bland de arter som Naturvårdsverket nu har godkänt. Det innebär att produkter som innehåller de arterna kan fortsätta att säljas och användas efter årsskiftet. Observera att Naturvårdsverkets godkännanden kan vara förenade med andra villkor än Kemikalieinspektionens tidigare godkännanden. Vilka villkor som gäller för de olika arterna framgår av Naturvårdsverkets förteckning över godkända arter.

Läs mer om godkännande av NIS på Naturvårdsverkets hemsida.

För genmodifierade NIS gäller särskilda regler och prövning görs av Kemikalieinspektionen.

Läs mer om reglerna för genmodifierade organismer, GMO.

Användning av biologiska bekämpningsmedel

Intresset för att använda biologiska bekämpningsmedel har ökat. De används idag framförallt i växthus, men även på friland. Mikroorganismer används bland annat för betning av utsäde och för bekämpning av mygglarver. Biologisk bekämpning ingår som en viktig komponent i integrerat växtskydd, som är en kombination av olika åtgärder mot skadegörare. Integrerat växtskydd är i sin tur en viktig del av hållbar användning av växtskyddsmedel inom EU. Vissa biologiska bekämpningsmedel används förebyggande, andra för behandling.

De organismer som används för biologisk bekämpning lever vanligtvis bara så länge målorganismerna finns kvar. När de biologiska bekämpningsorganismerna dör bryts de snabbt ned i miljön. De skadeorganismer som bekämpas har svårt att bygga upp resistens mot medlet, eftersom verkningsmekanismerna kan vara komplicerade. Ett biologiskt medel är oftast mer specifikt än ett kemiskt, vilket minskar risken för skador på andra organismer än de som ska bekämpas.

Hur biologiska bekämpningsmedel får användas

Biologiska bekämpningsmedel som innehåller nematoder, insekter eller spindeldjur, får inte ha skadliga effekter på ekosystem utanför det område där de används. Därför ska de nematoder, insekter eller spindeldjur som används för biologisk bekämpning antingen vara naturligt förekommande i svensk miljö, eller sakna förmåga att kunna etablera sig här.

Nematoder, insekter eller spindeldjur får oftast användas av var och en. Många mikroorganismer får bara användas yrkesmässigt. För dessa finns ofta skyddsföreskrifter som ska iakttas i samband med hanteringen till skydd för hälsa och miljö.

Regler för biologiska bekämpningsmedel

Förordning (EG) nr 1107/2009 om växtskyddsmedel.

Förordning (EU) nr 528/2012 om biocidprodukter.

Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel.

Genomförandeförordningen (EU) nr 547/2011 om märkning av växtskyddsmedel.

Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel.

Förordning (2016:402) om nematoder, insekter och spindeldjur som bekämpningsmedel.

Förordning (2000:338) om biocidprodukter som innehåller nematoder, insekter eller spindeldjur.
Upphävd men gäller för produkter som var godkända före den 1 juli 2016.

Förordning (2006:1010) om växtskyddsmedel som innehåller nematoder, insekter eller spindeldjur.
Upphävd men gäller för produkter som var godkända före den 1 juli 2016.